Výsledky voleb od Školské rady

dokument publikován: 2.12.2013

V listopadu paralelně probíhaly volby zástupců do Školské rady. Pedagogičtí pracovníci základní školy zvolili svými zástupci paní  Miroslavu Bažoutovou a paní Marii Pavlíčkovou.

Rodiče v tajné volbě zvolili svými zástupci paní Ivu Lázničkovou a pana Ladislava Polánského.

Zastupitelstvo Města Ždírec nad Doubravou vybere ze svých řad též dva zástupce a usnesením jmenuje novou Školskou radu na funkční období tří let. Stane se tak pravděpodobně na jednání zastupitelstva v prosinci letošního roku.

Podle školského zákona je školská rad poměrně důležitým orgánem, ve kterém se protínají zájmy a pohledy tří různých subjektů.

Na závěr uvádím přehled pravomocí a odpovědnosti dané školské radě zákonem č. 561/2004 Sb.

§ 168 odst.1  Školská rada

(1) Školská rada

a)   vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b)   schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c)   schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d)   schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e)   podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f)    projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g)   projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h)   podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.,

i)    podává návrh na odvolání ředitele,

j)    podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy. 

 

Ve Ždírci nad Doubravou dne 2.12. 2013                                                                                 

 

Mgr. Ota Benc - ředitel školy