Zhodnocení 1. části projektu „Já to dokážu..."

dokument publikován: 25.11.2011

První část projektu „Já to dokážu..." proběhla ve středu 2. listopadu 2011. Zúčastnili se jí žáci 1. i 2. stupně naší školy.

1. a 2. ročník – Šikana

V tomto projektu 1. A třídě šlo především o vysvětlení a pochopení pojmů šikana a násilí, ale také o vytváření pěkných kamarádských vztahů v kolektivu své třídy. Žáci ještě neumí číst, proto se jejich činnost soustředila na demonstrativní hry a situace z praktického života.

V průběhu projektu žáci vypracovali, výstup, který je umístěn v prostorách třídy. Paní učitelka chválila aktivitu žáků, jejich nápaditost a kladný přístup.

Žáci 1. B si nejdříve zahráli několik her zaměřených na pozorování, vzájemný kontakt a spolupráci s ostatními. Potom si společně povídali o věcech, které mají a nemají rádi, hledali své stejné vlastnosti, záliby a koníčky. Ve dvojicích si vzájemně obkreslovali profil hlavy a porovnávali společné rysy. Nakonec vytvářeli papírové postavy se společnými a odlišnými znaky obou z dvojice. Celá třída pak zhotovila plakát nazvaný - Učíme se spolu pracovat.

V první hodině si žáci 2. A připomněli poznatky o šikaně z 1. ročníku. Během další hodiny si zahráli různé hry ke zklidnění kolektivu, vylepšení vztahů mezi spolužáky a rozvoji pozorovacích schopností . Dále žáci pokračovali v uvědomění si vlastní identity a jedinečnosti. V komunitním kruhu si sdělovali, co mají rádi, čím by chtěli být (barvou, zvířetem,...). Na závěr si každý žák vytvořil vlastní plakát s otiskem pravé (leváci levé) ruky, který vyzdobili obrázky svých přání a lístečky s charakteristikou své osoby.

Shrnutí: Žáci si během projektu vytvořili příjemnou třídní atmosféru, ve které si uvědomili potřebu pospolitosti a vzájemného respektování.

Projekt ve třídě 2. B proběhl v duchu vytváření pozitivního vztahového klimatu mezi žáky ve třídě. Společně s žáky paní učitelka probírala několik modelových situací, ve kterých si spolužáci ubližovali, vysmívali se sobě, byla znát sociální nerovnost. Poté diskutovali o tom, jak si pomáhat, jak se zachovat, jak se mít rád a vážit si sám sebe. V další části projektu si vytvořili osobní erby, do kterých žáci nakreslili své osobní hodnoty. Na závěr vytvořili srdce kouzelných slovíček. Projekt se velmi vydařil.

3. ročník – Alkohol a kouření

V dnešním projektu se žáci 3. A zaměřili zejména na osvětu škodlivosti alkoholu a cigaret. Hodinu započali v komunitním kruhu, každý z žáků řekl svůj názor na kouření a alkoholismus. Zda zná nějakého kuřáka, či člověka, který holduje alkoholu. Žákům byla objasněna rizika alkoholu a kouření. V závěru první hodiny si vytvořili z čtvrtky formátu A2 a barevného papíru velkou atrapu cigarety, na kterou všichni napsali důvody, proč kouření škodí našemu zdraví a také související důsledky.

Následující hodina se nesla v duchu skupinové práce. Žáci se rozdělili do čtyř skupin po pěti žácích. Jejich úkolem bylo vytvořit transparenty s následující tématikou: dobré a špatné návyky, místa, kde je zakázáno kouřit, místa, kde je zakázáno pít alkohol, návykové látky, co nám hrozí při užívání léků, pití alkoholu, kouření ... Každá skupina dostala jeden arch balicího papíru, na kterém započala svou práci. V průběhu hodiny si jednotlivé skupiny archy papíru měnily, tudíž všichni pracovali na všem. V závěru hodiny si svoji tvorbu zhodnotili a okomentovali.

Třetí hodina byla zaměřena na pracovní list, jehož úkolem bylo shrnout tématiku předchozích hodin a zábavnou formou prověřit nabyté znalosti žáků.
Čtvrtá hodina by se dala nazvat hodinou relaxační, jelikož si žáci pustili film o dýchání, kde bylo jasně vidět, jak fungují plíce, a co se s nimi děje, pokud jedinec holduje cigaretám. V závěru dne nechybělo zhodnocení. Žáci byli velice spokojeni, práce na tomto projektu se jim velice líbila.

Tento školní rok si žáci ve 3.B v projektu Já to dokážu povídali na téma Kouření a alkohol. Nejprve si vysvětlili, co vlastně kouření a alkohol je. Jak asi vypadá člověk, který kouří nebo pije alkohol, zda je to na něm poznat, jaké orgány se mu v těle poškozují atd. Poté si pustili video „Byl jednou jeden život", ve kterém zhlédli, jak funguje naše tělo. Po videu se žáci rozpovídali, kdo z jejich rodiny kouří nebo pije alkohol. Společně si pak prošli pracovní list, na kterém si vysvětlili, jaká nebezpečí jim hrozí např. při braní drog, neopatrné manipulaci s ohněm, atd. Nakonec žáci nakreslili, jak podle nich vypadá zdravý člověk a člověk, který pije nebo kouří alkohol. Některým se obrázky opravdu povedly.

4. ročník – Drogy

Čtvrtý ročník zpracoval v tomto projektu na téma Drogy. Den třída 4. A začala diskusí na téma: „Co jsou to drogy? Jaké znáš drogy? Kde se s nimi můžeš setkat? Co je to závislost?" V další části si žáci prohlédli brožurky k dané problematice a rozdělili se do skupin. Ve skupinách vytvářeli plakát na téma: Člověk, který nebere drogy, versus člověk, který drogy bere. V závěrečné diskusi žáci hodnotili projektový den velmi kladně, práce je bavila a dozvěděli se nové informace.

V první části projektu si žáci 4. B v komunitním kruhu pohovořili o tom, co to drogy jsou, kde se s nimi mohou setkat, jaké účinky mají na lidský organismus, proč lidé začínají drogy brát.

V druhé části pracovali ve skupinách. Každá skupina vyráběla dva plakáty – jeden na téma Život bez drog, druhý na téma Život s drogami.

Na závěr každá skupina své práce prezentovala ostatním.

5. ročník – Zdraví

Tématem 5. ročník bylo Zdraví.

V prvních dvou hodinách si žáci s paní učitelkou povídali o tom, co je zdraví, o zdravém životním stylu – zdravé výživě, pohybových aktivitách, škodlivosti návykových látek. Společně si vyplnili pracovní list s touto tematikou.

Na třetí a čtvrtou hodinu se děti rozdělily do skupin a zpracovávaly plakát na téma Zdraví, kde využily materiály, které si vyhledali v literatuře a na internetu a poznatky získané v předchozích hodinách.

Plakáty se dětem povedly, na závěr projektu každá skupina zhodnotila svoji práci.

6. ročník – Šikana, agresivita, záškoláctví

Žáci 6. A se do činností zapojovali aktivně a problematika šikany, agresivity a záškoláctví je velmi zajímala. V diskusi vyjadřovali otevřeně svůj názor a navrhovali řešení problémů. Při práci ve skupině spolupracovali s ostatními, postupně se do výroby plakátu a příběhu zapojili a každý se snažil skupině přispět. Vyrobené plakáty a příběhy byly většinou výtvarně i fakticky zdařilé a žáci byli se svojí prací spokojeni. Celý projektový den proběhl bez problémů a byl pro žáky přínosem.

V první hodině se žáci 6. B společně zamýšleli nad problematikou šikany. Otevřeně hovořili o jejích projevech, uváděli i konkrétní příklady. Společně se vyučujícím si přečetli příběh o chlapci Jakubovi, který se ocitl v novém kolektivu, kde mu bylo ubližováno. Úkolem žáků bylo poradit Jakubovi, jak se v této situaci zachovat a co dělat. Ve druhé hodině zhlédli společně se 6. A film „Silný proti slabému" a po jeho skončení proběhla diskuse. Poté žáci sehráli scénky týkající se problematiky šikany a zhotovili plakát. Žáci se aktivně zapojovali do všech aktivit, získali i nové informace k této problematice.

7. ročník – Alkohol, kouření a hazardní hry

Žáci se do činností zapojovali aktivně a problematika kouření, alkoholismu a závislosti na herních automatech je zajímala. V diskusi vyjadřovali otevřeně svůj názor a navrhovali řešení problémů. Žáky velmi zaujala finanční stránka závislosti na kouření a alkoholu. Při práci ve skupině někteří nejprve nechtěli spolupracovat s ostatními, ale postupně se do tvorby prezentací na téma výhody života bez závislostí zapojili a každý se snažil skupině přispět. Výsledné prezentace byly většinou výtvarně i fakticky zdařilé a žáci byli se svojí prací spokojeni. Celý projektový den proběhl bez problémů a byl pro žáky přínosem.

8. ročník – Drogy, zneužívání a zanedbávání dětí

Žáci 8. A se v úvodu projektu rozdělili do skupin. Každý žák si vylosoval kartičku s názvem drogy. Drogy, které patřily do stejné skupiny, byly natištěny stejnou barvou (žáci tak měli usnadněné vyhledávání partnerů). Společně potom s vyučujícím přiřadili každé skupině drog jejich název (stimulační drogy, opiáty .........). Každá skupinka zpracovala ke svému druhu drog krátké povídání na základě textu, který obdržela. V průběhu povídání žáci s vyučujícím vedli diskusi – proč někdo začne brát drogy, k čemu vede braní drog .............

Na základě získaných informací žáci vyplnili křížovku a v další hodině vytvořili plakát na téma STOP DROGÁM. V závěru projektu zhlédli dokumentární film „Katka".

Skupinky byly sestaveny náhodně, a tak ne všichni žáci byli se svým losem spokojeni, přesto se nakonec všichni aktivně zapojili do práce. Z této oblasti mají žáci dobré znalosti, které získali v hodinách výchovy k občanství nebo z časopisů, či televize. Všichni se vyjádřili k drogám spíše odmítavě. Jsou si vědomi následků drogové závislosti.

9. ročník – Kriminalita mládeže, právní odpovědnost

Žáci obou devátých tříd byli po celou dobu trvání projektu spojeni. Pracovali se zájmem a s chutí. První polovina projektu byla teoretická. Žáci se podívali na film s aktuální kriminální tématikou, po kterém následovala diskuze týkající se vysvětlení pojmů a situací z oblasti kriminality (s konkrétním zaměřením na kriminalitu mládeže).

Druhá polovina projektu začala dramatizací, kdy žáci ve skupinách ztvárnili různé kriminální situace, do kterých se mohou vědomě i nevědomě dostat. Následovala diskuze a zhodnocení scének.

Poslední částí bylo vytváření plakátu s tématem „kriminalita". Na každém plakátu měl být průvodce, který nás provází cestou otázek týkajících se oblasti kriminality (na zadané otázky měli žáci odpovědět na základě znalostí získaných z první části projektu a z výchovy k občanství).

Všechny plakáty byly velice zdařilé, za nejvíce povedené jmenujme např. plakát Denisy Břízové, Anny Coufalové, Michaely Culkové a Lucie Kubizňákové z 9. B a jejich spolužaček z 9.A - Lucie Pochopové, Moniky Růžičkové a Denisy Knobové. Obě dvě třídy předvedly velice pěkné a zajímavé výsledky.

Již třetím rokem probíhá naší škole projekt s názvem „Já to dokážu.....". Jeho první část se uskutečnila ve středu 2. listopadu 2011. Zúčastnili se jí žáci 1. i 2. stupně. Pro každý ročník bylo připraveno téma z oblasti prevence rizikového chování. Jednotlivé aktivity byly zaměřeny na vztahy mezi spolužáky i ve třídním kolektivu, na šikanu a agresivitu, na nebezpečnost alkoholu, kouření, drog a kriminalitu dětí a mládeže.

V rámci projektu žáci diskutovali, jak se zachovat v dané situaci. Ve skupinách vytvářeli příběhy, např. o nebezpečí šikany, a plakáty, nebo sehráli scénky, které měly naznačit řešení určité krizové situace.

Žáci se do zvolených aktiv se zájmem zapojili. nebáli se otevřeně hovořit a sdělovat si své zkušenosti a postřehy k daným tématům.

K dané problematice se žáci opět vrátí v měsíci červnu, kdy proběhne druhá část tohoto projektu.

Ve Ždírci nad Doubravou 25.11.2012

Mgr. M. Zrzavá