Zhodnocení 2. části projektu „Já to dokážu..."

dokument publikován: 25.6.2012

Druhá část projektu „Já to dokážu..." proběhla v úterý 19. června 2012. Zúčastnili se jí žáci 1. i 2. stupně naší školy.

1. a 2. ročník – Šikana

V rámci projektu „Já to dokážu" žáci 1. A zhlédli český dětský film. Měli možnost se vyjádřit k záporným a kladným postavám ve filmu. Zhodnotili a porovnali chování filmových hrdinů a současnost ve škole, ve třídě i v osobním životě. V závěru projektu byl žáky zhotoven plakát popisující pravidla třídy 1.A a správné chování v kolektivu školy.

V úvodní části projektu se žáci 1. B dívali na dětský film. (motivace) V následující hodině probírali s třídní učitelkou Ivanou Uchytilovou jednotlivé situace a chování hlavních představitelů, tj. vzájemné ubližování, šikanu, vulgární výrazy,... . Žáci se pokoušeli najít pro každou situaci vhodné řešení. Danou problematiku si promítli do vztahů v jejich vlastní třídy a rozebírali vzájemné kamarádské vztahy.

Pak si každý obkreslil svou dlaň a na ni zapsal a zakreslil věci, které ho charakterizují a které má rád. V kruhu pak společně rozebírali rozdílné a odlišné vlastnosti, vytvářeli sociogram vztahů třídy. V závěru hodiny nalepili jejich dlaně na společný plakát a zapsali jednoduchá pravidla pro lepší soužití v jejich třídě.

Žáci 2. A v úvodní hodině zhlédli film, na základě kterého si v následujících hodinách povídali o vztazích mezi dětmi. Jako další úkol se měli žáci rozdělit do dvojic a vypracovat o svém kamarádovi plakát. Na něj měli zapsat základní údaje (např. kdy má narozeniny, svátek, jména sourozenců, oblíbené a neoblíbené věci a popsat jeho postavu).

Na závěr si sedli do kruhu a o svých spolužácích si povídali. Žáci měli také za úkol vyzdvihnout některé kladné, ale i zmínit některou ze špatných vlastností svého kamaráda.

V první části projektu žáci 2. B zhlédli film, ve kterém žáci poznali, jak hlavní postavy (dětský hrdina) stojí při sobě pro společnou věc.

V druhé části hráli hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků. Tři skupiny metodou brainstormingu zpracovaly na velký plakát pojmy hrdina, bezcitný zloduch, oběť (podle filmu). Dále se každý žák přiřadil k pojmu, který mu byl nejbližší, a vzniklo nové seskupení – skupiny hrdina, zloduch, oběť. Skupina hrdina výtvarně ztvárnila hrdinu a jeho nejlepší vlastnosti. Skupina zloduch ztvárnila dva opaky, jak se zloduch polepší. Skupina oběť ztvárnila každý sám sebe v nejhezčích barvách, každé dítě napsalo a nahlas řeklo, co je na něm dobrého.

Nejvíce žáků bylo ve skupině hrdina, poměrně dost ve skupině oběť a dva ve skupině zloduch. Práce byla nejvíce prospěšná dětem, kteří si uvědomili svoji cenu a nahlas se prezentovali před třídou.

3. ročník – Alkohol a kouření

První dvě hodiny žáci 3. A společně pracovali v  kruhu, kde hovořili o špatných návycích, rizicích alkoholismu a kouření, počítali, kolik Kč stojí cigarety za týden, měsíc, rok pro jednoho kuřáka. Potom ve skupině vytvářeli plakát na téma seznamka kuřáka a kuřačky. Nakonec se paní učitelka Sodomková vydala s dětmi na procházku po Ždírci nad Doubravou. Žáci měli pozorovat obyvatele Ždírce a sledovat, kolik potkají kouřících obyvatel. Výsledek – žádného kouřícího člověka (kuřáka) nepotkali.

První dvě hodiny žáci 3. B v rámci projektu „Já to dokážu...." vyplňovali pracovní listy, kde psali správné a špatné návyky, počítali, kolik korun stojí cigarety za rok pro jednoho kuřáka a kreslili značky, které zakazují pití alkoholu a kouření.

Potom ve skupině vytvářeli plakát na téma kouření a alkohol. Nakonec se paní učitelka Konůpková s dětmi vydala na procházku po Ždírci nad Doubravou. Žáci měli pozorovat obyvatele Ždírce a sledovat, kolik potkají kouřících obyvatel. Výsledek – žádného kouřícího člověka (kuřáka) nepotkali.

4. ročník – Drogy

V první části projektového dne žáci 4. A v diskusi shrnuli informace získané v 1.části projektu na téma drogy. Připomenuli si: Co je to droga, Jak na ni lidé reagují, Jak lidem škodí a Proč nebrat drogy. V další části bloku se žáci rozdělili do skupin po 4 až 5 žácích, měli zadané začátky příběhů, které měli dokončit a vytvořit o nich plakát.

První příběh vyprávěl o Radkovi, který pocházel z rodiny lékařů. Byl jedináček, ale rodiče na něj neměli čas. Radek měl pocit, že ho nikdo nemá rád.......

Druhý příběh byl  o Pavlovi, jehož rodina není bohatá, oba jeho rodiče pracují jako dělníci. Pavel má spoustu zájmů a koníčků a s rodiči si téměř každý den povídá....

Žáci správně pochopili zadání a hlavní myšlenku, že ten, kdo má zájmy a okolo sebe lidi, kteří se o něj zajímají, nemá důvod najít si partu a sklouznout na šikmou plochu.

Závěr: V komunitním kruhu žáci prezentovali svoji práci, navzájem se ohodnotili a zhodnotili celý den.

V komunitním kruhu si žáci 4. B nejdříve připomněli poznatky o nebezpečí drog z podzimní části projektu. Poté se rozdělili do skupin. Každá skupina vymýšlela pokračování dvou různých příběhů. Po prezentaci příběhů a společné diskusi, každá skupina vyráběla plakát na téma Proč nebrat drogy.

5. ročník – Zdraví

Tématem projektu Já to dokážu pro 5. ročník je Zdraví.

Žáci 5. A navázali na poznatky z podzimní části tohoto projektu. Připomněli si zásady zdravé výživy, potřebu pohybových aktivit a škodlivost návykových látek.

Po teoretické přípravě se děti rozdělily do čtyřčlenných a pětičlenných skupin a zpracovávaly plakát na téma Zdraví, kde využily materiály, které si vyhledaly na internetu, i poznatky získané v předchozích hodinách. Výsledkem bylo šest povedených plakátů.

6. ročník – Šikana, agresivita, záškoláctví

Žáci 6.A pokračovali druhou částí projektu. Připomněli si poznatky z podzimní části, zhlédli film na dané téma, poté následovala beseda k filmu a k tématu projektu. Žáci se aktivně zapojili, dané téma je zaujalo i zajímalo, hledali možnosti řešení.

Žáci 6. B se rozdělili do čtyřech skupin. Projekt se skládal ze čtyř částí, které většinu žáků zaujali. Žáci nejprve absolvovali sociometrický test, kterým lze zjistit jejich postavení ve třídě.

V druhé části žáci dostali formou písemného testu devět situací a vybírali u každé situace nejvhodnější ze tří možných řešení. V třetí části projektu žáci sledovali film s tematikou šikany.

V poslední části projektu bylo jednotlivým skupinám předloženo dvacet tři nebezpečných situací a žáci formou scének předváděli, jak by se ve vybraných situacích zachovali.

7. ročník – Alkohol, kouření a hazardní hry

Žáci se do činností zapojovali aktivně a problematika kouření, alkoholismu a chorobné závislosti na hracích automatech je velmi zajímala. V diskusi vyjadřovali otevřeně svůj názor a navrhovali řešení problémů. Při práci ve skupině spolupracovali s ostatními, postupně se do výroby cigaretové krabičky a modelu hracího automatu s odpuzujícími texty a do napsání pohádky na téma chorobných závislostí s názvem „Jak chudák ještě do větší nouze přišel" se všichni zapojili a každý se snažil skupině přispět. Vyrobené cigaretové krabičky, modely automatů a příběhy byly většinou výtvarně i fakticky zdařilé a žáci byli se svojí prací spokojeni. Celý projektový den proběhl bez problémů a byl pro žáky přínosem

8. ročník – Drogy, zneužívání a zanedbávání dětí

V první (podzimní části) se žáci 8. A zaměřili na teoretické poznatky o základních skupinách drog. Své znalosti si žáci tentokrát mohli ověřit v soutěži „Riskuj", která byla zaměřená na ověření těchto znalostí. Společně vyhodnotili nejlepší skupinu. Dále žáci pokračovali testem o nemoci AIDS. Jejich znalosti byly na velice dobré úrovni. Na závěr každá skupina vyrobila plakát, kde informovala své vrstevníky o škodlivosti drog a nabízela lepší způsob trávení volného času.

Na podzim žáci viděli část dokumentárního filmu Heleny Třeštílkové „Katka" – o dívce, která propadla drogové závislosti, a jejíž osud sleduje režisérka po několik let. Podívali se na závěr tohoto dokumentu. Celé dopoledne bylo pro žáky přínosem a většina pracovala s velkým nasazením. Nejlepší skupiny získaly pochvalu do žákovské knížky.

9. ročník – Kriminalita mládeže, právní odpovědnost

Deváté třídy se zapojily do projektu „Já to dokážu", který byl (stejně jako v prvním pololetí) zaměřen na kriminalitu a právní odpovědnost. Konkrétněji se však žáci při své práci zaměřili na problematiku autostopu.

Celý den pracovaly třídy společně. Nejprve se všichni podívali na tematický film (Smrt stopařek), následně ve smíšených skupinkách diskutovali a vyplňovali pracovní listy k tématu, které pak společně vyhodnotili.

Na závěr projektu vytvořili žáci ve skupinách plakáty na témata: Stopování ano x ne (zásady správného stopování), Jak podle tebe vypadá slušný člověk, Jak podle tebe vypadá neslušný člověk.

Celý projekt se vydařil, žáci pracovali se zájmem a prezentovali skvělé nápady.

Ve Ždírci nad Doubravou 25.6.2012

Mgr. M. Zrzavá

V úterý 19. června 2012 žáci 1. a 2. stupně naší školy pokračovali ve druhé části projektu „Já to dokážu...", jehož první část proběhla na podzim 2. listopadu 2011. Žáci se zaměřili na budování vztahů ve třídním kolektivu i vzájemně mezi sebou, na šikanu, agresivitu a záškoláctví, na nebezpečnost alkoholu, kouření, užívání drog a kriminalitu mládeže a dospělých. Deváté ročníky také diskutovaly o rizicích stopování.

Ve skupinách vytvářeli příběhy, např. o nebezpečí šikany, a plakáty, nebo sehráli scénky, které měly naznačit řešení určité krizové situace.

Žáci se do zvolených aktiv se zájmem zapojili. Nebáli se otevřeně hovořit a sdělovat si své zkušenosti a postřehy k daným tématům.

Doufáme, že tento projekt přispěje k prevenci rizikového chování u žáků naší školy.

Markéta Zrzavá, Věra Josková

Celkově je prevence sociálně patologických jevů na naší škole na velmi dobré úrovni, což dokládají přiložené grafy výchovných opatření za celý školní rok.

Celkový přehled:

  Počet žáků Pochvaly třídního učitele /ŽK+V+PL/ Pochvaly ředitele školy /ŽK+V/ NTU  Důtky třídního učitele Důtky ředitele školy 2. stupeň 3. stupeň
1. stupeň  184 109+1+36 40+1  14 4 1 0 0
2. stupeň 123 44+0+0 7+7 47 31 9 0 0
Celkem 307 153+1+36 47+8 61 35 10 0 0