Informace o podmínkách přihlašování, provozu a organizaci školní družiny/klubu

Přihlašování do ŠD/ŠK

Žáci dostanou první školní den přihlášku do ranní ŠD, odpolední ŠD (starší žáci do ŠK) a zápisní lístek. V případě zájmu vyplníte příslušné dokumenty a žák je povinen je následující den odevzdat paní učitelce třídní. Školní družina/klub mají zahájen provoz již následující den, proto věnujte zvýšenou pozornost zadní straně zápisního lístku, kde je třeba přesně uvést čas odchodu Vašeho dítěte ze ŠD/ŠK a s kým bude odcházet. Nestačí ústní vzkazy po dětech a to z důvodu jejich bezpečnosti. Jakoukoli změnu v odchodu žáka ze ŠD/ŠK nebo nepřítomnost, je nutné hlásit včas příslušné paní vychovatelce.

Provoz ŠD/ŠK, organizace, úplata

Provoz ranní školní družiny – od 6.15 do 7.15 hod (ranní ŠD mohou navštěvovat i žáci, kteří do ní nejsou přihlášení a docházka do ní není povinná)

Provoz odpolední ŠD/ŠK – od 11.10 do 16.00 hod

Po přihlášení do odpolední ŠD/ŠK se stává docházka povinnou, tudíž je nutné dodržovat řád a pravidla ŠD/ŠK včetně omluvenek. Žáci přicházejí po skončení vyučování do ŠD/ŠK samostatně. Pokud žák nedorazí do ŠD/ŠK bez omluvy, vychovatelka za něj nezodpovídá, pouze na tuto skutečnost upozorní rodiče. Žákům není dovoleno opouštět prostory ŠD/ŠK bez vědomí vychovatelek, jelikož za ně po celou dobu pobytu v ŠD/ŠK zodpovídají.

Na začátku školního roku dostanete nabídku zájmových kroužků příslušného oddělení s časy jejich konání. V této době je vhodné děti nevyzvedávat, aby se mohly plně věnovat činnosti.

Úplata za ŠD/ŠK bude měsíčně strhávaná spolu se stravným.

O provozu ŠD/ŠK v době podzimních, pololetních, jarních a velikonočních prázdnin budete včas informováni formou lístečků.