Plán práce ŠPP

Plán práce školního poradenského pracoviště (ŠPP) - školní rok 2016/2017

Školní poradenské pracoviště Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou

členové: Ota Benc -ředitel školyMartina Hojná - zástupkyně řediteleTereza Lapešová - školní psycholožka(ŠP)Markéta Zrzavá - výchovná poradkyně(VP)Věra Josková - metodička prevence(MP), Michaela Bibenová - speciální pedagog(SP)

Pravidelné schůzky ŠPP : čtvtek 10.25 - 11.15 hod.

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Diagnostika (DVP, IST 2000R, Eysenkův osobnostní dotazník)  

Návštěva vybraných firem

Setkání se zástupci SŠ

Vytváření portfolia žáka

  • Do desek vkládané jednotlivé materiály: životopis, žádost o zaměstnání, motivační dopis, výsledky diagnostiky, letáky SŠ, aj…

 

Aktivita

Termín

Komu

Zajistí

Kariérní diagnostika

podzim

8. ročníky

TU, ŠP

Kariérní poradenství

Podzim, zima

8. ročníky

ŠP

Setkání se zástupci SŠ

Podzim

9. ročníky

VP

Napsání životopisu

během roku

8. ročníky

vyučující Čj, Svět práce

Praktické ukázky SŠ

během roku

8. ročníky

VP

Administrace a evidence přihlášek

podzim, jaro

9. ročníky

VP

Poradenská pomoc pro žáky během přijímacího řízení

během roku

9. ročníky

VP, ŠP

Výuka předmětu První firma

během roku

8. ročník

vyučující předmětu

Zkoušky  nanečisto

jaro

9. ročníky

vyučující Čj, M, ...

TU - třídní učitel 

ADAPTAČNÍ KURZY

Informační schůzka pro rodiče 5. ročníků na konci školního roku

Adaptační kurz pro nové kolektivy 6. ročníků na začátku školního roku, popř. poslední den prázdnin

Aktivita

Termín

Komu

Zajistí

Informační schůzka

červen

5. ročníky

 

Adaptační kurz

září

6. ročníky

TU, ŠP

 PRÁCE SE  ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, S VÝUKOVÝMI A VÝCHOVNÝMI PROBLÉMY

» Dokument - Specifické poruchy učení (SPU)

Vytvoření  IVP nebo podpůrného plánu – podzim

Konzultace vyučujících, asistentů pedagoga se speicální pedagožkou a  školní psycholožkou podle potřeby v průběhu roku

Konzultační schůzka zákonných zástupců s vyučujícími a speciální pedagožkou dle aktuální situace (potřeby)

Metodická podpora vedení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro vyučující i zákonné zástupce

Vyhledávání a podchycení výukových a adaptačních obtíží žáků

Podání návrhů na vyšetření v PPP  nebo na jiná odborná vyšetření

PREVENCE ŠKOLNÍHO NEÚSPĚCHU

Absolvování zážitkové přednášky JAK SE UČIT EFEKTIVNĚ , pro šesté ročníky na začátku školního roku

 

 PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

 Zajištění aktivit  pro žáky jednotlivých ročníků

Moje bezpečí ( 1.- 2. třída ZŠ)

• Rozeznání a vyhodnocení žádoucího a nežádoucího chování, kontakt s cizím člověkem, kam a na koho se obrátit o pomoc

Realizace: příslušník policie přímo ve třídě, jedna vyučovací hodina 

Kdo jsem a co smím, Co mi (ne)prospívá (3.- 4.třída)

• Znalost základních dětských práv a souvisejících povinností, správné fungování kolektivu, bezpečné místo každého z nás, prevence šikany, rozhodování se v rizikových situacích, podpora zdravého vnímání sebe sama

Realizace: dramatizace, připraví žáci 9. tříd pod vedením zkušených herců, dvě  vyučovací hodiny

 Pouta (ne)závislosti, Umím (se) rozhodnout (5.- 6.  ročník)

• Posilování sociálních hodnoty a prosociálního chování, rozvoj komunikace a spolupráce, prevence zneužívání návykových látek, prevence experimentování s návykovými látkami, rizika spojená se závislostmi, právní povědomí o rizicích souvisejících s návykovými látkami, zaujímání zodpovědných postojů při setkání se sociálně nežádoucími jevy a předsudky, podpora protidrogových postojů a norem, nácvik odmítání

Realizace: 

 Pouta (ne)závislosti, Umím (se) rozhodnout (7. Ročník)

• Prevence zneužívání návykových látek, prevence experimentování s návykovými látkami, rizika spojená se závislostmi, právní povědomí o rizicích souvisejících s návykovými látkami, práce s neočekávanými a konfliktními situacemi

Realizace: zážitkový program pan panem Povalou, dvě vyučovací hodiny

 Láska (ne)bezpečně (8. Třída)

• Posilování pozitivních vztahů mezi chlapci a děvčaty

• Osvojení si znalostí o partnerství

• Prevence předčasného sexuálních života

• Jak předcházet nedorozumění a konfliktům v partnerském vztahu

Realizace: zážitkový program po dohodě s panem Řehákem, dvě  vyučovací hodiny

 (Ne)bezpečně na netu (9. ročník )

• s bezpečné užíváním internetu a sociálních sít

• zodpovědné používání informačních technologií

• Nebezpečí virtuálního světa

Realizace: přednáška a diskuze s ukázky s počítačovým odborníkem (hackerem)

Bezpečně na internetu  - program pro žáky 4. až 9. tříd a rodiče 

V rámci projektu  Sdílíme informace a dovednosti - Ždírecko 2016  realizujeme  vzdělávacími programy pro žáky základní školy ve věku 9 až 15 let (celkem 240) a rodiče a veřejnost  které se uskutečnil v březnu 2017. Lektor projektu E-bezpečí připraví celkem čtyři vzdělávací bloky (každý blok 2,5 hodiny) na téma Bezpečnosti na internetu - kyberšikana, kybergrooming, nebezpečí socIálních sítí, spolupráce školy a rodičů, prevence atd.