Speciální pedagožka

Mgr. Michaela Bibenova

E-mail: mbibenova@skola.zdirec.cz

Telefon: 561 111 429

možnost komunikace v rámci ifnormačního sytému Edookit

Konzultační hodiny dle domluvy 

Náplň práce speciálního pedagoga

 1. Vyhledávání žáků s rizikem vzniku SVP a se SVP pro následnou speciálně pedagogickou péči.

   

 1. Speciálně pedagogická péče:

 • Skupinová reedukační a kompenzační podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami formou “Speciální češtiny”.

 • Podpora a vzdělávání žáků nadaných.

 • Poradenská pomoc (konzultace) při přípravě na přijímací zkoušky na SŠ.

 • Spolupodílení se na realizaci projektu Cesta za poznáním - tvorba metodik.

 • Snaha o to, aby naši žáci zažili pocit úspěchu, který je motivuje k dalšímu vzdělávání i sociálnímu začlenění.

 

 1. Poskytování poradenských služeb:

 • pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i s rizikem školní neúspěšnosti;

 • zákonným zástupcům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzájemné poskytnutí zpětné vazby o pokrocích žáka, konzultace metod pro domácí přípravu.

 

 1. Kooperační činnosti s pedagogickými pracovníky při hledání a naplňování individuálních potřeb našich žáků. Konzultace se všemi pedagogickými pracovníky pro co nejefektivnější edukaci a reedukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

 1. Vyhodnocování účinnosti podpůrných opatření - úspěšnosti zavedených vzdělávacích, podpůrných a vyrovnávacích opatření.

 • Hospitace v hodinách, diagnostika žákovských prací, tvorba portfolií (možnost nahlédnutí rodičů).

 • Na základě zaznamenaných pokroků/stagnací/úpadků u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - vyhledávání nejvhodnějších prostředků pro další podporu.

 

 1. Dalšíčinnosti

 • Spolupráce při zápisu žáků do prvních tříd.

 • Spolupráce s vyhodnocováním zpráv s PPP, SPC při sestavování IVP a plánů pedagogické podpory.