Výchovná poradkyně

Mgr. Markéta Zrzavá

e-mail:mzrzava@skola.zdirec.cz

telefon: 561 111 431

Možnost komunikace v rámci informačního systému Edookit

Konzultační hodiny:

pondělí 7.10 - 8.15 hodin, 

tvrtek 13.30 - 14.45 hodin (dále po předchozí domluvě telefonicky nebo prostřednictvím IS Edookit).

 Standardní činnosti výchovného poradce:              

·     pomoc při volbě budoucího povolání,

·     poskytnutí obecných informací o středních školách a oborech,

·     informace o přijímacím řízení,

·     pomoc při vyplňování přihlášek a jejich kompletace,

·     možnost zapůjčení informačních brožur a knih,

·     sestavování plánů podpory (individuální vzdělávací plány, plány pedagogické podpory),

·     evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně  nadaných.

 Září

·     předání informací ohledně přijímacího řízení na střední školy pro školní rok 2016 – 2017

·     zajištění katalogů s přehledem středních škol pro vycházející žáky

·     doplnění evidence žáků s SVP, vypracovat přehled žáků s SVP

·     tvorba plánů podpory (individuální vzdělávací plány, plán pedagogické podpory)

 Říjen

·     individuální schůzky s rodiči vycházejících žáků

·     setkání se zástupci středních škol a zákonnými zástupci vycházejících žáků v našem regionu

 Listopad

·     předání informací zákonným zástupcům  vycházejících žáků ohledně studia na střední škole

·     informace o Přehlídce středního vzdělávání (Havlíčkův Brod 2. 11. 2016, Žďár nad Sázavou (10. 11. 2016)

·     odevzdání přihlášky ke studiu v uměleckých školách a konzervatořích –  do 15. listopadu

 Prosinec

·     individuální konzultace s vycházejícími žáky a jejich rodiči o volbě studijního oboru

Leden

·     předání přihlášek ke studiu na SŠ

·     individuální konzultace

 Únor

·     shromáždění a kontrola přihlášek na SŠ do 11. 2. 2017

·     podání žádosti o vyšetření školní zralosti do PPP

 Březen

·     odeslání přihlášek na SŠ do 1. března 2017

·     odevzdání zápisového lístku zákonnému zástupci

  Duben

·     vyhodnocení výsledků přijímajícího řízení žáků, popřípadě pomoc při výběru další 

·     poskytnutí pomoci při odvolacím řízení na SŠ

      příprava na zápis do 1. třídy ZŠ

Květen

·     zpracování údajů o přijímacím řízení na SŠ a seznámení školy s výsledky přijímacího řízení

 Červen

·     zpracování vyhodnocení žáků při přijímacím řízení do SŠ

·     zprostředkování besedy na téma zvýšení právního vědomí v 9. třídách

 Září – červen

·       průběžná spolupráce s:  - PPP, SPC a dalšími poradními orgány

-        jednotlivými vyučujícími

-        se školním poradenským pracovištěm

·       průběžné individuální konzultace se žáky, rodiči a učiteli