Základní škola

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou je úplnou základní školou s kapacitou 460 žáků, která ve školním roce 2015/16 poskytuje základní vzdělání 375 dětem ve věku od šesti do patnácti let. Vyučování probíhá v devíti  ročnících a osmnácti třídách. Součástí školy je školní družina s kapacitou 110 žáků, školní klub s kapacitou 45 žáků a mateřská škola s kapacitou 151 dětí. Škola zajišťuje kvalitní stravování ve vlastní školní jídelně s možností výběru ze dvou jídel . Mateřská školu ve školním roce 2015/2016 navštěvuje celkm 123 dětí a jsou rozděleni do šesti tříd

Škola je výhodně umístěna na křižovatce dopravních cest s dobrou dopravní obslužností. Okolní vesnice jsou se Ždírcem nad Doubravou  propojeny stezkami. Velká výstavba a rozvoj města je dobrým předpokladem pro zvyšování počtu mladých rodin s dětmi školního věku.

Na naši školu přicházejí především žáci ze Ždírce nad  Doubravou  a jeho místních částí – Kohoutova, Nového Ranska, Horního Studence, Nového Studence, Údav, Stružince, Benátek. Dále z obcí s výhodným autobusovým spojením: Podmoklan, Hudče, Slavíkova, Rovného, Sobíňova, Krucemburku, Vojnova Městce a Radostína.

Naše hlavní cíle:

POHODA PROSTŘEDÍ

Pohoda věcného prostředí (prostředí školy, tříd a dalších učebních prostor školy má být vybaveno tak, aby splňovalo požadavky účelnosti, estetičnosti, bezpečí a hygieny a aby bylo přístupné, podnětné a funkční).

Pohoda sociálního prostředí (spočívá v humanistických postojích jednoho k druhému, ve vytváření pozitivního klimatu školy,v podpoře otevřené komunikace a vstřícnosti, úcty, důvěry, snášenlivosti, trpělivosti a ochoty pomoci).

Pohoda organizačního prostředí (předpokládá, že organizace činnosti ve škole je v souladu s požadavky režimu dne, střídání práce a odpočinku, zdravé výživy a aktivního pohybu dětí a učitelů).

ZDRAVÉ UČENÍ

Smysluplnost (předpokládá praktickou využitelnost toho, co se děti naučí, změnu metod výchovně vzdělávací práce; při vyučování jsou respektovány zkušenosti dětí a jejich zájmy a je kladen důraz na autentické a prožitkové učení).

Možnost výběru, přiměřenost (předpokládá možnost zvládnout základní i rozšiřující učivo způsoby odpovídajícími typu inteligence a osobnosti žáka; učivo je přiměřené věku žáka a vyvážené z hlediska poměru rozumové, citové a sociální výchovy).

Spoluúčast a spolupráce (předpokládá používání metod a forem výuky, které nabízejí využití demokratických principů, efektivní kooperace a spoluúčasti dětí, rozvíjení kontaktů s dalšími sociálními a odbornými partnery – rodiči, představiteli veřejné správy a zástupci dalších na výchově se podílejících institucí).

Motivující hodnocení (předpokládá dostatek údajů o tom, jak se žákům daří uskutečňovat vlastní rozvoj v podobě zpětné vazby, ocenění a podpory; vytvářením nekonkurenčního a nesoutěžního prostředí se snažit o posílení dětské sebedůvěry, samostatnosti, odpovědnosti a nezávislosti na vnější autoritě).

OTEVŘENÉ PARTNERSTVÍ

Škola – model demokratického společenství učitelů, rodičů a žáků, partnerství a spolupráce.

Škola jako kulturní a vzdělávací středisko obce (otevření se navenek vůči veřejnosti včetně partnerského vztahu vůči podnikům, organizacím, službám a úřadům v lokálním rozsahu).

CO NABÍZÍME:

Kvalitní, spolupracující a soustavně se vzdělávající pedagogický sbor.

Nadstandardní podmínky pro využití informačních technologií – přístup k internetu v celém areálu školy, používání přenosných zařízení, interaktivní tabule, atd.

Důraz na kvalitu výuky cizích jazyků – výuka anglického jazyka již v mateřské škole a poté od první třídy, na škole působí rodilý mluvčí na plný úvazek, připravujeme spolupráci se školami v Evropě a výměnné pobyty. Podpůrné výukové programy FastForWord a Reding Assistnace

Důraz na kvalitu matematického vzdělávání – smyslem vyučování matematiky je rozvoj intelektuálních schopností žáka, výuku provádíme v duchu zásad pedagogického konstruktivismu.

Objektivní hodnocení – využíváme testování firmou Scio (včetně jazykových testů), orientujeme se na individuální hodnocení – mapa učebního pokroku

Velké množství zájmových kroužků ve škole, školní družině i školním klubu

Vysoká úroveň vybavení školního areálu – rekonstruované a zateplené všechny areály školy, velmi pěkná vlastní tělocvična, gymnastický sál a školní hřiště, vlastní keramická pec, vybavení tříd, družiny i jídelny moderním a zdravotně vhodným nábytkem.

Vysoká estetická úroveň školy – výzdoba, upravený a motivující interiér.

Nadstandardní podpora zřizovatele Města Ždírec nad Doubravou

Vysoká úroveň informovanosti a prezentace činnosti školy – informační systém Edookit (celá škola z pohodlí domova), přehledné

a aktualizované webové stránky (www.skola.zdirec.cz), vlastní youtube kanál, facebook diskusní fórum, prezentace v místním i lokálním tisku.

Kvalitní stravování ve vlastní školní jídelně – možnost výběru ze 2 jídel, volba i po internetu.

Realizace projektů s podporou Evropské unie a velkého množství školních projektů.

Výborná spolupráce 1. stupně s mateřskou školou.

Aktivní přístup navenek – trhy, koncerty, slavnosti, olympiády a soutěže, připravujeme

Neformálně fungující Žákovský parlament

Důraz na spolupráci s rodičovskou veřejností – jsme školou, kde jsou rodiče vítáni, realizujeme společné programy organizované školou a Sdružením rodičů. Pořádáme diskuzní fóra pro veřejnost

Podpora zájmového vzdělávání – přímo ve škole působí základní umělecká škola a jazyková škola.