Program environmentální výchovy

Tématický časový plán environmentální výchovy na Základní škole Ždírec nad Doubravou

Školní rok 2016/2017

Během celého školního roku:

 • Přírodopis je vyučován podle učebnic Ekologický přírodopis 6. -9. ročník vydaných nakladatelstvím Fortuna
 • Témata ekologické výchovy jsou zahrnuta i do dalších předmětů – vlastivěda, přírodověda, zeměpis, praktické činnosti, chemie, výtvarná výchova

Environmentální projekty:

  Obklopeni přírodou – projekt ekologického střediska Chaloupky (metodika + pracovní listy)

  Les ve škole – škola v lese – Tereza – sdružení pro ekologickou výchovu

 • Třídění odpadů ve škole
 • Soutěž ve sběru starého papíru
 • Recyklohraní – Sběr vybitých baterií a drobných elektrozařízení, plnění zadaných úkolů
 • Zapojení do projektu M.R.K.E.V.
 • Do školy je zasílán časopis s informace ze Střediska ekologické výchovy Chaloupky a časopis Bedrník
 • Dle nabídky účast na seminářích s touto tématikou
 • Předávání zkušeností z této oblasti ostatním
 • Zahrnutí tématu do třídnických hodin

Září, říjen :

1.stupeň

  Návštěva Betléma Hlinsko v Č. – 3. a 4. ročníky

  Zapojení do projektu Recyklohraní

  Zahájení práce přírodovědného kroužku pro žáky 4. až 9. ročníku

 Podzimní slavnost

Pohled do světa hmyzu a bezobratlých

2.stupeň

 • Zahájení činnosti přírodovědného kroužku na 1. i 2. stupni ZŠ
 • Zahájení projektu Obklopeni přírodou  - žáci 6. ročníku
 • Podzimní slavnost
 • Pohled do světa hmyzu a bezobratlých
 • Péče o školní akvárium a chov křečka
 • Úklid okolo školy
 • Exkurze Devět skal – 8. ročníky – zeměpisné praktikum
 • Exkurze do čističky odpadních vod v Hlinsku v Č.
 • Exkurze Keltové Nasavrky

.Listopad, prosinec:

1. stupeň

 Mikulášské tančení

Vánoční zpívání

 Zpívání u rozsvěcování vánočního stromu

 2. stupeň

 • Přikrmování ptáků v krmítkách
 • Přikrmování zvěře v „Hatích“
 • Vytvoření nástěnky s ekologickou tématikou
 • Exkurze Národní muzeum v Praze – mineralogie
 • Květinová výzdoba školy
 • Školní kolo olympiády v chemii

 Leden, únor:

1. stupeň a 2. stupeň

 • Vycházky – příroda v zimě, poznávání stop ve sněhu
 • Péče o ptactvo v zimě
 • Vytvoření desatera Jak se chovat v přírodě
 • „Kongres v Pobočenském rybníce – výtvarná aktivita pro žáky 6. ročníku
 • Okresní kola olympiád v chemii,zeměpise, fyzice

 Březen, duben:

1. stupeň

v  Vítání jara - vycházka k bledulím

v  Den Země – projekt na dané téma

v  Projekt Čistá Vysočina

2. stupeň

 • Pěstování léčivých rostlin na školním pozemku
 • Den Země – zpracované projekty na téma:
 • Přírodovědný klokan
 • Exkurze hvězdárna Hradec Králové
 • Soutěž O nejkrásnější herbář
 • Projekt Čistá Vysočina
 • Přírodopisné filmy
 • Pokračování projektu „Obklopeni přírodou“ – žáci 6. ročníku

 Květen, červen:

 1. stupeň

 Ukázka dravců a sov – Seiferos

 Exkurze Velké Pavlovice – Ekologické centrum Trkmanka

 Letní slavnost

      2. stupeň

 • Samostatné práce žáků na téma Člověk a chemie
 • Přírodovědné vycházky – poznávání rostlin
 • Exkurze Ležáky – 8. ročníky  - zeměpisné praktikum
 • Tematické kurzy – přírodovědný, sportovní, cyklistický, kulturně historický
 • Přírodovědný kroužek – výlet Krkonoše
 • Malování na Veselém kopci
 • Přírodopisná soutěž
 • Přírodovědné putování
 • Ukázka dravců a sov – Seiferos
 • Letní slavnost

 

 

Zpracovala Renata Jarošová - koordinátorka EVVO