Školská rada

Složení Školské rady ZŠ Ždírec nad Doubravou:

2 členové ze zastupitelstva: Ing. Bohumír Nikl
František Jeřábek
2 členové ze ZŠ Ždírec nad Doubravou: Mgr. Miroslava Bažoutová
Mgr. Marie Pavlíčková
2 členové z rodičovské veřejnosti: Iva Lázničková
Ladislav Polánský

 

Zastupitelstvo Města Ždírec nad Doubravou jmenuje Školskou radu na funkční období tří let.

 

Podle školského zákona je školská rad poměrně důležitým orgánem, ve kterém se protínají zájmy a pohledy tří různých subjektů.

 

Přehled pravomocí a odpovědnosti dané školské radě zákonem č. 561/2004 Sb.§ 168 odst.1  Školská rada

 

(1) Školská rada

 

a)   vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

 

b)   schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

 

c)   schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

 

d)   schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

 

e)   podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

 

f)    projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

 

g)   projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

 

h)   podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.,

 

i)    podává návrh na odvolání ředitele,

 

j)    podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.