Vyhodnocení anketních lístků MŠ 2013-2014

30.6.2014
Ankety pro rodiče dětí docházejících do MŠ Ždírec nad Doubravou slouží jako podnět ke zkvalitnění práce MŠ a jako celkový pohled na úroveň MŠ ze strany rodičovské veřejnosti. Anketní lístky se rozdávají a vyhodnocují přibližně 10 let a rodiče jsou každoročně se všemi výsledky ankety seznamováni.

Ankety pro rodiče dětí docházejících do MŠ Ždírec nad Doubravou slouží jako podnět ke zkvalitnění práce MŠ a jako celkový pohled na úroveň MŠ ze strany rodičovské veřejnosti. Anketní lístky se rozdávají a vyhodnocují přibližně 10 let a rodiče jsou každoročně se všemi výsledky ankety seznamováni.

V letošním rocejsme obdrželi 23 vyplněných anketních lístků z celkem 120 rozdaných (tj. cca 19 %). Všem rodičům, kteří si našli čas a dali si s vyplněním anketních lístků práci, velmi děkujeme. (U jednotlivých bodů je kurzívou uvedena připomínka rodičů, podní je umístěna odpověď MŠ).

1. Jak hodnotíte budovu MŠ (čistota, výzdoba, úklid,..)?

 • chybí barvy ve třídách, řešeno bez fantazie
  V únoru proběhla v MŠ hloubková inspekce, které hodnotila výzdobu, barevnost a estetickou stránku MŠ velmi kladně, hodnotila ji jako vkusnou, nepřeplácanou a příjemnou.
 • odpoledne nepořádek v šatnách
  Úklid šaten a společných prostor je vykonáván vždy poté, co děti projdou (tzn. ráno po 8 hod., po návratu z vycházek – po 12 hod. a dále po 16 hod.).
 • chybí odpadkové koše v šatnách, málo se větrá
  Děkujeme za konstruktivní připomínky, odpadkové koše do šaten zajistíme a paní Stehnová bude požádána o častější větrání šaten
 • častější sekání zahrady
  Tato připomínka bude projednána se školníkem a řešena dle jeho možností.
 • vyšší práh u vchodu –nebezpečné!
  Vyšší práh je otázkou projektové dokumentace a vzhledem k bezpečnostním dveřím je nutností.

2. Je dostatečná informovanost rodičů ze strany školy (vaše připomínky a podněty)?

 • fotky z akcí nelze uložit jako obrázek
  Jsme si vědomi nedokonalosti webových stránek, v současnosti jsou připravovány nové (jako součást webových stránek ZŠ), tento nedostatek bude tedy brzy odstraněn. Pokud má někdo zájem o fotografie, nechť si přinese flashdisk a požadované fotografie mu poskytneme.
 • nedostatečný celkový přístup při nástupu dítěte (seznámení s MŠ, režimem dne,...)
 • pro informace je u vchodu malá nástěnka
  Na nástěnce u vchodu a na webových stránkách je umístěn Školní vzdělávací program MŠ, Školní řád, Režim dne a další dokumenty. Vždy na začátku září se konají třídní schůzky, kde jsou rodiče seznámení s chodem MŠ, akcemi a základními dokumenty. V případě zájmu se může kterýkoliv rodič po domluvě do MŠ přijít podívat. Kapacitu nástěnky považujeme za dostatečnou, jsou zde odděleny stálé, základní informace a dokumenty a nové aktuality.
 • informace o akcích na další měsíc dřív
  Přehled akcí na další měsíc je zveřejňován na konci předešlého měsíce, některé akce se upřesňují „na poslední chvíli", proto většinou není možné je zveřejnit dříve. Pokusíme se o včasnější umisťování.
 • fotografování sourozenců a dojednání jiné agentury
  Při každém fotografování mají rodiče možnost přivést i mladší sourozence a pro školní děti v případě zájmu vždy dojdeme. Agentur je mnoho a není snadné vybrat tu, která bude vyhovovat všem, snažíme se je střídat a orientovat se idle nabízené ceny. V případě, že se rodičům fotografie nelíbí, nemusí si je odebrat.
 • chybí informace v šatnáchu třídy
 • chaotické informace
  Paní učitelky každé pondělí vyvěšují v šatnách „téma týdne", v MŠ se vždy prolínají všechny výchovy v rámci daného tématu (tj. tvoření, cvičení, zpívání, poznávání aj.). Informace, které jsou umístěny na hlavní nástěnce u vchodu, budeme umísťovat i do šaten.
 • chybí informace např. o vyprazdňování, stravování dětí apod.
  O stravování se snažíme rodiče informovat, a pokud má někdo zájem o informace o vyprazdňování svého dítěte, nechť se domluví se „svojí" učitelkou.
 • zamezit přístupu reklam
  Příležitostně obdržíme do MŠ reklamní letáky, tyto budou umísťovány na poličce u vchodu pro případné zájemce, nebudou předávány přímo dětem.

3. Jak jste spokojeni Vy a hlavně Vaše děti, chodí domů spokojené?

Téměř všichni rodiče odpověděli, že jejich děti jsou v MŠ spokojené a do školky se těší. Dva rodiče uvedli, že je jejich dětem ubližováno. V kolektivu dětí se bohužel vždy najdou děti, které druhým ubližují. Snažíme se tomu důsledně předcházet, ovšem stát se to může. Případné konflikty jsou vždy na místě řešeny a ty závažnější jsou řešeny i s rodiči.

 • časté zásahy do zajetého režimu třídy
  Do 7 hod. je v MŠ cca 8 až 10 dětí, ty se pak rozcházejí do svých tříd a odpoledne je tomu naopak. Víme, že by bylo ideální, aby byla u dětí stále jejich učitelka, ale v případě nepřítomnosti některé z učitelek, musíme reagovat podle potřeby. Prosíme o shovívavost.
 • nesmyslné předávání dětí venku na zahradě místo ve třídě
  Při pěkném počasí se snažíme být s dětmi co nejvíce venku.
 • špatná, chaotická organizace při výletech
  Chápeme, že to před samotným odjezdem může tak působit, ačkoliv máme výlety zorganizovány dobře a dlouho dopředu. Občas samozřejmě k nějakým dezinformacím dojde, omlouváme se.

4. Jak hodnotíte kvalitu výchovné a vzdělávací práce učitelek v MŠ?

 • kdy se dávajídětem výkresy
  Výkresy se po celý rok shromažďují v portfoliích a děti si je domů odnesou na konci školního roku.
 • když jde dítě dříve domů, proč nedostane svačinu?
  V 8 hod. nahlašujeme do školní jídelny docházku a podle toho jsou připravovány odpolední svačiny na 14,00 – 14,30 hod. „Polodenní" děti odpolední svačiny vůbec neplatí a „celodenní" děti mají odpolední svačinu připravenou v MŠ. Pokud si pro dítě rodič přijde před svačinou, budete mít nově možnost si ji vyzvednout ve školní jídelně.

V ostatních případech jste s kvalitou výchovné a vzdělávací práce učitelek v MŠ spokojeni.

5. Zhodnoťte osobní přístup jednotlivých učitelek k Vám, rodičům a k Vašim dětem

 • pocítili jsme napětí mezi učitelkami
  V pracovním kolektivu MŠ, tak jako v jiných pracovních kolektivech, dojde občas k nedorozuměním, která byste však neměli pocítit. Pokud k tomu došlo, omlouváme se a budeme snažit, aby tomu tak do budoucna nebylo.
 • paní učitelka ze třídy Myšek není k zastižení
  Tato paní učitelka má v MŠ kratší úvazek, z tohoto důvodu není přítomna tak často jako ostatní učitelky, v příštím roce jí bude prodloužen.
 • jedna učitelka ráno něco řekne a druhá to odpoledne neví
  Budeme dbát na důslednější předávání informací v rámci třídy.

Většina rodičů vyjadřuje se svými učitelkami spokojenost.

6. Nabídka vzdělávacích, kulturních a jiných akcí MŠ (zhodnoťte úroveň a množství aktivit – divadla, filmová představení, akce v prostorách MŠ, plavecký výcvik,...)

 • proč je angličtina v MŠ, když dítě neumí česky a chybí návaznost v 1. třídě ZŠ
  V předchozích letech si většina rodičů přála v MŠ výuku anglického jazyka. Předškolní děti se cizí jazyk neučí, pouze se s ním seznamují hravou formou. V příštím školním roce je návaznost v ZŠ již zajištěna.
 • moc placených aktivit
  Většina rodičů se k otázce a počtu nabízených aktivit vyjadřuje pozitivně, snažíme se o optimální a vyváženou nabídku aktivit. Hledáme i aktivity, které jsou proděti poskytovány zdarma (např. návštěvy policie, hasičů, noční spaní apod.).
 • více sportování a pobytu venku, nejen na zahradě
  Podle počasí se snažíme o co nejčastější pobyt venku. Mladší děti jsou více na zahradě, starší naopak na vycházkách.
 • více kroužků
  V MŠ jsou rovnoměrně rozvíjeny všechny stránky osobnosti dítěte.
 • masopustní týden – mnoho aktivit najednou (pro děti i pro učitelky, rozložit např. do měsíce)
  Masopustní týden patří k tradičně pořádaným akcím MŠ, je sice na přípravu náročnější, ale děti vypadají vždy spokojeně. Pokud by se jednalo o převažující názor, můžeme o návrhu přemýšlet.

7. Zamyslete se, co by naše škola mohla pro Vaše děti ve své práci zlepšit, jaké jsou Vaše podněty a připomínky?

 • chybí logopedie v MŠ
  Dvě učitelky mají logopedický kurz. V příštím školním roce zajistíme užší spolupráci s rodiči, kteří docházejí se svým dítětem k logopedovi.
 • častý výskyt vší a střevních potíží
  V letošním školním roce došlo k výskytu vší v MŠ dvakrát, na jaře a na podzim. Pravidelně apelujeme na rodiče, aby prohlíželi svým dětem vlasy a v případě výskytu toto ihned v MŠ oznámili. Střevní potíže se vyskytovaly ve všech kolektivech, nejen v MŠ, rozhodně se nejedná o důsledek špatné hygieny, ale spíše o virové onemocnění. Ve školním řádu je zakotvena povinnost rodičů dávat dítě do školky zdravé, není naším oprávněním požadovat od rodičů potvrzení od lékaře, avšak je naší povinností dítě, které vykazuje známky nemoci do školky nepřijmout.
 • výlety na kolech
  Cyklistický výlet je pro předškolní děti bezpečnostně velmi náročná a riziková akce vyžadující např. potvrzení o technickém stavu každého kola, velké množství dozorujících osob apod.
 • moc sladkostí
  Děti od nás dostávají sladkosti pouze příležitostně, pokud má v kolektivu někdo svátek či narozeniny, tak si děti bonbóny dávají i mezi sebou. Chápeme rodiče, kteří s tímto nesouhlasí a budeme se snažit sladkosti omezit či zvolit zdravější variantu „odměny".
 • sprostá slova, klábosení učitelek a rodičů ve dveřích
  Sprostá slova se vyskytují v každém dětském kolektivu, zcela eliminovat tento jev nelze. Samozřejmě se snažíme dětem vhodným způsobem vysvětlit nevhodnost jejich používání. Pokud rodiče s učitelkami hovoří ve dveřích o dětech, je to způsob předávání informací, někteří rodiče se ptají více, někteří méně. Pokud by hovořili o věcech, které nesouvisejí s MŠ, považuji to za nevhodné a kolegyně budou s touto připomínkou seznámeny.
 • větší vybavenost zahrady, pořizování nových hraček
  Zahradaje vybavována především dle finančních možností a hračky taktéž.
 • učitelka není ve třídě
  S dětmi stále musí někdo být, není přípustné, aby byly děti ve třídě samy. Pokud potřebuje učitelka třídu krátkodobě opustit, dohlédne na děti paní Kolouchová.
 • přístřešek pro kola
  Připomínka byla předána vedení školy.
 • zvětšit pracovní kolektiv
  Podle norem je na určitý počet dětí určitý počet učitelek
 • líbil by se nám větší prostor pro komunikaci
  Rodiče si mohou kdykoli sjednat s učitelkou schůzku mimo její pracovní dobu
 • zdravější pitný režim
 • pitný režim – přeslazený čaj
  Školní jídelna dodržuje tzv. „spotřební koš". Skladbu stravy MŠ neovlivní. Vedoucí školní jídelny bude požádána o vyjádření k tomuto bodu a rodiče s ním budou následně seznámeni. Pitný režim je dodržován, děti mohou pít kdykoliv během dne. Bude zajištěna možnost pití neslazeného čaje či vody.
 • MŠ by měla být od 6,00 hod.
  Vzhledem k tomu, že se jedná o ojedinělou připomínku, o změně provozní doby MŠ zatím neuvažujeme.
 • chaotický výběr financí
  Pokusíme se nad systémem výběru financí zamyslet, ovšem vzhledem k počtu dětí a tříd, je to problematické.

Z celkem vrácený 23 anketních lístků je 18 kladných a pochvalujících pouze s drobnými připomínkami. 5 anketních lístků je celkově spíše negativních. Zabýváme se a zamýšlíme se nad všemi připomínkami, za konstruktivní kritiku děkujeme. I přes občasný výskyt negativních připomínek, je pro nás velmi důležité, že se všechny děti do MŠ těší a jsou v ní spokojené. To je největší odměna za naši práci.

Kalendář akcí ZŠ

Kalendář akcí neobsahuje žádnou akci.

Kalendář akcí MŠ

Kalendář akcí neobsahuje žádnou akci.

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.