Projekt OPVK - Nové metody a přístupy ve škole Ždírec nad Doubravou

od 1.3. 2014 jsme realizovali samostatný projekt s podporou evropských fondů

logolink

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Název projektu:  Nové metody a přístupy ve škole Ždírec nad Doubravou

Registrační číslo GP: CZ.1.07/1.1.36/03.0008

Název globálního grantu: CZ.1.07/1.1.36 – Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji

Klíčové aktivity:

 1. Implementace a pilotování informačního systému

 2. Aplikace moderních vzdělávacích postupů v výuce

 3. Systémová podpora menších školních projektů

 Realizace: březen – prosinec 2014

Výše podpory: 1 340 133,- Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projektové aktivity - realizace 1. období:

1. Implementace a pilotování ifnornačního systému Edookit

Představení systému Edookit, dohoda o vzájemné spolupráci, formě komunikace, předávání podnětů a připomínek. Seznámení s modulem třídní kniha- zadávání učiva, docházky, hodnocení, e-learning (kalendář třídy, události třídy). Testování modulu třídní kniha- zadávání učiva, docházka v 7.A třídní učitelkou, v jednotlivých hodinách příslušní vyučující; hodnocení- váha známky, využití rozhraní, tvoření sloupců, editace, slovní komentář známky, průměr; e-learning- kalendář třídy, kurzu: událost, vyučovací hodina, zadání události třídy- akce, exkurze. Testování modulu spolupráce, vytváření zpráv- komunikace s rodiči, pedagogy, žáky, odesílaní příloh, publikování. Implementace elektronické dokumentace- školní akce- vytvoření procesu při realizaci školní akce- oznámení, povolení, realizace, vyúčtování, návrh implementace procesu do informačního systému Edookit, výchovná opatření- pochvaly, poznámky, návrh zaznamenávání výchovných opatření do informačního systému v modulu třídní kniha jako samostatná položka, rozdělení rolí při zápisu jednotlivých výchovných opatření, automatické odeslání zprávy rodičům při udělení výchovného opatření, připojení příloh- porovnání zobrazení zadání na portálu učitelů, rodičů a žáků. Návrh na vytvoření položky místností s informacemi o vybavení, počtu míst a o tom, zda a kdy je učebna k dispozici. Zadávání omluvenek- návrh na upřesnění detailů (důvod absence, datum, čas, jméno a příjmení rodiče) Hodnocení- práce s váhou známky (ujasnění hodnoty váhy a její používání), průměr známky (porovnání zobrazení zadání na portálu učitelů, rodičů a žáků). Vytvoření hodnoty podtržená 1, možnost uzamčení záznamu pro zpětnou editaci. Přítomnost asistenta pedagoga jako poznámka k výuce. V modulu třídní kniha vytvořit ikonu poučení a synchronizovat s kalendářem. Ve výuce zobrazit službu. Promítnout dozory, konzultační hodiny, třídnické hodiny. Testování systému na přenosných zařízeních.

2. Aplikace moderních postupů ve výuce

Dílčí aktivita 1- Podpora výuky matematiky podle metody profesora M. Hejného
1. Metodické zpracování dílčích témat, 2. Aplikace metody prof. Milana Hejného, 3. Realizovaná školení - 7.4. 2014, počet účastníků 10, téma: Lektorka A. Nováková prezentovala na konktétních případech základní metody profesora Milana Hejného. H -MAT VOBS, krychlové stavby a jiná prostředí, další školení 19.5., počet účastníků:11, téma: využití prostředí pro tvorbu algoritmu a schémat, konkrétní úlohy v různých prostředícha ročnícíh prvního stupně. Použitá prostředí: Neposedové atd.            

Dílčí aktivita 2 - . Podpora vzdělávání inovativními metodami a jejich realizace

1.Publikace v Našich novinách, 2. Příprava materiálů k exkurzím, 3. Zpracování videdokumentace, 4. Spolupráce se spisovateli a fotografy, 5. Vybavení mediální učebny, 6. Příprava reportáží, 7. Spolupráce s nakladatelstvím Albatros, 8. Schůzky redakční rady časopisu School City, 9. Hlášení do školního rozhlasu. 10. Průběžné zpracovávání metodické příručky. 11. Návštěva tiskárny Unipress. 12. Instalace tabletů a PC v multimediální učebně.

Dílčí aktivita 3 - Zavádění inovativních metod souvisejících s rozvojem klíčových kompetencí ve výuce

Vytvoření metodicky zpracovaných vyučovacích hodin pro český jazyk a literatura, matematika, člověk a jeho svět, výtvarná výchova se zaměřením na posuzování pravdivosti informací a reklamních vlivů, práce s návodem, výběr a zhodnocení výsledků žákovských prací, tvorba inovativních materiálů a jejich ověření ve výuce, řešení problémů s využitím vlastního názoru nebo předkládaných informací, plánování výletů a exkurzí s využitím různých zdrojů, příprava žáků na přijetí spolužáka se zdravotním postižením a vhodné chování k němu, výběr vhodných komunikačních prostředků a dramatizace různých situací. 2. Uskutečnění programu Hele, lidi, 3. Uskutečnění exkurzí Džekův ranč, Muzeum loutkářských kultur, VČD Pardubice, Podhůra u Slatiňan, Chaloupky Horní Krupá.
Zakoupen 1 notebook,  10 tabletů (pro realizaci klíčových aktivit prostřednictvím žáků).

3. Systémová podpora menších školních projektů

Dílčí aktivita č.1. - Projekt Podoubraví
školní projekt je určen pro žáky druhých a třetích tříd (cca 80 žáků) a jeho základem je deset zastávek mikroregionem Podoubraví a zpracováním a využitím všech exkurzí, návštěv v běžné výuce. Mapa regionu- zaznamenání jednotlivých obcí regionu Podoubraví, 2. tvorba Cestovatelského deníku, 3. Exkurze a vycházky- návštěva významných míst, 4. Tvorba pracovních listů, 5. Tvorba nástěnek a výstav dětských prací, 6. Herbář rostlin, 7. Přírodovědná soutěž.

Dílčí aktivita č.2 - Projekt  "Voda = život na Zemi"
Projekt je určen pro žáky druhého stupně a je zaměřen na výchovu a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Cílem dílčí aktivity je vytvořit vzdělávací program formou projektů, které budou vést žáky k uvědomění si důležitosti vody pro budoucí život na Zemi na základě získaných informací, dovedností a experimentování.  Celá aktivita se vztahuje k průřezovému tématu EVVO: základní podmínky života - Voda. Tvorba tématických pracovních listů, 2. Příprava besedy s pracovníkem CHKO Železné hory, 3. Zpracování natočených a nafocených materiálů z besedy, 4. Výběr a pořízení potřebné techniky pro realizaci aktivity (žákovské mikroskopy, mikroskop s digitální kamerou, elektronická čidla), 5. Příprava článků do Našich novin a na web školy, 6. Příprava a realizace vyučovacích hodin (Koloběh vody na Zemi, Voda a počasí, Znečištění vody), 7. Exkurze do úpravny pitné vody v Hamrech, 8. Průběžná práce s mikroskopy a elektronickými čidly.

 PUBLIKUJEME:

Projekt Voda život na Zemhttp://skola.zdirec.cz/novinky/projekt-voda-%E2%80%93-zivot-na-zemi

Žáci v muzeu knihy, http://skola.zdirec.cz/novinky/zaci-v-muzeu-knihy-ve-zdare-nad-sazavou

Beseda s ilustrátorkou, http://skola.zdirec.cz/novinky/vyukova-beseda-s-ilustratorkou

Projekt Podoubraví , obce Slavíkov, Sloupno, Podmoklany  http://skola.zdirec.cz/novinky/projekt-podoubravi-%E2%80%93-obce-slavikov,-sloupno,-podmoklany

Exkurze do tiskárny Unipress  http://skola.zdirec.cz/novinky/exkurze-do-tiskarny-unipress

Vybavení multimediální učebny  http://skola.zdirec.cz/novinky/vybaveni-multimedialni-ucebny

Autorské čtení se spisovatelem Janem Opatřilem  http://skola.zdirec.cz/novinky/autorske-cteni-se-spisovatelem-janem-opatrilem

Exkurze Veselý kopehttp://skola.zdirec.cz/novinky/exkurze-zaku-1.a,-2.b-a-4.a-vesely-kopec

Úpravna pitné vody Hamry  http://skola.zdirec.cz/novinky/upravna-pitne-vody-hamry

Projekt Zdravý život  http://skola.zdirec.cz/manager/?a=30&id=333

Projekt Nové metody a přístupy pokračuje http://skola.zdirec.cz/novinky/projekt-nove-metody-a-formy-pokracuje

Sovičky cestovatelky http://skola.zdirec.cz/novinky/sovicky-cestovatelky-na-vylete

Čtvťáci v divadle   http://skola.zdirec.cz/novinky/ctvrtaci-v-divadle

Mladý lesník  http://skola.zdirec.cz/novinky/projekt-mlady-lesnik-2.b

Žáci 1.A v muzeu loutek  http://skola.zdirec.cz/novinky/zaci-1.a-v-muzeu-loutek

Projekt Voda život na Zemi    http://skola.zdirec.cz/novinky/projekt-voda-zivot-na-zemi

Projekt Podoubraví   Projekt Podoubraví - putování po mikroregionu Podoubraví

Hele lidi http://skola.zdirec.cz/novinky/hele,-lidi-%E2%80%93-1.a,-2.b-a-4.a

Budoucí novináři http://skola.zdirec.cz/novinky/budouci-novinari-navstivili-knihovnu

Třídy 1.A a 2.B na Džekově ranči  http://skola.zdirec.cz/novinky/tridy-1.a-a-2.b-na-dzekove-ranci

Třída 4.A navštívila Džekův ranč http://skola.zdirec.cz/novinky/trida-4.a-navstivila-dzekuv-ranc

 

Tiskové zprávy

 

Závěrečné výstupy projektu:

Klíčová aktivitita č.1 - Implemantace informačního systému                   Závěrečná zpráva

Klíčová aktivita č. 2 - Aplikace moderních vzdělávacích přístupů

Dílčí aktivita č.1 - Podpora výuky matematiky podle metody profesora M. Hejného    Metodičká příručka pro učitele, Příručka pro rodiče

Dílčí aktivita č.2 - podpora inovativního vzdělání a jejich realizace (mediální výchova na 1. stupni)           Metodický materiál

Dílčí ativita č.3 - Zavádění inovativních metod souvisejících s rozvojem klíčových kompetencí                 Komplet 30 metodicky zúpracovaných vučovaích hodin

Klíčová aktivita č. 3 - Systémová podpora menších projektů              Metodický materiál

Dílčí aktivita č.1 - Projekt Podoubraví    Metodický materiál

Dílčí aktivita č.2 - Projekt Voda = Život na Zemi           Metodický materiál, Práce žáků

 

 GP: Nové Metody a přístupy ve škole Ždírec na d Doubravou

Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0008

 

 

Kalendář akcí ZŠ

 • 24.6.2024 Exkurze - Velkopařezitý rybník, Telč, Roštejn - 5.A
 • 24.6.2024 Vodácký kurz 8.B - Sázava
 • 24.6.2024 Cyklistický a přírodovědný kurz - Fryšava - 7.B
 • 24.6.2024 Sportovní kurz Svratouch - 7.A
 • 24.6.2024 Přírodovědný a sportovní kurz Seč - 6.A
 • 24.6.2024 Sportovní kurz Svratouch - 6.B
 • 24.6.2024 Vodácký kurz 8.A - Sázava
 • 24.6.2024 Exkurze - Permonium Oslavany u Brna - 4. třídy
 • 24.6.2024 Šikovný třeťák
 • 24.6.2024 Šikovný prvňáček
 • 25.6.2024 Exkurze - Muzeum loutek Chrudim - 1. třídy
 • 25.6.2024 Exkurze Kutná Hora - 5.B
 • 25.6.2024 Exkurze Slatiňany - 2. třídy
 • 26.6.2024 Škola hrou - Fire aréna Ždírec n. D. - žáci 1. stupně
 • 27.6.2024 Rozloučení s absolventy

Kalendář akcí MŠ

 • 26.6.2024 Plavecký kurz - 10. lekce

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.