ŠVP

7.4 Příloha č. 8 – ŠVP Pro zájmové vzdělávání při Základní škole a Mateřské škole  v Ždírci nad Doubravou 


ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ A KLUBU


VSTŘÍCNÁ ŠKOLA

 

Identifikační údaje


Adresa :  Školní družina a klub, Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,

               Chrudimská 77, 582 63 Ždírec nad Doubravou


Zřizovatel :  Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou 


Ředitel školy :  Mgr. Ota Benc

Vychovatelky :  Adéla Krawczyszyn, vedoucí vychovatelka

                            Lenka Dočekalová

                            Jiřina Hučková

                            Eva Odvárková

                            Svatava Vévodová


Provoz :      ranní školní družina a klub 6:00 – 7:10

                     odpolední školní družina a klub 11:10 – 16:40 (po – čt), 11:10 – 16:00 (pá)

           


Telefon : 561 111 411, 561 111 424

Email : akrawczyszyn@skola.zdirec.cz

www.skola.zdirec.cz


Autoři ŠVP pro zájmové vzdělávání ve školní družině a klubu : Mgr. Ota Benc (ředitel školy),

                                                                                                               Adéla Krawczyszyn (koordinátor )


                                                                      

Platnost dokumentu od :  1. 9. 2021

 

Charakteristika školní družiny a školního klubu


Školní družina při ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou má 6 oddělení s celkovou kapacitou 140 míst a školní klub jedno oddělení s kapacitou 30 míst. Všechna oddělení ŠD, ŠK jsou umístěna na samostatném patře v pavilonu P1.

Třídy a prostory, kde je ŠD a ŠK umístěna jsou světlé a dostatečně prostorné.

V odpoledních hodinách má ŠD a ŠK k dispozici i další prostory školy: školní hřiště, školní cvičnou kuchyňku, cvičební sál, tělocvičnu, multimediální učebnu a jiné.


Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání


Současná kapacita školní družiny umožňuje přijetí prakticky každého žáka 1. stupně naší školy, jehož zákonný zástupce podá přihlášku. Přihláška se vyplňuje elektronicky v Edookitu Součástí přihlášky tabulka s informacemi o odchodech žáka, kterou má zákonný zástupce za povinnost vyplnit. K pravidelné denní docházce do družiny mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy, pokud nejsou přijati k činnosti klubu. 

Po naplnění kapacity školní družiny, jsou žáci 2. stupně (přednostně) a 1. stupně naší školy přijímáni do školního klubu. Přihlašování probíhá stejně jako do školní družiny.


Mladší žáky si vychovatelky vyzvedávají na obědě. Starší žáci se dostavují do pavilonu ŠD, ŠK po obědě samostatně. Ze ŠD, ŠK si zákonní zástupci nebo další osoby oprávněné k vyzvednutí vyzvedávají žáky osobně (v případě zpřísněné epidemiologické situace přes osobu na vrátnici školy, která jménem zákonného zástupce telefonicky kontaktuje vychovatelku) nebo žáci odchází na základě údajů vyplněných v přihlášce z ŠD, ŠK v určený čas samostatně. Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost žáka nebo změnu v odchodu je nutno písemně sdělit vychovatelce prostřednictvím Edookitu.


Ředitel na základě závažných skutečností může v krajním případě rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, ŠK. Žák je povinen se řídit pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem školní družiny/klubu. Pokud žák soustavně porušuje školní řád a řád školní družiny/klubu (oba řády jsou k nahlédnutí na úřední desce u školní družiny a školního klubu a na školním webu), může být rozhodnutím ředitele školy z družiny/klubu vyloučen.


Popis materiálních, personálních, ekonomických a BOZP podmínek


Vybavení místností jednotlivých tříd nábytkem je účelné. Dětské stolky a židličky odpovídají věku a velikosti žáků. Místnosti, které žáci využívají, dávají svojí velikostí i prostorem široké možnosti všestranným hrám a činnostem žáků v rozvoji jejich osobnosti. Vybavení hračkami, pomůckami, materiály a doplňky je průběžně podle možností doplňováno a obnovováno. Hračky a doplňky jsou umístěny tak, aby je žáci dobře viděli, mohli si je samostatně brát a zároveň se vyznali v jejich uložení. Všechny vnitřní i venkovní prostory školy splňují všechny bezpečnostní i hygienické normy dle platných předpisů týkající se čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení, hlučnosti. 


Personální obsazení, požadavky na pracovníky


Všechny vychovatelky jsou kvalifikované. 

Jejich pracovní doba a přímá činnost je organizována takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna optimální péče o žáky. Vychovatelky mají zájem o svůj odborný růst, soustavně se dále vzdělávají. Jsou si vědomy toho, že výchova a vzdělávání žáků v ŠD, ŠK vyžaduje vysoce citlivý a maximálně odborný pedagogický přístup. Chovají se a jednají profesionálním způsobem v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání žáků. 

 

             Ekonomické podmínky


Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu na základě školského zákona. č. 561/2004 Sb.

 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

a vyhlášky 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Její splatnost stanoví ředitel školy, stejně tak její snížení či prominutí. 


Podmínky pro hygienické a bezpečné působení ŠD, ŠK


1. Vhodná struktura režimu žáků ve školní družině s dostatkem relaxace a aktivního pohybu dané režimem družiny a skladbou zaměstnání. 

2. Stravovací režim je prováděn ve školní jídelně.

3. Zdravé prostředí užívaných prostor družiny podle platných norem (vlastní vybavené prostory, odpovídající světlo, teplo, bezhlučnost, čistota, větrání, velikost sedacího a pracovního nábytku, hygienické vybavení prostor).

4. Ochrana žáků před úrazy. Výrazné označení všech nebezpečných předmětů a částí využívaných prostor, např. zpracování a zveřejnění provozních řádů tělocvičny, cvičebního sálu apod. 

5. Pravidelná kontrola prostor a zařízení z hlediska jejich bezpečnosti. 

6. Dostupnost prostředků první pomoci, kontaktů na lékaře, praktická dovednost vychovatelek poskytovat první pomoc. 


Psychosomatické podmínky


Životospráva


Dodržujeme pitný režim. Nenutíme žáky do jídla, ale snažíme se, aby alespoň všechno ochutnali a naučili se tak zdravému způsobu stravování. Naše ŠJ poskytuje žákům plnohodnotnou stravu formou oběda. 


Psychohygiena


Zajišťujeme žákům pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje přizpůsobit organizaci momentální situaci a zájmu žáků, při vhodném počasí lze aktivity provádět venku na hřišti nebo v přírodě. Žáci jsou zatěžováni přiměřeně věku, mají možnost si kdykoliv odpočinout a relaxovat. Všechny vychovatelky respektují individuální potřeby žáků, vhodně na ně reagují a v rámci možností se je snaží uspokojovat, naslouchají problémům žáků a snaží se je řešit.


 Psychosociální podmínky


Vytváříme žákům takové prostředí, aby se cítili spokojení, bezpeční a jistí. Každý žák má stejná práva, možnosti, povinnosti, nikdo není zvýhodňován. Je respektována osobní svoboda a volnost žáků, i když je podřízena stanovenému řádu chování a norem. Při všech činnostech počítáme s aktivní spoluúčastí žáka, snažíme se o nenásilnou komunikaci, která je žákům příjemná, navozuje vzájemný pocit důvěry a spolupráce. Podporujeme důvěru žáka v sebe sama, převažuje pozitivní hodnocení. Rozvíjíme v žácích citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu ve vztahu k ostatním. 


Režim dne


Ranní ŠD 6:00 – 7:10 – přivìtání se s žáky, nabídnutí činností, zájmové hry, pohybové chvilky, příprava pomůcek na odpolední činnosti, dokončování započatých prací, hygiena.


 Odpolední ŠD 11:10 – 13:00 – oběd, hygiena, relaxační činnosti, duševní hygiena, příprava pomůcek na odpolední řízenou činnost, klidové činnosti (konstruktivní, grafické, společenské hry) 

13:00 – 15:00 – řízená činnost, pobyt venku, pohybové chvilky, hygiena, kroužky v rámci ŠD, ŠK vedené vychovatelkami, odchody žáků na kroužky mimo ŠD, odchody žáků domů.

15:00 – 16:40 – dokončování řízené činnosti a kroužků, úklid ŠD, individuální hry žáků, pobyt venku, příprava žáků do školy, odchody žáků domů. 


Školní klub navštěvují žáci většinou individuálně - nepravidelně. Od toho se také odvíjí plánování činností a akcí školního klubu.


Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami


Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním  nebo sociálním znevýhodněním. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami majì právo na vzdělávání  jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem. Pro žáky se zdravotním postižením nebo znevýhodněním se při přijímání k zájmovému vzdělávání nebo jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jeho potřebám. Zájmové vzdělávání, stejně jako škola, vychází z diagnostiky odborného lékaře, pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra, střediska výchovné péče, školního speciálního pedagoga, s nímž spolupracuje. Na základě vyšetření a doporučení zohledňuje tyto žáky v činnostech družiny nebo klubu. Žáci jsou integrováni do běžných tříd ŠD, ŠK a realizace a cíle zájmového vzdělávání jsou postaveny na konkrétním zjištění a popisu speciálních potřeb a možnostech žáka. Činnosti v zájmovém vzdělávání jsou upraveny tak, aby byly pro tyto žáky z hlediska možností reálné a splnitelné. Zájmové vzdělávání případně nabídne i prostory upravené danému postižení. 

Na základě doporučení z pedagogicko-psychologické poradny umožníme působení asistenta pedagoga v ŠD, ŠK.

Činnosti a aktivity v zájmovém vzdělávání jsou zaměřeny tak, aby žákům se zdravotním postižením nebo zdravotním oslabením posilovaly sebedůvěru, komunikativní schopnosti         a rozvíjely mezilidské vztahy.

V případě žáků se sociálním znevýhodněním je umožněna integrace v třídách ŠD, ŠK v úzké spolupráci s rodiči, s odborníky, popř. dle možností s asistentem.


V zájmovém vzdělávání přihlížíme také k dalšímu rozvoji nadaných žáků, kdy se jim stanoví vhodné podmínky a umožní se jim pracovat podle individuálních potřeb jedince. 

K identifikaci mimořádného nadání vycházíme ze svých zkušeností, z doporučení třídního učitele, rodičů a odborníků z praxe, s nimiž spolupracujeme.

Na tomto základě jsou upraveny činnosti v zájmovém vzdělávání s ohledem na specifika talentu.

V oblasti výchov (hudební, výtvarné, dramatické, pohybové…) dostávají žáci více prostoru k individuálnímu projevu a možnosti vést „pracovní“ skupinu.

Žáci jsou povzbuzování k vedením besed o zajímavostech z oboru jejich zájmu a přednesem před skupinou žáků.

Žáci jsou podporováni k ukázce svého nadání v různých školních i mimoškolních soutěžích.


Formy vzdělávání

Zájmové vzdělávání uskutečňujeme těmito formami:


a) příležitostnou (oslavy, besídky, vystoupení, výlety, návštěvy výstav, sportovní dny, akce ve spolupráci s odborníky z praxe)

b) pravidelnou (každodenní výchovná zájmová činnost v odděleních a kroužcích organizovaných ŠD,ŠK

c) individuální (vytváření podmínek pro rozvoj nadání žáků, řešení tematických úkolů)

d)spontánní (hry, pobyt venku, odpolední klidové činnosti, poslech hudby, četba, prostor pro neformální komunikaci  


Konkrétní cíle vzdělávání


Zájmové vzdělávání, které provádí ŠD a ŠK probíhá především vlastní činností žáků, jejich interakcí s okolím a získávanou vlastní zkušeností. Vše je založeno na přímých zážitcích z činnosti vycházejících částečně z individuální volby, dětské zvídavosti, potřeby zaměstnávat se, bavit se a komunikovat. 

Cíle:

vybudovat a posílit u žáků motivaci k účelnému využívání jejich volného času = ČINNOST,
 vzbudit zájem žáků o různé oblasti zájmového vzdělávání a naučit je si volnočasové aktivity volit a plánovat = ODPOVĚDNOST, 
dát všem žákům možnost rozvíjet a posouvat svůj individuální zájem a talent = ÚSPĚCH, 
učit žáky tolerovat druhé, chovat se k sobě s respektem, spolupracovat = RADOST 
rozvíjet pozitivní vztahy, podporovat komunikaci a vytvářet přátelskou atmosféru
vytvořit bezpečné prostředí, podporovat zdravý životní styl, učit ochraně přírody
rozvíjet principy demokracie, podporovat participaci žáků a multikulturní soužití
nabídnout žákům pomoc při zvládání učiva
v návaznosti na ŠVP školy rozvíjet klíčové kompetence žáků


 

Hlavní vzdělávací cíle školního klubu


Výchovně vzdělávací cíle navazují na ŠVP ZŠ Ždírec nad Doubravou. 


1. vytvářet pohodové školní prostředí

2. zdravě učit - porozumět potřebě „vzdělávat se“

3. vychovávat lidskou osobnost - porozumět jí

4. integrace žáka

5. vytvářet informační prostředí - porozumět práci s informacemi

6. sportovat

7. rozvíjet samosprávnou demokracii

8. mít preventivní program

9. komunikovat s veřejností - porozumět partnerství

10. vytvářet podmínky pro další vzdělávání - celoživotní vzdělávání


Zájmové vzdělávání v ŠK má obohacovat denní program žáka, zajistit odborné pedagogické vedení při odpočinkových i zájmových činnostech, podporovat jeho individuální rozvoj. Našim cílem je vychovávat žáky ke smysluplnému využívání volného času a vybavovat je dostatkem námětů pro naplňování volného času.

 


Hlavní výchovný záměr


Hlavní výchovný záměr je orientován směrem k žákovi a směřuje k tomu, aby žáci získali dobré základy do života a pro další vzdělávání a aby byli schopni s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Každého žáka vnímáme jako jedinečnou osobnost, která má své individuální i specifické potřeby a možnosti a jeho aktivitám vytváříme potřebné podmínky možnosti) svobodné volby. Dáváme žákům možnost spoluúčasti na tvorbě programu, respektujeme právo žáka neúčastnit se nabízené činnosti - právo být pouze pozorovatelem. Respektujeme pedagogické zásady, povzbuzujeme žáky nesmělé, posilujeme sebevědomí 

a pozitivně hodnotíme každého, kdo pracuje na úrovni svého osobního maxima, podporujeme u žáků iniciativu, tvořivost a vlastní fantazii. Vycházíme ze znalostí žáků, jejich aktuálního vývojového stavu i konkrétní životní a sociální situace - každý žák má právo být jiný, má potřebu rozvíjet se a učit se svým tempem. 


    Spolupráce s rodiči, školou a jinými subjekty


Naší snahou je, aby vztah s rodiči byl partnerský a mezi rodiči 

a vychovatelkami panovala oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat. Odpovědnost, práva a povinnosti, jsou zakotveny ve Vnitřním řádu ŠD, ŠK. Máme na zřeteli, že informovanost rodičů, jejich ovlivňování a vzájemné poznávání jsou důležitým předpokladem vzájemné komunikace a spolupráce a že vztahy ŠD, ŠK s rodiči žáků ovlivňují výsledek pedagogické práce. V úzké spolupráci s rodiči a školou uskutečňujeme různé aktivity, které napomáhají dobrému chodu ŠD, ŠK (neformální rozhovory při příležitostných setkáních, slavnosti, tvořivá odpoledne, výstavy, vystoupení zájmových kroužků). 

Staráme se o výzdobu prostor školy, zapojujeme se aktivně do školních akcí, vyrábíme přáníčka pro přátele školy, malujeme seniorům, vyrábíme dárky pro naše budoucí prvňáky.

Spolupracujeme s městem na akcích, které pořádá a doplňujeme kulturní program na různých akcích vystupováním kroužků vedených vychovatelkami.

Spolupracujeme se školní družinou při ZŠ Švermova, Žďár nad Sázavou. 

Podílíme se tvorbou kulturního programu a výrobou dárků na mezinárodní spolupráci naší školy s polskou školou v Osiecznej.

V projektu Šablony II. jsme mimo jiné spolupracovali s odborníky z praxe a tato spolupráce pokračuje v oblasti výtvarné a v oblasti myslivosti i po ukončení projektu.

V letošním roce se účastníme projektu Pomáháme školám k úspěchu a projektu Inovace ŠVP ve školních družinách a diferenciace výuky matematiky na 1. stupni ZŠ.

 

Tematické okruhy vzdělávání ve školní družině a klubu jsou totožné: 


PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY, ŠKOLNÍHO KLUBU

Souhrn témat realizovaných při řízené činnosti ve školní družině a klubu v rámci edukačního procesu :


Září – My se máme rádi, my jsme kamarádi
Družina – kamarádská skupina
Naše škola
Naše město
U nás doma
Akce:

Můj dům – můj hrad
Známe naše okolí a školu?

Říjen – Kouzelná příroda
Co všechno umí les
Máme rádi zvířata
S hlavou v oblacích
Naše tělo – kouzla pro zdraví
Akce:

S myslivcem do lesa
Drakyáda

Listopad – Tak jde čas
Člověk mezi lidmi
Soutěžíme s časem
Lidé a minulost
Sci-fi budoucnost
Akce:

Akce robot
Diskotéka
Výstava prací žáků ŠD, ŠK

Prosinec – Vánoční těšení
Mikuláš
Spící příroda
Jiný kraj – jiný mrav
Vánoce, Vánoce přicházejí
Akce:

České Vánoce
Výroba přáníček pro přátele školy 
Zdobení vánočního stromu

Leden – Zimní království
Rok začíná
Když se řekne rodina
Zasněžené pohádky
Zimní radovánky
Akce:

Malí sochaři
Kulíškový den
Výprava do zimního lesa

Únor – Buď fit 
Pečujeme o své zdraví
Jak na bacily
Svatý Valentýn
Karnevalové veselí
Akce:

Povídání se zdravotní sestrou
Maxikarneval ŠD/ŠK
Výroba dárečků k zápisu

Březen – Příroda se probouzí
První květy
Všude samá mláďata
Tajemství knihy
Velikonoční svátky
Akce:

Cesta za Faunou a Florou
Pojďme do knihovny

Duben – Za jarním dobrodružstvím
Jsme básníky, kreslíři, novináři
Zachránci
Příroda naše tělocvična
Město v lese
Akce: 

Záchranáři a hasiči
Moje maminka
Domečky pro skřítky

Květen – Pohádka máje
Všude žijí lidé
Kniha přírody
Řekni to beze slov
Cesta za pohádkou
Akce:

Pohádková noc (spaní v ŠD)
Lehkoatletické závody 

Červen – Cestou necestou
Svět fantazie
Nejsme všichni stejní
Jdeme na výlet
Až zvonek zazvoní
Akce:

Den pro radost
Dětský den v ŠD, ŠK

Plán těchto témat je celoroční a rozdělen na jednotlivé měsíce. Každá vychovatelka si k tematickým okruhům volí vhodné činnosti dle skladby a věku žáků ve svém oddělení. Zvolený týdenní program upřesňují vychovatelky v týdenním plánu a denní program v zápisníku vyučujícího v Edookitu.


Délka a časový plán vzdělávání


Délka vzdělávání je členěna na jednotlivé školní roky.

Časový plán vzdělávání je vázán na rozvrh hodin žáka, skladbu a rozvrh kroužků organizovaných ŠD, ŠK a délku provozu ŠD.

1. Činnosti odpočinkové a rekreační

2. Činnosti zájmové

3. Pohybové aktivity

4. Příprava na vyučování.

  

Klíčové kompetence


Prostřednictvím plánovaných výchovných, odpočinkových a volnočasových aktivit jsou u každého dítěte, v návaznosti na ŠVP školy, posilovány tyto kompetence: 


Kompetence k učení

Na konci vzdělávání žák:

1.1 vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
1.2 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

1.3 operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho
si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

1.4 samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje
a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

1.5 poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich

 

Kompetence k řešení problémů

Na konci vzdělávání žák:

2.1  vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností

2.2  vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné
a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

2.3  samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

2.4 ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů

2.5 kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje
si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí


3.  Kompetence komunikativní 


Na konci vzdělávání žák:

3.1  formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

3.2  naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně
se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

3.3 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně
a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění

3.4  využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

3.5  využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných
k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi


4.  Kompetence sociální a personální 


Na konci vzdělávání žák:

4.1  účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

4.2  podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

4.3  přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

4.4  vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru
a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty


5. Kompetence občanské 


Na konci vzdělávání žák:

5.1  respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

5.2  chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu

5.3  rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka

5.4  respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje
do kulturního dění a sportovních aktivit

5.5  chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví
a trvale udržitelného rozvoje společnosti


6. Kompetence pracovní


Na konci vzdělávání žák:

6.1  používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

6.2  přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot

6.3  využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření

6.4  orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení


Obsah vzdělávání
A. Odpočinkové činnosti Klíčové kompetence

klid na koberci, křesle, sedáku
4. 4., 5. 1.
klidné námětové hry
3. 1., 4. 1., 4. 3., 5. 1., 5. 2., 5. 3., 6. 1.
klidné konstruktivní hry
2. 1., 2. 3., 5. 1.
stolní společenské hry
2. 1., 2. 3., 5. 1.
prohlížení obrázků, četba časopisů a knih
5. 1.
poslech nahrávek, sledování videa
5. 1.
rozhovory o přečteném, o zhlédnutém filmu
2. 1., 3. 1., 3. 2., 5. 1., 5. 2.
vyprávění zážitků
3. 1., 3. 2., 5. 1., 5. 2.

Odpočinkové činnosti jsou fyzicky a psychicky nenáročné a klidné. Pomáhají odstraňovat únavu z vyučování a jednostranného zatížení žáků. Slouží také k odreagování.


Rekreační činnosti Klíčové kompetence
rekreační provozování sportovních her, atletiky, gymnastiky, fotbal, florbal, vybíjená
5. 1., 6. 1. 
vycházky 
5. 1., 6. 1.
pohybové hry s náčiním i bez náčiní
5. 1., 6. 1.
pohybové hry na hřišti, v přírodě, v lese
5. 1., 6. 1.

Rekreační činnosti slouží k regeneraci sil. Jsou zaměřená na vydatnou pohybovou aktivitu a slouží jako kompenzace nedostatku pohybu žáků při vyučování. Také slouží k odreagování žáků a jsou prostředkem k vyrovnání jednostranného zatížení organismu při vyučování.


Zájmové činnosti
Zájmové činnosti společenskovědní Klíčové kompetence
seznamování s historickými objekty a památnými místy
1. 2., 5. 4.
dodržování tradic školy či lidových tradic
5. 1., 5. 4.
vystoupení, výstavy, dny otevřených dveří aj.
5. 1.

Zájmové činnosti pracovně-technické Klíčové kompetence
práce s různými materiály (papír, karton, dřevo, textil, keramicka, různé přírodní materiály atd.)
6. 1., 6. 2.
práce se stavebnicemi
2. 1., 2. 3.
modelářské práce
6. 1. 
příprava pokrmů
6. 1.
činnost související s dopravní výchovou
2. 1., 6. 1.
Zájmové činnosti přírodovědně-ekologické Klíčové kompetence

pozorování přírody
1. 4.
činnosti zaměřené na ochranu přírody
1. 4.
Zájmové činnosti esteticko-výchovné Klíčové kompetence 
malba, kresba, grafika, modelování
5. 1., 6. 4.

dekorativní práce
5. 1., 6. 4.
návštěvy výstav
5. 1., 6. 4.
poslech hudby
5. 1.
tanec, cvičení při hudbě
5. 1.
četba, předčítání, vypravování
3. 1., 3. 2., 5. 1.
komunikativní dovednosti
3. 1., 3. 2., 5. 1.
hraní divadla
3. 1., 3. 2., 5. 1.

Zájmové činnosti tělovýchovné Klíčové kompetence
kondiční cvičení s náčiním i bez náčiní
5. 1., 6. 1.
atletika, sportovní hry
2. 1., 4. 1., 4. 3., 5. 1.
pohybové hry
5. 1., 6. 1.
sezónní sporty a zábavy (hraní kuliček, kuželky…)
6. 1.

Školní družina nabízí žákům účast v mnoha zájmových kroužcích: angličtina, buď fit - florbal, dramatický kroužek, keramický kroužek, taneční kroužek, počítačový kroužek, kroužek ručních prací, výtvarný kroužek apod. Obsah, cíle a klíčové kompetence kroužku zpracuje na dané období vychovatelka, která jej vede. Kroužky jsou otevřeny na základě zájmů dětí a jejich nabídka se může v průběhu let měnit.


Sebeobslužné činnosti Klíčové kompetence
návyky osobní hygieny
4. 2., 6. 1.
návyky vkusného oblékání
4. 2., 6. 2.
návyky péče o pořádek
4. 2., 6. 1., 6. 2.
návyky při jednání s lidmi, chování ve společnosti (pozdrav, požádání, poděkování, omluva), vzájemná tolerance
3. 1., 3. 2., 4. 2., 5. 2

Sebeobslužné činnosti se zaměřují na vedení žáků k samostatnosti v péči o vlastní osobu a osobní majetek.


Prosociální činnosti Klíčové kompetence
činnosti konané ve prospěch menší skupiny osob (rodina, školní družina)
5. 1.
činnosti konané ve prospěch větších skupin (škola, partneři školy, město, dům s pečovatelskou službou)
5. 4.

Prosociálními činnostmi vedeme děti k aktivitám ve prospěch druhých osob bez očekávání odměny.


Činnosti spojené s přípravou na vyučování Klíčové kompetence
práce na počítači s výukovými programy
6. 1.
didaktické hry
6. 1.
křížovky, doplňovačky, osmisměrky, pracovní listy
2. 3.

Těmito činnostmi se prohlubují znalosti či dovednosti hlavně těchto oblastí – český jazyk a literatura, matematika, prvouka, výtvarná výchova a svět práce, tělesná výchova, hudební a etická výchova.


Krizový plán


Co je nutné dělat v případě, že došlo ke krizové situaci:

 1. Proniknutí do školy nebo areálu zařízení osoby, která vykazuje agresivní nebo nepředvídatelné chování ohrožující život a zdraví ostatních osob 

1.1 Jestliže osoba, která se odmítla identifikovat, uvést účel návštěvy zařízení a je vykázána, pronikne do zařízení nebo areálu zařízení a chová se agresivně, pak se zaměstnanci nesnaží odpor této osoby překonávat. 

1.2 Zaměstnanci v tomto případě a) bezodkladně kontaktují Policii ČR, b) telefonicky informují ředitele školy nebo zástupkyni ředitele

2. Agresivní chování osoby, která se již v zařízení nebo areálu zařízení nachází, ohrožující život, zdraví nebo majetek ostatních 

2.2 Zaměstnanci, žáci nebo jiné osoby se nesnaží klást této osobě odpor. V případě bezprostředního ohrožení života a zdraví se snaží útočníkovi uniknout a zajistit pomoc. 

2.3 Zaměstnanec, žák nebo jiná osoba a) bezodkladně kontaktuje Policii ČR, dále b) bezodkladně osobně nebo telefonicky informuje ředitele nebo zástupkyni ředitele školy 

3. Pohotovostní komunikační systém 

3.1 Informační toky ve škole jsou zajištěny částečně telefonicky, ostatní rozhlasem. 

3.2 Důležitá telefonní čísla Policie ČR - 158, Integrovaný záchranný systém - 112, Hasičský záchranný sbor - 150, Rychlá záchranná služba první pomoci - 155,

4. Zvládnutí pořádku ve třídách a odděleních školní družiny, ve kterých zaměstnanec vykonává výuku nebo dohled během vyhlášení krizové situace 

4.1 Pedagogický pracovník sdělí žákům, o jakou rizikovou situaci se jedná a ujistí je, že škola a každý zaměstnanec školy je na řešení této situace připraven. 

4.2 Pedagogický pracovník důrazně uděluje žákům jednoznačné, stručné pokyny. Pokyny opakuje. 

4.3 V případě, že jsou v kolektivu zdravotně postižení nebo zdravotně znevýhodnění žáci, zajistí jim pomoc ostatních žáků. 

5 Postup při krizové situaci mimo školu 

5.1 Při výchovné činnosti mimo školu je základní postup při krizové situaci stejný jako postup při krizové situaci, která nastala ve škole nebo areálu školy. 

5.2 Přítomný pedagogický pracovník o krizové situaci informuje ředitele nebo zástupkyni ředitele školy.

 

Vypracovala Adéla Krawczyszyn, vedoucí vychovatelka ŠD, ŠK.

Kalendář akcí ZŠ

 • 23.5.2022 Kočkohrátky s kočičkou Ťapičkou 1.A,B
 • 23.5.2022 Kočkohrátky s kočičkou Ťapičkou pro žáky 2. tříd.
 • 23.5.2022 Kočkohrátky s kočičkou Ťapičkou pro žáky 3. tříd
 • 24.5.2022 Exkurze 8.B - Praha, Národní muzeum
 • 24.5.2022 Preventivní program 9.A, 9.C
 • 25.5.2022 Návštěva americké ambasády v Praze
 • 27.5.2022 Beseda - Harry Potter 6.B
 • 27.5.2022 Beseda - Harry Potter 6.A
 • 9.6.2022 Mimořádné setkání týmu projektu Pomáháme školám k úspěchu
 • 17.6.2022 Závody dračích lodí

Kalendář akcí MŠ

 • 3.6.2022 Fotografování tříd
 • 10.6.2022 1. lekce plavání
 • 14.6.2022 Loučení s předškoláčky

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.