Školní psycholožka

Mgr. Tereza Lapešová, DiS.

Telefon: 561 111 444
E-mail: tlapesova@skola.zdirec.cz
Komunkace možná i přes informační systém Edookit

Konzultační hodiny:
Pondělí: 6:30 - 14:00, 14:00 - 15:00
Úterý: 6:30 - 14:00, 14:00 - 15:00
Středa: 6:30 - 14:00, 14:00 - 15:00
Čtvrtek: 6:30 - 14:00, 14:00 - 15:00

Pracuje formou santray therapy neboli terapií pískem.

Školní psycholožka pracuje dle Etického kodexu práce školního psychologa, sdělení jsou důvěrná. Osobní údaje jsou zpracovány podle zákona O ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.), v platném znění.

Činnost školního psychologa vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č.72/2005 Sb.o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.

Od září 2015/16 pracuje na naší škole školní psycholožka Mgr. Tereza Lapešová.

Služby školního psychologa jsou určeny pro žáky, pedagogy i rodiče.

Na začátku školního roku podepisuje zákonný zástupce Generální souhlas s činností psychologa. Tento souhlas se používá především při programech primární prevenci, kdy se s třídním kolektivem pracuje na podpoře pozitivních vztahů ve třídě.

Dlouhodobé individuální práci se žákem předchází domluva zakázky s rodičem, kde jsou domluveny podrobnosti práce se žákem. Výjimku tvoří krizová intervence nebo když vyhledá dítě samo psychologa.

 Témata, se kterými se můžete obrátit na školního psychologa:

  • žák má problémy s učením (nevědí, jak se učit, nejde jim to, nedokáží se soustředit, špatně si pamatují, atd.)
  • žák má psychosomatické potíže (bolí ho bříško, pláče, má strach ze školy, ze zkoušení, trápí je tréma, nebo strach z nějaké osoby, atd.);
  • žák má vztahové problémy (děti špatně vycházejí mezi sebou, v kolektivu, nemají kamaráda, nerozumí si se spolužáky, necítí se dobře v kolektivu, někdo jim ubližuje, atd.)
  • osobní problémy (adaptační problémy, emoční problémy, problémy v rodině, zažití traumatizující události – rozvod rodičů, nemoc, úmrtí v rodině, nehoda, atd.)
  • výběr střední školy - kariérové poradenství (problémy spojené s volbou povolání a výběrem dalšího stupně vzdělávání)
  • výchovné a kázeňské obtíže dětí
  • způsoby správné přípravy na výuku
  • a jakékoliv další oblasti týkající se dětí.

Roční plán práce školního psychologa, školní rok 2019/20

 ZÁŘÍ

Prezentace na úvodní schůzce s rodiči 1. ročníku

Koordinace patronátu 

Adaptační kurzy pro 6. ročníky

Nastartování žákovského parlamentu

Přednáška o školní zralosti pro rodiče předškoláků

Domluva spolupráce s vedoucí MŠ na nadcházející školní rok

Vytvoření IVP a PLPP pro předškolní žáky s odloženou školní docházkou

2. kolo kariérového poradenství pro 9. ročník

ŘÍJEN

Předškolní diagnostika školní připravenosti

Projektový den pro 9. ročník

Vytvoření plánů podpory pro slabé žáky 

Schůzka s pedagogickými pracovníky MŠ


LISTOPAD

Předškolní diagnostika školní připravenosti

Kariérové poradenství - schůzky s rodiči 9. ročníku

Celoškolní akce žákovského parlamentu

PROSINEC

Předškolní diagnostika školní připravenosti

Preventivní program pro žáky 2. ročníku

LEDEN

Kariérové poradenství pro 8. ročník - diagnostika, vyhodnocování a individuální konzultace
Příprava kurzu předškolní přípravy

Metodická podpora informačních schůzek s rodiči MŠ

Preventivní program pro žáky 1. ročníku

ÚNOR

Kariérové poradenství pro 8. ročník

Nastartování spolupráce patranů 8. ročníku s MŠ 

Kurz předškolní přípravy

BŘEZEN

Celoškolní akce žákovského parlamentu

Průběžné vyhodnocování podpůrných opatření 

Kurz předškolní přípravy

DUBEN

Kariérové poradenství pro 8. ročník

Kurz předškolní přípravy

KVĚTEN

Účast při zápisu do prvních tříd

Kurz předškolní přípravy

Přednáška pro rodiče budoucích prvńáků

ČERVEN

Účast na konferenci žákovských parlamentů v Jihlavě

Ukončení individuálnìch terapiì

Závěrečné schůzky s rodiči

Volby do žákovského parlamentu

Celoročně:

I. Diagnostika a depistáž 

Depistáž specifických poruch učení 

Diagnostika při vzdělávacích a výchovných problémech žáků

Depistáž a diagnostika nadaných dětí

Zjišťování sociálního klimatu ve třídě

Screening, ankety, dotazníky ve škole

II. Konzultační, poradenské a intervenční práce

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření prvního stupně, zejména pomoc při sestavování plánu pedagogické podpory a vedení

Péče o žáky, kterým jsou poskytována podpůrná opatření druhého až pátého stupně, zejména pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu a vedení

Individuální případová práce se žáky v osobních problémech, zejména konzultace a vedení

Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce

Prevence školního neúspěchu žáků, zejména náprava a vedení

Kariérové poradenství u žáků

Techniky a hygiena učení pro žáky

Skupinová a komunitní práce s žáky

Vedení preventivních programů pro třídy

Podpora spolupráce třídy a třídního učitele

Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání

Konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech dětí

Podpora tolerantního a multikulturního prostředí ve škole a školském zařízení

Podpora pro dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání. 

III. Metodická práce a vzdělávací činnost 

Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání

Metodická podpora při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Metodická pomoc třídním učitelům

Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky, konzultace a metodické vedení

Účast na pracovních poradách školy

Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními

Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu

Besedy a osvěta zákonným zástupcům

Prezentační a informační činnost

IV. Koordinace žákovského parlamentu 

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.