Historie školy

Na silnici od Chotěboře ku moravskému Žďáru a od Chrudimi ku Německému Brodu leží malá vesnička Ždírec. Ždírec byl vždy přiškolen ke Krucemburku. Zimního času bylo dětem za nepohody velmi mnoho zkoušeti. Občané počali přemýšleti o tom, zříditi si ve Ždírci školu samostatnou.

Roku 1886 započaly přípravné práce ke stavbě školy.

Roku 1887 schválení  žádosti o vyškolení z Krucemburku.

1888 zadána stavba panu Frant. Fialovi, staviteli ve Hlinsku, za 8840 zl. 66 kr.

Stavba  započala  dne 15. května 1888 a dokončena byla r. 1889.

24. dubna 1890 byla budova školní k účelu vyučovacímu na věčné časy věnována.

Škola otevřena dne 1. ledna 1891. Zatímním řídícím učitelem jmenován okresní školní radou pan Josef Vltavský. Všech povinných žáků bylo 121. Ve Ždírci chodilo z nich do školy 95.

Školní rok 1890 - 1891

Volba definitivního řídícího učitele - Arnošta Jaroslava Chleborada -  učitele v Krucemburku. Jednou z prvních starostí jeho bylo zříditi pěknou školní zahradu. Druhou starostí bylo zříditi ve škole knihovnu pro děti (35 svazků) i dospělé (36 svazků).

Prospěch v tomto roce byl v procentech:
velmi dobrý 30,1% dostatečný 23,66%
dobrý 31,18% nedostatečný 15,05%

Školní rok 1891 - 1892

Vyučování utrpělo velikou újmu tím, že vypukl v obci dusivý kašel, následkem jehož muselo se vyučování přerušiti. Nucené tyto prázdniny trvaly od 16. března do 22. dubna. Školní rok započal dne 16. září a končil dne 30. července. Místo písma ležatého zavedeno toho roku písmo stojaté. Od Hedvábnického spolku škola dostala sazenice morušové a zavedla na zkoušku pěstování bourců. Žáci jevili o věc zájem.

Školní rok 1894 - 1895

Za příčinou spalniček zavřena škola od 1. října do 5. listopadu.

Školní rok 1895 - 1896

Služné: řídící učitel 700 zl., zvýšeno na 850 zl. Dosavadní naše zahrada školní nebyla příznivá pěstování stromků. Veškeré mladé výhony byly vždy sněhem polámány. Proto založil pan Chleborád školku novou na obecním pozemku, proti staré školní zahradě ležícím. Jest vůbec velice litovati, že byla škola z obce a od silnice tak daleko vystrčena. Škola měla býti uprostřed obce, aby řídící učitel věděl vše, co se v obci děje, a tak aby svým vlivem všude dobře působiti mohl.

Školní rok 1896 - 1897

Školní rok měl býti zakončen výletem. Veškeré občanstvo zdejší těšilo se na výlet. Dětem napečeny byly koláče. Okr. školní rada nařídila přísně dbáti toho, aby žáci hned na počátku roku školního měli veškeré školní potřeby. Dále nařídila, aby každý učitel měl své řádné přípravy na psacím stole ve třídě ležeti. Šk. roku 1891 - 1892 podán byl návrh, aby na školách zavedeno bylo písmo stojaté. Ustanoveno, aby na našem okresu též na některých školách písmu tomu se učilo. Mezi těmito školami jsme také my tomuto písmu učili. Pokusy konaly se až do roku letošního. Po zkušenostech našich osvědčilo se písmo to velice dobře. Žáci vskutku naučili  se lépe seděti, písmo to je úhledné, dá se jím psáti mnohem rychleji a jest čitelnější. Všichni žáci naučili se psáti stejně, nebo kolmý směr je jen jeden. Celkový výsledek neuspokojil zemskou školní radu a ta r. 1897 nařídila, aby se od dalších pokusů upustilo.

Školní rok 1899 - 1900

Školné platilo 82 žáků ze 131. Výlety přestali jsme pořádati proto, že ku veškeré práci, kterou jsme s výletem měli, dostalo se nám od občanstva nevděku, pomluv a nadávek. Ku konci šk. roku pořádali jsme výstavu spojenou s přednáškami a zpěvy. Ku výstavě přišlo z občanů pět žen a tři muži. Kdyby se byla ve škole konala sprostá komedie, byla by přišla celá ves. Vůbec v posledních letech jeví se mezi občany veliká nepřízeň ku škole a k učitelstvu. Následkem neslýchaného zdražení všech potřeb životních, domáhá se učitelstvo zlepšení poměrů hmotných. Podučitel obecné školy má po 10-ti leté službě denně 1K 96h.  Pro srovnání: metař sněhu v Praze 1,40K, pekařský dělník 4,28K apod. Z přehledu toho jest patrno, že učitel jest nejbídněji odměňován za svou práci. Porady učitelů: Oprávněnost zásady: Raději málo, ale důkladně. 6. prosince 1899 nařízeno konati zkoušky, aby žáci věděli, kterak se zachovati, kdyby vznikl požár ve školní budově.

Školní rok 1900 - 1901

Občané z Nového Ranska podali žádost o přiškolení ku Ždírci a o vyškolení ze Sopot. Žádosti té bylo vyhověno a dne 1. listopadu přišly dítky ty prvně do školy naší. Zároveň, na základě počtu žactva, jednáno o povolení na rozšíření školy o třídu třetí. Třída třetí povolena dne 7. června 1901. Vynesením ze dne 1. dubna 1901 hrozí hostinským odejmutí koncese, budou-li trpěti při tanečních zábavách školní dítky.

Školní rok 1901 - 1902

Důležitá usnesení: vybízí upozorňovati na škodlivost alkoholismu a proti němu působiti. Přeměna vyučování celodenního v polodenní.

Školní rok 1902 - 1903

Nařízeno, aby o hlavních prázdninách před početím roku školní nářadí tělocvičné bylo prohlédnuto a opraveno. 11.12.1903 nařizuje okr. rada školní nechati žáky po škole jen pod náležitým dozorem. Letošním rokem na všech stranách zavládl veliký ruch nesoucí se k tomu, aby u dětí pěstován byl cit pro krásu na základě umění. Z té příčiny navrhovány různé reformy v kreslení. Dne 19. července 1903 o půl osmé večer nesla se nad krajem naším děsná bouře s krupobitím. Ve školní budově vytlučeno 68 tabulí okenních, rohové okno ve III. tř. vytrženo i s rámem, pomůcky, obrazy, mapy smeteny ze stěn plovaly ve třídě ve vodě. P. řídící Chleborad  opouští školu, jde do Bechyně.

Školní  rok 1903 - 1904

Pan Václav Hejduk  - zatímní  řídící  učitel.

7.4.1904 se ukládá, aby při výletech žáků bylo pokud možno hostincům vyhýbáno a při výletech aby děti občerstvovaly se čistou vodou, svařeným mlékem, ovocnými šťávami, čajem, čokoládou neb min. vodami a jen v případech mimořádných malou dávkou piva. 25.5.1904 vyučování žactva plování. 30.6.1904 udává se ve známost přeložení hlavních prázdnin v zdejším okresu na dobu od 16.7. do 31.8.

Školní rok 1905 - 1906

Nařízení c. k. zem. r. šk. (císařské královské zemské rady školní) ze dne 5. července 1905 zakazuje školní mládeži obecných a měšťanských škol kouření tabáku.

Školní rok 1906 - 1907

28. února 1907 stanoveny zásady, dle nichž úlevy v docházce školní na dobu letní udíleny budou. Hl. prázdniny letní budou trvati na celém okresu školním od  16. července do 15. září.

Školní rok 1907 - 1908

Nařízení c. k. zem. r. šk. připomíná nutnost cvičení poplachových pro případ požáru a otvírání dveří učeben a vrat škol. 11. února 1908 vyzvány učitelské sbory k opatrnosti při pokusech chemických.

Školní rok 1908 - 1909

Vynesením ze dne 15. září 1908 svolila c. k. zem. r. šk., aby dítky a učitelé evangelického vyznání českých obecných a měšťanských škol měli v pamětní den české reformace dne 6. července prázdniny, učitelé však s výhradou, že tím  vyučování dítek neevangelických nebude učiněno nemožným. Prázdnina dne 31. října odpadá.

Školní rok 1909 - 1910

Vyn. ze dne 20.9. nařizuje c. k. ok. r. šk. opětně, aby počátkem šk. r. učitelstvo vystříhalo mládež, by po automobilech a cyklistech kamení neházela a každé provinění přísně potrestalo.

Školní rok 1910 - 1911

Vynesením ze dne 26. září 1910 doporučila c. k. okr. šk. rada učitelstvu, aby dne 2. prosince pořádána byla slavnost "Dětský den".

Školní rok 1912 - 1913

Vyn. c. k. zem. r. škol. uvádí předpisy ve příčině vyučování vaření a vedení domácnosti na obecných a měšť. školách. Poukazovalo se několikrát na to, že cvičiště tělocvičné rozměry svými úkolu svému nevyhovuje a bylo vysloveno přání, aby místní škol. rada část školního pozemku na hřiště věnovala.
Na jaře opravena  též střecha, z níž v noci dne 30. ledna vichřice strhla plechové ochranné roháky.

Školní rok 1913 - 1914

Řídící učitel Jan Keller. Ministerské nařízení ze dne 20. dubna 1914 ukládá, aby ředitelky a řídící učitelky oslovovány byly slovem "paní".

Školní rok  1914 - 1915

Na vybídnutí c. k. okr. šk. r. žáci sbírali a sušili listy ostružníku k přípravě čaje pro vojíny. Vynesením z 9. listopadu 1914 vyzvala c. k. okresní školní rada správy škol, aby dívky při ženských ručních pracích hotovily věci pro vojíny v poli. C. k. okr. šk. rada vynesením ze dne 11.12.1914 sděluje, že Pomocný válečný výbor zasílá správě školy 21 K na oděv a obuv pro žáky chudých mobilisovaných otců. Vynesení c. k. zem. r. šk. ze dne 17.12.1914 ukládá, aby hotoveny byly papírové ponožky a podešve pro vojíny. Žákyně zdejší školy vyhotovily 1075 párů podešvů. Vynesením z 8. dubna 1915 vybídnuta mládež ke sbírce kovů. Sbírka ta provedena dle daných instrukcí dne 22. dubna. Sebráno bylo 225 kg různých kovů, jež zaslány C. k. dělostřeleckému skladišti v Hostivicích u Prahy.

Školní rok  1915 - 1916

28. 4. 1916 vyzvala c. k. okr. šk. r. správy škol, aby žáky vybídly ku sbírání listí jahodinového a ostružinového.

Školní rok 1916 - 1917

Učitel p. Ant. Kolář je v zajetí voj. v Rusku ve Smolenské gubernii.

Školní rok 1917 - 1918

30. ledna 1919 zemřelť řídící školy zdejší p. Jan Keller. Na místo jeho jmenován byl zatívním řídícím učitelem učitel školy zdejší Otakar Martinek. Návštěva školy zůstává daleko pozadu za léty mírovými. Matky shánějí za drahé peníze ve všech možných končinách živobytí, často jsou ve světě dva i tři dny. Dospělejší děti zůstávají proto doma, aby ošetřily menší své sourozence a obstaraly malé hospodáříčko. Nedostatek obuvi a šatstva zabraňuje v zimě mnohým vůbec do školy choditi. Scházející autorita otcova a odvyknutí školní kázni jsou příčiny, jimiž lze vysvětliti mnohé klackovité chování, na něž u školní mládeže zvyklí nejsme.

Školní rok 1920 - 1921

(1. září - 28. června)
Slaví se národní svátek  Prvý máj. Josef Konečný - řídící učitel V noci as ke 2. hodině ranní dne 26. července 1921 vloupali se do komory říd. učitele zloději. Škoda se odhaduje na 600 K .

Školní rok 1922 - 1923

Zřízeno bylo nové školní cvičiště a letní tělocvična, na niž umístěno tělocvičné nářadí. Od 1. září 1922 nesmí se ze školy propustiti dítě, které nechodilo do školy 8 let.

Školní rok 1923 - 1924

Nové předměty školní: občanské výchově a nauce vyučovalo se ve všech třídách dle příručky. Jako nové předměty mimo obč. výchovu a nauku zavedeny byly od počátku roku školního do škol obecných tělovýchova, ruční práce hochů  a nauka o domácím hospodářství (pro dívky). Nově zavedené  uč. předměty těšily se veliké oblibě nejen u dítek školních, domohly se i neočekávané přízně a plného uznání občanstva, jmenovitě rodičů dítek. 1926 - řídícím učitelem jmenován Antonín Kolář.

Školní rok 1944 - 1945

Dne 9. května 1945 naše vesnička byla bombardována, škola z velké části zničena zvenku i vnitřně. Naše škola byla obsazena něm. vojskem již od 17. ledna 1945, okupanti ničili svévolně nábytek i učebny. Škola stala se dějištěm posledních bojů. Dne 4. června 1945 počalo se vyučovati, a sice na jevišti v hostinci p. Lázničky. Řídící učitelka Zdenka Krajinová na žádost místního národního výboru dojela na Ministerstvo školství  v Praze ohledně informace o budování nové školy. Na zpáteční cestě byla srážka vlaků u Kolína, řídící učitelka raněná v obličeji a na hlavě. O prázdninách začalo se s opravou školy. Dne 3. září 1945 počalo se vyučovati, a sice na jevišti v sále  p. Lázničky. Dne  17.10.1945 počalo se vyučovati v nově opravené škole.
Místní národní výbor podal žádost o zřízení mateřské školky.

Školní rok 1950 - 1951

Založena pionýrská skupina

Školní rok 1953 - 1954

Richard Matějíček pověřen správou školy. Škola jest organisována jako pětitřídní. Ve Ždírci měla být zřízena od poč. škol. roku osmiletá střední škola. Pro nedostatek učeben však ke zřízení nedošlo. Z téhož důvodu nebylo skutečněno ani zřízení mateřské školy.

Školní rok 1958 - 1959

1.9. nově zřízena osmiletka. Škola jest umístěna ve staré školní budově, 2 učebny jsou v nově adaptované budově č. p. 145. Při škole byla zřízena škol. jídelna. Začátek vyučování stanoven na 7.30 h. - příjezd autobusů. Ředitelem osmiletky jmenován Richard Matějíček.

Školní rok 1960 - 1961

Na škole byla otevřena IX. třída

Školní rok 1966-1967

Výstavba škol. pavilonu v akci "Z". 29. října 1968 otevřen nový šk. pavilon. V nové budově jest jídelna, kuchyň, 5 učeben, cvičná kuchyň, dílna.

16. září 1974 byla zahájena výstavba tělocvičny.
30. září 1978 slavnostně otevřena nová šk. tělocvična, provoz zahájen 2. října.
V sobotu 12. dubna 1980 byly zahájeny první práce na výstavbě nového šk. pavilonu a kotelny.

Školní rok 1980 - 1981

Ředitel - Bohumil Mísař 

18.1.1982 zahájení výstavby dalšího pavilonu.
7.11.1982 vichr shodil střechu jídelny.
17.12.1983 otevřen 1. pavilon.
1985 Sjezd rodáků Ždírce n. D.
Školní akademie
Zahájení výstavby 3. pavilonu

1.2.1990 p. ředitel Ladislav Pospíchal

Výstava spojená se sjezdem rodáků

1.7.1990  -  31.7. 2013 p. ředitel Jiří Novák

Vybráno z kronik a následně upraveno.

Kalendář akcí ZŠ

 • 21.6.2024 Sportování 2. stupně
 • 21.6.2024 Orientační běh - žáci 1. stupně
 • 24.6.2024 Exkurze - Velkopařezitý rybník, Telč, Roštejn - 5.A
 • 24.6.2024 Vodácký kurz 8.B - Sázava
 • 24.6.2024 Cyklistický a přírodovědný kurz - Fryšava - 7.B
 • 24.6.2024 Sportovní kurz Svratouch - 7.A
 • 24.6.2024 Přírodovědný a sportovní kurz Seč - 6.A
 • 24.6.2024 Sportovní kurz Svratouch - 6.B
 • 24.6.2024 Vodácký kurz 8.A - Sázava
 • 24.6.2024 Exkurze - Permonium Oslavany u Brna - 4. třídy
 • 24.6.2024 Šikovný třeťák
 • 24.6.2024 Šikovný prvňáček
 • 25.6.2024 Exkurze - Muzeum loutek Chrudim - 1. třídy
 • 25.6.2024 Exkurze Kutná Hora - 5.B
 • 25.6.2024 Exkurze Slatiňany - 2. třídy

Kalendář akcí MŠ

 • 21.6.2024 Kino
 • 26.6.2024 Plavecký kurz - 10. lekce

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.