Organizace provozu základní školy ve školním roce 2020/2021

26.8.2020

Čj.: ZMŠ ŽnD -  166 /20


Organizace provozu základní školy ve školním roce 2020/2021

Úvod

Vzhledem k epidemiologické situaci dochází na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ke změnám v organizaci a fungování škol a školských zařízení. Na základě aktuálního znění mimořádných opatření MZd Čr a podle doporučení a informací dokumentu MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID -19 (dále Manuál) stanovuji následující hygienická a organizační pravidla. Veškerá ustanovení Školního řádu základní školy č.j. ZŠMŠ ŽnD 11/19 zůstávají v platnosti, pokud nejsou v rozporu s tímto dokumentem.Výuka a další vzdělávací činnosti budou realizovány podle rozvrhu uvedeném v IS Edookit. Případná aktualizace bude prováděna průběžně. 

Užívání ochranných prostředků dýchacích cest
Podle Mimořádného opatření MZd ČR ze dne 24.8. 2020 není užívání ochranných prostředků dýchacích cest nařízeno.  Celý text mimořádného opatření je uveden ZDE

Vstup  a odchod osob do budovy a z budovy školy
Žáci  a zaměstnanci budou vstupovat do budovy a odcházet hlavním vchodem. Ostatní osoby budou též vcházet do budovy školy hlavním vchodem, s výjimkou cizích strávníků, kteří přicházejí vchodem od městského úřadu. Žáci při příchodu do školy a vstupu do budovy  dodržují zásady sociální distance. Po vstupu do budovy odcházejí neprodleně do prostorů šatem, kde se bez otálení odbaví a pokračují do pavilonu, kde mají kmenovou třídu. Před vstupem do pavilonu provádí  dezinfekci rukou. Při odchodu ze školy žáci  opět bez otálení opustí prostor šaten a odcházejí hlavním vchodem.

Pravidla přesunu a pohybu žáků a žákovských skupin
a) není stanoveno žádné omezení pro vstup žáků do určitých prostor školy. Doporučuje se omezovat vstup žáků 1. stupně do pavilonu P3 a opačně vstup žáků 2. stupně do P2 bez podstatných důvodů. Při přesunech jednotlivců nebo skupin žáků se vždy dbá pravidel sociální distance.
b) při přesunu tříd nebo rozvrhových skupin do jiných učeben vyčkají žáci na příslušného vyučujícího, který je odvádí do  učebny. Žáci se o přestávce zdržují v učebně, kde probíhala výuka předcházející hodinu. Jiný režim bude platit při užívání odborných učeben, které jsou běžně žáků nepřístupné (učebna sborovna, učebna F-T, učebna F-CH , učebna PŘ- CH, učebna jazyků, učebny Vv, učebna Hv, dílny, sportoviště). Specifické podmínky budou nastaveny podle typu učebny.
c) při vstupu do jiné učebny žáci i pedagogičtí pracovníci provádí dezinfekci rukou nebo řádné umytí rukou mýdlem a teplou vodou.
d) přesun žáků do školní jídelně je vždy v doprovodu pedagogického zaměstnance a podle rozpisu příchodu tříd do školní jídelny

e) žáci, kteří po obědě ve školní jídelně čekají na odpolední vyučování mohou opustit budovu školy (pokud budou mít souhlas zákonného zástupce). Nebudou  se zdržovat v prostoru šaten a volný čas mohou trávit v kmenové třídě nebo relaxačním prostoru. 

Hygienická pravidla a standardy úklidu
Hygienická pravidla a standardy úklidu jsou nastaveny dle všech doporučení manuálu (str. 4 a 5). Provozní pracovníci mají určené přesné časové a prostorové podmínky pro provádění úklidu, čištění a dezinfekce.

Školní stravování
                                                 Školní stravování ve školní jídelně bude zajištěno pro všechny žáky. 

a) žáci přicházejí do školní jídelny vždy ve skupině, s doprovodem pedagogického pracovníka a podle rozpisu příchodu tříd do školní jídelny.
b) do prostoru před školní jídelnou vstupuje vždy jedna skupina, žáci si myjí ruce a dezinfikují a poté vstupují do prostoru školní jídelny
c) žáci si samostatně berou tác na jídlo, příbor obdrží od doprovázejícího. Hlavní jídlo, polévku, nápoj či další přídavek předávají žákům zaměstnankyně kuchyně
d) žáci se usazují ve školní jídelně tak, aby  byla co nejvíce dodržovaná doporučená  distance. Žáci mohou bez omezení přicházet samostatně pro přídavek
e) z jídelny odchází žáci samostatně či ve skupinách,  odevzdávají použité jídelní sety v příslušném odbavovacím okně a neprodleně odchází z prostoru školní jídelny
f) v případě nemoci žáka první den, nebude školní jídelna vydávat stravu rodičům do jídlonosičů


Školní družina a školní klub
a) oddělení školní družiny a klubu jsou vytvářeny z dětí, které jsou ve stejném ročníku. Zájmové útvary a kroužky jsou organizovány tak, aby docházelo k co nejmenšímu prolnutí dětí z různých ročníků.
b) žáci po ukončení výuky a po obědě přicházejí do školní družiny vesměs v doprovodu vychovatelky
c) pro přesun a pohyb žáků ve školní družině platí analogie k  pravidlům uvedeným v bodě III.
d) odchod dětí ze školní družiny, předávání dětí zákonným zástupcům nebo pověřeným osobám. Rodiče (jiné určené osoby)  nebudou vstupovat do pavilonu P1 nebo jiných prostor, kde se děti nachází. Rodiče vyčkají na příchod dítěte ve vestibulu školy. Požadavek na odchod dítěte z družiny, pokud ho rodič vyzvedává osobně, zprostředkuje zaměstnanec školy - pracovnice na vrátnici.


Další souvislosti
a) do budovy školy  nebudou vpuštěny osoby, které vykazují akutní příznaky respiračních chorob
pokud bude zjištěno, že žáci nebo zaměstnanci školy vykazují příznaky respiračních chorob, v nejkratším čase opustí budovu školy
b) žákům nebo zaměstnancům vykazujícím příznaky respiračních chorob, které jsou projevem chronického onemocnění, bude umožněn vstup do budovy školy. Zároveň bude nutné tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením
c) v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19 nebo výskytu onemocnění COVID- 19 u žáka či zaměstnance postupuje škola podle doporučení a nařízení uváděných v Manuálu (str. 5 až 8)
d) vstup jiných  osob (rodičů a dalších) do budovy  bude omezen a vstup do prostor, kde probíhá výuka nebo zájmová činnost (pavilony P1, P2, P3, P0, sportoviště), bude umožněn jen výjimečně. 


Ve Ždírci nad Doubravou dne 26.8. 2020

                                                                                                              Ota Benc, ředitel školy

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.