Organizace provozu základní školy ve školním roce 2020/2021 od 30. 11. 2020

25.11.2020

I. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními vlády PES a jejich aplikací pro oblast školství Opatření PES pro oblast školství a informacemi MŠMT  k provozu škol od 25.11. a 30.11. 2020, ZDE  se stanovuje:
II. Organizační opatření mají platnost od 30. 11. 2020
III. Výuka pro žáky prvních až pátých  tříd a devátých tříd probíhá prezenčně (osobní přítomností ve škole)
IV. Výuka se pro žáky 6. až 8. tříd se realizuje formou střídavé výuky. Střídavá výuka znamená pravidelné střídání prezenční a distanční výuky v týdenních cyklech. Distanční výuka je povinná  podle § 184 a) zákona č. 564/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav  podle pravidel uvedených v dokumentu - Organizace provozu základní školy ve školním roce 2020/2021 od 2. 11. 2020, č.j. ŽŠMŠ ŽnD  204/20
V. Prezenční i distanční výuka se realizuje podle stávajícího rozvrhu hodin, který je uveden v informačním systému Edookit
VI. Týdenní cyklus je nastaven je nastaven pro jednotlivé třídy takto:
     a) týden 30.11. 2020 do 4.12. 2020 (lichý týden) – prezenční výuka třídy 6.A, 7.A., 7.B

     b) týden 7.12. 2020 do  11.12. 2020(sudý týden) - prezenční výuka třídy 8.A, 8.B., 8.C

VII. Prezenční individuální konzultace pro žáky základní školy budou probíhat na základě dohody vyučujících a zákonných zástupců
VIII. Další pokyny 
a) Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
b) Vstup a odchod osob do budovy a z budovy školy
Žáci a zaměstnanci budou vstupovat do budovy a odcházet hlavním vchodem. Ostatní osoby budou též vcházet do budovy školy hlavním vchodem, s výjimkou cizích strávníků, kteří přicházejí vchodem od městského úřadu. Žáci při příchodu do školy a vstupu do budovy dodržují zásady sociální distance. Po vstupu do budovy odcházejí neprodleně do prostorů šaten, kde se bez otálení odbaví a pokračují do pavilonu, kde mají kmenovou třídu. Z důvodou potřeby častého větrání a omezení pohybu v prostoru šatních skříní, žáci do skříňky odloží pouze obuv a okamžitě odchází do třídy Bundu (podobný kus oděvu) si berou s sebou do třídy. Před vstupem do pavilonu provádí dezinfekci rukou. Při odchodu ze školy žáci  opět bez otálení opustí prostor šaten a odcházejí hlavním vchodem.

c) Stravování ve školní jídelně pro osobně přítomné žáky
Žáci, kteří se účastní  prezenční výuky budou mít od 30. 11. 2020 automaticky přihlášený oběd.
Žáci přicházejí do školní jídelny vždy ve skupině, s doprovodem pedagogického pracovníka a podle rozpisu příchodů tříd do školní jídelny.
Do prostoru před školní jídelnou vstupuje vždy jedna skupina, žáci si myjí ruce a dezinfikují a poté vstupují do prostoru školní jídelny
Žáci si samostatně berou tác na jídlo, příbor obdrží od doprovázejícího. Hlavní jídlo, polévku, nápoj či další přídavek předávají žákům zaměstnankyně kuchyně
Žáci se usazují ve školní jídelně tak, aby byla co nejvíce dodržovaná doporučená  distance. Žáci mohou bez omezení přicházet samostatně pro přídavek
Z jídelny odchází žáci samostatně či ve skupinách,  odevzdávají použité jídelní sety v příslušném odbavovacím okně a neprodleně odchází z prostoru školní jídelny
V případě nemoci žáka první den, nebude školní jídelna vydávat stravu rodičům do jídlonosičů
d) Stravování ve školní jídelně pro žáky v distanční výuce 
Školní jídelna nabízí žákům možnost výdeje stravy za dotovanou cenu v období distanční výuky. 
Všichni žáci jsou odhlášeni a rodiče mohou děti přihlásit na oběd pomocí elektronického systému jídelny, e-mailem mailto:jidelna@skola.zdirec.cz nebo telefonicky na čísle 561 111 461 nejpozději do 7.30 hod. téhož dne. 
Výdej stravy pro žáky a  rodiče menších dětí bude každý den od 13.30 do 13.50 hodin. Strava bude vydávána pouze do standardních a hygienicky vhodných jídlonosičů. 
Strávníci vstoupí do budovy hlavním vchodem, samozřejmě s rouškou a  neprodleně se dostaví do jídelny. Při vstupu do jídelny dodržují minimálně dvoumetrový odstup, dezinfikují si ruce a jednotlivé misky jídlonosiče rozestaví na tác. 
Kuchařky při výdeji naplní připravené nádoby jídlonosiče. Poté strávníci ihned opouští jídelnu a odchází hlavním vchodem směrem.
e) Školní družina a školní klub
oddělení školní družiny jsou vytvářeny z dětí, které jsou ze stejného ročníku.  Zájmové útvary a kroužky jsou organizovány tak, aby nedocházelo k mísení dětí z různých oddělení
oddělení “ranní” družiny nebude fungovat z důvodů požadavků na vytváření homogenních skupin. Provoz odpolední školní družiny bude ukončen v 16.00 hod.
 žáci po ukončení výuky a po obědě přicházejí do školní družiny vesměs v doprovodu vychovatelky
pro přesun a pohyb žáků ve školní družině platí pravidla sociální distance a nepotkávání se dětí z různých oddělení
odchod dětí ze školní družiny, předávání dětí zákonným zástupcům nebo pověřeným osobám. Rodiče (jiné určené osoby)  nebudou vstupovat do pavilonu P1 nebo jiných prostor, kde se děti nachází. Rodiče vyčkají na příchod dítěte ve vestibulu školy. 
Požadavek na odchod dítěte z družiny, pokud ho rodič vyzvedává osobně, zprostředkuje zaměstnanec školy - pracovnice na vrátnici.
f) Ostatní záležitosti
              Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Hodiny tělesné výchovy jsou určeny pro pohyb žáků ve venkovních prostorech. 
             Zájmové kroužky pro žáky jsou zrušeny 
             Třídní učitelé, další vyučující  a vychovatelky školní družiny ve spolupráci s provozními pracovníky školy zajišťují nezbytné hygienické zázemí a řádné větrání vnitřních prostor.
             Do budovy školy  nebudou vpuštěny osoby, které vykazují akutní příznaky respiračních chorob. Pokud bude zjištěno, že žáci nebo zaměstnanci školy vykazují příznaky respiračních chorob, v nejkratším čase opustí budovu školy
            V případě podezření na výskyt nákazy COVID-19 nebo výskytu onemocnění COVID- 19 u žáka či zaměstnance postupuje škola podle doporučení a nařízení uváděných v aktualizovaném vydání Manuálu MŠMT.
           Vstup jiných osob (rodičů a dalších) do budovy je omezen. Vstup do prostor, kde probíhá výuka nebo zájmová činnost (pavilony P1, P2, P3, P0, sportoviště), bude umožněn jen výjimečně.


Ve Ždírci nad Doubravou dne 25.11. 2020


Ota Benc, ředitel školy

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.