Organizace provozu základní školy ve školním roce 2020/2021 od 14. 10. 2020

13.10.2020

č.j. ŽŠMŠ ŽnD  196/20

I.                        V návaznosti  usnesení Vlády České republiky ze dne 30. 9. 2020 č. 958 se  od 14.10. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků první i druhého stupně  ve škole

II.                        Nařízení má platnost do pátku 30.10. 2020.

III.                        Distanční výuka bude probíhat od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020. V době od 26.10 do 30. 10. 2020 se konají „rozšířené“ podzimní prázdniny a distanční výuka v tomto týdnu neprobíhá

IV.                        Doplňují se následující pokyny:

a) Stravování ve školní jídelně - školní jídelna nabízí žákům možnost výdeje stravy za dotovanou cenu v období od 14.10. do 23.10. 2020. Všichni žáci budou od středy 14.10. 2020 odhlášeni a rodiče mohou děti přihlásit na oběd pomocí elektronického systému jídelny, e-mailem mailto:jidelna@skola.zdirec.cz nebo telefonicky na čísle 561 111 461 nejpozději do 7.30 hod. téhož dne. Výdej stravy pro žáky a  rodiče menších dětí bude každý den od 12.00 do 13.00 hodin. Strava bude vydávána pouze do standardních a hygienicky vhodných jídlonosičů. Strávníci vstoupí do budovy hlavním vchodem, samozřejmě s rouškou a  neprodleně se dostaví do jídelny. Při vstupu do jídelny dodržují minimálně dvoumetrový odstup, dezinfikují si ruce a jednotlivé misky jídlonosiče rozestaví na tác. Kuchařky při výdeji naplní připravené nádoby jídlonosiče. Poté strávníci ihned opouští jídelnu a odchází hlavním vchodem ze školy.

b) Organizace distanční výuky - Veškeré informace o výuce se zadávají výhradně  v systému Edookit. Zápis týdenních plánů a konkrétního učiva v dané hodině.  Při nejasnostech se mohou žáci a rodiče obracet na příslušné vyučující nebo třídní učitele podle domluvených informačních kanálů – Edookit, Hangouts, e-mail.

c) Synchronní komunikace (videokonference pro celou třídu či skupinu) - pomocí platformy MEET, zápis o plánované videokonferenci ke konkrétní hodině v Edookitu. Pro žáky je přístupná informace a odkaz v Edookitu.

d) Asynchronní komunikace (komunikace mezi několika osobami, např. učitel se skupinkou žáků nebo žáci mezi sebpou) - nejlépe využití chatu a videohovoru v prostředí Hangouts.

e) Koordinace synchronních videokonferencí

·         v předmětech Čj, M a AJ maximálné dvě videokonference týdně

·         v předmětech D, F, CH, Př, Z maximálně jedna videokonference do 23.10. se zaměřením na reflexi online výuky a zpracování zadaných úkolů 

·         v předmětech Hv, Inf,  Pč, TV, Volitelné předměty, VZ, VO - žádné zadání do 23.10. 2020

·         druhý cizí jazyk - minimální požadavky, bez videokonference

·         třídní učitelky prvního stupně zařazují videokonference k vyzkoušení této formy komunikace 

f) Absence v distanční výuce - absence při distanční se bude posuzovat podle zapojení do vzdělávání a výstupů, nikoli podle doby vzdělávacích aktivit. Primárně nezáleží, kdy žák pracuje, nýbrž zda odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu o plnění pokynů. Při synchronní výuce (videohodiny) je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupcem nebyl učitel individuálně domluven jiný způsob.

Pokud je žák v době distanční výuky nemocen a nemůže se jí účastnit,  informuje rodič o této skutečnosti avízem o docházce a zašle třídnímu učiteli zprávu o předpokládaném průběhu absence. Při známé absenci při synchronní výuce (videohodině) zasílá rodič rovněž avízo o docházce. Při absenci v rámci videohodiny zapíše vyučující absenci nepřítomnému žáku.

Omlouvání absencí v rámci distanční probíhá podle platných pravidel Školního řádu kapitola D, článek III.

V rámci informačního systému Edookit  se všem účastníkům distanční výuky zapisuje hodnota Jiné plnění docházky

g) Nabídka ICT – škola nabízí žákům po dobu distanční výuky k bezplatné výpůjčce  vybavení – notebook nebo PC. Případní zájemci se mohou přihlásit třídnímu učiteli nebo řediteli školy.

Závěr 

V § 184 a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se vymezují způsoby a podmínky distančního vzdělání. Především se stanovuje:

 a) povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je školní vzdělávání povinné a zároveň 

b) je stanovena povinnost dětí, žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat

 

Ve Ždírci nad Doubravou dne 14. 10. 2020

 

                                                                                              Ota Benc, ředitel školy

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.