Příjímací řízení na střední školy

19.2.2015
Přinášíme aktuální informace o přijímacím řízení na střední školy

 Přihlášky

Uchazeč může v rámci prvního kola přijímacího řízení podat přihlášky na dvě střední školy (dva obory vzdělání). Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné. Vyplněný formulář přihlášky odevzdá na každou vybranou školu zvlášť.

Škola doplní hodnocení žáka za 8. ročník a první pololetí 9. ročníku. Rodiče vyplní základní identifikační údaje o uchazeči, název příslušné střední školy, kód a název daného studijního nebo učebního oboru. Vyplněné přihlášky odevzdá uchazeč ke kontrole výchovnému poradci

do 20. února 2015. Škola potvrdí prospěch na dané přihlášce a zákonný zástupce uchazeče odevzdá přihlášku řediteli příslušné střední školy nejpozději do 15. 3. 2015. Spolu s přihláškou předloží uchazeč další dokumenty vyžádané příslušnou školou. Vyžaduje-li škola potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka, je nutno si nechat přihlášku potvrdit lékařem.    

Pokud se škola, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako první, pilotního ověřování nezúčastní, bude uchazeč konat jednotné testy na škole, která je uvedena jako druhá v pořadí.

 První kolo

První kolo přijímacího řízení se koná od 22. do 30. dubna 2015.

V případě vyhlášení 1. kola přijímacího řízení je ředitel povinen vypsat dva termíny.

Druhé kolo a případná další kola přijímacích zkoušek jsou vypsána nejdříve po uzavření kola prvního a termín stanovuje sám ředitel příslušné střední školy. Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášku ke vzdělávání.

Organizace konání jednotného testu

Školy zapojené do pilotního ověřování přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a matematiky konají přijímací zkoušky 15. 4. 2015  nebo v náhradním termínu 14. 5 . 2015.  Pro studium šestileté a osmileté je stanoven termín testů na 16. 4. 2015 a náhradní termín na 14. 5. 2015. 

Podrobné informace najdete ZDE

Pozvánka

Pozvánky k vykonání přijímací zkoušky jsou žákovi rozeslány ředitelem příslušné střední školy nejpozději 7 dní před jejím vykonáním. Součástí pozvánky jsou i informace o požadavcích k přijímací zkoušce.

 Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Podle výsledků hodnocení dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení sestaví  jejich pořadí. Zveřejní seznam přijatých žáků a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů odešle písemné rozhodnutí o nepřijetí.

 

Odvolání

V případě nepřijetí v 1. kole přijímacího řízení má žák možnost podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Na doporučení základní školy by měli rodiče okamžitě reagovat na zveřejněné výsledky přijímacího řízení (např. webové stránky příslušné střední školy).

Odvolání podávají rodiče žáka prostřednictvím ředitele dané střední školy ke krajskému úřadu příslušného kraje. O výsledku odvolání musí být rozhodnuto nejpozději do 30 dnů.

Zápisový lístek

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče vzdělávat se v příslušném oboru vzdělání dané střední školy. Žák obdrží pouze jeden zápisový lístek do 15. 3. 2015 (vyzvednou si jej rodiče u výchovného poradce).

Svůj úmysl potvrzuje odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení Neodevzdá-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kam byl přijat na základě úspěšného odvolání. (Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.)

V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydá na základě písemné žádosti orgán, který jej vydal, náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil a neuplatní na jiné střední škole. (součástí čestného prohlášení je i podpis uchazeče)

 

Markéta Zrzavá – výchovný poradce

Kalendář akcí ZŠ

  • 5.10.2022 Sběr papíru - říjen 2022
  • 6.10.2022 Plavecký výcvik 4. tříd
  • 7.10.2022 Přírodovědné klání
  • 13.10.2022 Plavecký výcvik 4. tříd
  • 20.10.2022 Plavecký výcvik 4. tříd
  • 21.10.2022 Fotografování žáků 1. stupně
  • 18.11.2022 Volno pro žáky základní školy

Kalendář akcí MŠ

  • 5.10.2022 Sběr papíru - říjen 2022
  • 5.10.2022 Prima Vizus

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.