Změna v provozu základní školy od 18.11. 2020

12.11.2020

Organizace provozu základní školy ve školním roce 2020/2021 od 18. 11. 2020

č.j. ŽŠMŠ ŽnD   213/20

 •  I. V návaznosti  usnesení Vlády České republiky ze dne 30. 9. 2020 č. 958 se od 18.11. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků první i druhého stupně  ve škole,  kromě žáků prvních a druhých tříd 
  II. Nařízení  má platnost od 18.11. 2020
   III. Výuka pro žáky prvních a druhých tříd probíhá prezenčně  (osobní přítomností ve škole)
   IV. Výuka se pro žáky 3. až 9. tříd se realizuje formou distanční výuky podle § 184 a) zákona č. 564/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav  podle pravidel uvedených v dokumentu - Organizace provozu základní školy ve školním roce 2020/2021 od 2. 11. 2020, č.j. ŽŠMŠ ŽnD  204/20
   V.  Prezenční individuální konzultace pro žáky základní školy  budou probíhat na základě dohody vyučujících a zákonných zástupců
   VI. Další pokyny 
  a) Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  b) Vstup a odchod osob do budovy a z budovy školy
  Žáci  a zaměstnanci budou vstupovat do budovy a odcházet hlavním vchodem. Ostatní osoby budou též vcházet do budovy školy hlavním vchodem, s výjimkou cizích strávníků, kteří přicházejí vchodem od městského úřadu. Žáci při příchodu do školy a vstupu do budovy  dodržují zásady sociální distance. Po vstupu do budovy odcházejí neprodleně do prostorů šatem, kde se bez otálení odbaví a pokračují do pavilonu, kde mají kmenovou třídu. Před vstupem do pavilonu provádí  dezinfekci rukou. Při odchodu ze školy žáci  opět bez otálení opustí prostor šaten a odcházejí hlavním vchodem.

c) Stravování ve školní jídelně pro osobně přítomné žáky
Žáci prvních a druhých tříd budou mít od 18.11. 2020 automaticky přihlášený oběd.
Žáci přicházejí do školní jídelny vždy ve skupině, s doprovodem pedagogického pracovníka a podle rozpisu příchodu tříd do školní jídelny.
Do prostoru před školní jídelnou vstupuje vždy jedna skupina, žáci si myjí ruce a dezinfikují a poté vstupují do prostoru školní jídelny
Žáci si samostatně berou tác na jídlo, příbor obdrží od doprovázejícího. Hlavní jídlo, polévku, nápoj či další přídavek předávají žákům zaměstnankyně kuchyně
Žáci se usazují ve školní jídelně tak, aby  byla co nejvíce dodržovaná doporučená  distance. Žáci mohou bez omezení přicházet samostatně pro přídavek
Z jídelny odchází žáci samostatně či ve skupinách,  odevzdávají použité jídelní sety v příslušném odbavovacím okně a neprodleně odchází z prostoru školní jídelny
V případě nemoci žáka první den, nebude školní jídelna vydávat stravu rodičům do jídlonosičů
d) Stravování ve školní jídelně pro žáky v distanční výuce 
Školní jídelna nabízí žákům možnost výdeje stravy za dotovanou cenu v období distanční výuky. 
Všichni žáci jsou odhlášeni a rodiče mohou děti přihlásit na oběd pomocí elektronického systému jídelny, e-mailem mailto:jidelna@skola.zdirec.cz nebo telefonicky na čísle 561 111 461 nejpozději do 7.30 hod. téhož dne. 
Výdej stravy pro žáky a  rodiče menších dětí bude každý den od 12.30 do 13.00 hodin. Strava bude vydávána pouze do standardních a hygienicky vhodných jídlonosičů. 
Strávníci vstoupí do budovy zadním  vchodem od Městského úřadu, samozřejmě s rouškou a  neprodleně se dostaví do jídelny. Při vstupu do jídelny dodržují minimálně dvoumetrový odstup, dezinfikují si ruce a jednotlivé misky jídlonosiče rozestaví na tác. 
Kuchařky při výdeji naplní připravené nádoby jídlonosiče. Poté strávníci ihned opouští jídelnu a odchází zadním vchodem směrem k Městskému úřadu.
Školní družina a školní klub
oddělení školní družiny jsou vytvářeny z dětí, které jsou ze  stejné třídy . Zájmové útvary a kroužky jsou organizovány tak, aby nedocházelo k mísení dětí z různých oddělení
oddělení “ranní” družiny nebude fungovat z důvodů požadavků na  vytváření homogenních skupin
 žáci po ukončení výuky a po obědě přicházejí do školní družiny vesměs v doprovodu vychovatelky
pro přesun a pohyb žáků ve školní družině platí pravidla sociální distance a nepotkávání se dětí z různých oddělení
odchod dětí ze školní družiny, předávání dětí zákonným zástupcům nebo pověřeným osobám. Rodiče (jiné určené osoby)  nebudou vstupovat do pavilonu P1 nebo jiných prostor, kde se děti nachází. Rodiče vyčkají na příchod dítěte ve vestibulu školy. 
Požadavek na odchod dítěte z družiny, pokud ho rodič vyzvedává osobně, zprostředkuje zaměstnanec školy - pracovnice na vrátnici.
Ostatní záležitosti
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
Třídní učitelky a vychovatelky školní družiny ve spolupráci s provozními pracovníky školy zajišťují nezbytné hygienické zázemí a řádné větrání vnitřních prostor.
Žáci budou trávit denně minimálně 1 hodinu pobytem venku.
Do budovy školy  nebudou vpuštěny osoby, které vykazují akutní příznaky respiračních chorob. Pokud bude zjištěno, že žáci nebo zaměstnanci školy vykazují příznaky respiračních chorob, v nejkratším čase opustí budovu školy
V případě podezření na výskyt nákazy COVID-19 nebo výskytu onemocnění COVID- 19 u žáka či zaměstnance postupuje škola podle doporučení a nařízení uváděných v Manuálu (str. 5 až 8)
Vstup jiných  osob (rodičů a dalších) do budovy je omezen.  Vstup do prostor, kde probíhá výuka nebo zájmová činnost (pavilony P1, P2, P3, P0, sportoviště), bude umožněn jen výjimečně.


Ve Ždírci nad Doubravou dne 12.11. 2020


Ota Benc, ředitel školy

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.