Přijímací řízení na střední školy

ZMĚNY V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020 / 2021

Aktuální informace k 10.3. 2021:  Jednotné přijímací zkoušky  se na čtyřletých oborech se budou konat 3. a 4. května a na víceletých gymnáziích 5. a 6. května 2021. Informace MŠMT ZDE.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA

V případě víceletých gymnázií předpokládáme standardní průběh přijímacího řízení, a to jak, co se týče termínů pro podání přihlášek, tak konání jednotné přijímací zkoušky a zachování dvou termínů zkoušky.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY

Aktuální informace k 10.3. 2021:  Jednotné přijímací zkoušky  se na čtyřletých oborech se budou konat 3. a 4. května a na víceletých gymnáziích 5. a 6. května 2021. Informace MŠMT ZDE

V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou uchazeč podává přihlášku na dvě školy, ředitel školy však bude mít možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní příjímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí. „V případě čtyřletých maturitních oborů bude mít každý ředitel školy možnost rozhodnout, zda v rámci přijímacího řízení uplatní či neuplatní jednotnou přijímací zkoušku a využít tak pro přijímací řízení služby CERMATu, a to včetně logistické podpory s tím, že by tato zkouška proběhla standardně ve dvou termínech. MŠMT tedy v tomto školním roce nebude trvat na zahrnutí jednotné přijímací zkoušky do přijímacího řízení a umožní ředitelům škol nahradit jí školní přijímací zkouškou, a doplňuji, že tato podoba přijímacího řízení ke vzdělávání v maturitních oborech je zamýšlena pouze pro školní rok 2020/21,“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga.

V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky. Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna. Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem. Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021.

U talentových zkoušek u uměleckých oborů (konzervatoří), je hlavní změnou prodloužení období konání tohoto typu zkoušky, a to od 4. až 31. ledna 2021. Původní termíny byly u těchto oborů vzdělávání zhruba o polovinu kratší. U oborů gymnázií se sportovní přípravou se pak budou talentové zkoušky konat v termínu do 2. ledna do 31. března s tím, že původně byl termín jen do poloviny února. 

MŠMT tedy v tomto školním roce nebude trvat na zahrnutí jednotné přijímací zkoušky do přijímacího řízení a umožní ředitelům škol nahradit jí školní přijímací zkouškou, a doplňuji, že tato podoba přijímacího řízení ke vzdělávání v maturitních oborech je zamýšlena pouze pro školní rok 2020/21.


ZMĚNY V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019 / 2020

 Vyhlášení jednotné přijímací zkoušky

 Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo školství. 

Účastník přijímacího řízení

Přijímacího řízení se mohou účastnit uchazeči, kteří v termínu stanoveném školským zákonem podali úplnou přihlášku řediteli střední školy. Zákon se vztahuje pouze na ty části přijímacího řízení, které ještě nebyly realizovány (typicky jednotná přijímací zkouška nebo školní přijímací zkoušky).

Obsah a forma přijímací zkoušky

V platnosti zůstávají obsah i forma přijímací zkoušky, které odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, nemění se ani ředitelem střední školy dříve stanovená kritéria i předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru a formy vzdělávání. Dále se nemění ani pravidla pro školní přijímací zkoušku, pokud ji škola zahrnula do kritérií vyhlášených v termínu stanoveném školským zákonem.

Jednotná přijímací zkouška se skládá, stejně jako podle stávající právní úpravy, z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Počet termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek

Každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou (zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu, přičemž způsob omlouvání se neliší od úpravy ve školském zákoně). Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí). Škola uvedená na přihlášce v druhém pořadí, obdrží prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále též „Centrum“) výsledky uchazeče z jednotné přijímací zkoušky.

Školní přijímací zkouška

Pokud ředitel školy stanovil v rámci vyhlášených kritérií školní přijímací zkoušku, musí ji uskutečnit. Ředitel neprodleně vyhlásí nové 2 termíny jejího konání v návaznosti na řádný termín jednotné přijímací zkoušky vyhlášený ministerstvem.  Nejzažší termín pro konání druhého termínu školní přijímací zkoušky je den konání jednotné přijímací zkoušky.
Pozvánku k přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky a současně ji zveřejní na webových stránkách školy. Školní přijímací zkoušku nicméně koná uchazeč na každé škole uvedené v přihlášce, pokud je součástí přijímacího řízení, pouze jednou.

Hodnocení výsledků přijímacího řízení, jehož součástí je jednotná přijímací zkouška

Ředitel střední školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání, výsledků jednotné zkoušky nebo školní přijímací zkoušky, pokud jsou stanovena a dalších skutečností osvědčujících vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí nejméně 60 %.

Jednotnou přijímací zkoušku vyhodnocuje, stejně jako doposud, Centrum, které je povinno zpřístupnit střední škole výsledky do 7 kalendářních dní. Centrum výsledky zpřístupní i druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce.

Hodnocení výsledků přijímacího řízení, jehož součástí není jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška

V oborech vzdělání, to znamená typicky u oborů středního vzdělání s výučním listem, ve kterých se podle školského zákona v prvním kole přijímacího řízení nekoná jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška, nemusí se s vyhodnocováním přijímacího řízení čekat na konání jednotné přijímací zkoušky a lze jej učinit i s předstihem (např. v průběhu dubna či května). Ředitel školy zveřejní seznam uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení, nejpozději však do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů
do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky. Tento nejzazší termín platí i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají.

Podle výsledků hodnocení dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení sestaví  jejich pořadí. Zveřejní seznam přijatých žáků a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů odešle písemné rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání a přijímání uchazečů na uvolněná místa

Podle zákona odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné.
Standardní odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Díky tomuto mechanismu bude moci ředitel sám aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků. Nové rozhodnutí se vždy řeší pouze na úrovni školy. Zákon také pamatuje právě na možnost změny uplatnění zápisového lístku, pokud k vydání nového rozhodnutí dojde.

Odevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl potvrzuje odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tedy jak pro řádný, tak pro náhradní termín). Zápisový lístek uchazeč může uplatnit opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu.

Vyzvednutí zápisového lístku
Žákům, kteří si podali přihlášky pouze na učební obory, budou zápisové lístky vydány jejich zákonným zástupcům výchovnou poradkyní Markétou Zrzavou ve středu 15. 4. 2020 od 8. 00 do 11. 00 hodin ve vestibulu školy případně v jiném termínu dle domluvy. Ostatní žáci, kteří budou konat jednotnou přijímací zkoušku, obdrží zápisové lístky po svém opětovném příchodu do školy.  

Náhradní termíny

Uchazeči, který se pro vážné důvody nemůže dostavit k řádnému termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů, stanoví ředitel střední školy náhradní termín. Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách ministerstvo. Náhradní termín školní přijímací zkoušky stanoví uchazeči ředitel školy a musí být nejpozději v den náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky. Platí, že stejný termín pro konání školní přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole není důvodem stanovení náhradního termínu konání této zkoušky.

Další kola přijímacího řízení

Další kola se konají v souladu se stávající právní úpravou.

Mgr. Markéta Zrzavá, výchovná poradkyně

tel.: 561 111 430, e-mail: mzrzava@skola.zdirec.cz

 

Výsledky přijímací ho řízení - žáci přijatí na střední školy od školního roku 2019/2020

ZDE 

 

 

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.