Program environmentální výchovy

Tématický časový plán environmentální výchovy na Základní škole Ždírec nad Doubravou

 

ŠKOLNÍ ROK 2017/18

Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního prostředí, ale zejména jako výchova žáka k trvale udržitelnému rozvoji.

Základní dokumenty, z nichž vycházíme při realizaci environmentální výchovy na naší škole, jsou:

∙ Strategie udržitelného rozvoje České Republiky – usnesení vlády č. 1048 z roku 2000, http://www.mmr.cz/cs/Microsites/PSUR/Uvodni-informace-o-udrzitelnem-rozvoji/Zakladni-dokumenty

∙ Metodický pokyn MŠMT k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a  školských zařízeních č.j. 32 338/2000-22 http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodicky-pokyn-msmt-k-zajisteni-environmentalniho-1

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Environmentální výchovou a osvětou rozumíme:

∙ vést žáky k získání znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, vztahů člověka a

životního prostředí v lokálním i globálním rozměru,

vytvářet možnost konkrétních situací a příkladů, v nichž žáci projevují svůj vztah k přírodě a učí se zodpovědnému jednání,

působit na utváření životního stylu a hierarchie životních hodnot ve smyslu potřeb

 udržitelného rozvoje.

1. VIZE A CÍLE

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou se nachází na okraji města Ždírec nad Doubravou, nedaleko chráněné krajinné oblasti Ranské lesy.

Mezi dlouhodobé cíle zařazujeme:

∙ praktickými formami výuky vést žáky k poznávání rozmanitosti přírody a životního prostředí, propojovat informace s osobní zkušeností,

∙ zapojovat žáky do řešení problémů souvisejících s životním prostředím a trvale udržitelným rozvojem města - čištění okolí řeky, sledování

∙ vést žáky k praktickým činnostem souvisejících s údržbou okolí školy,

∙ navazovat spolupráci s ekologickými institucemi

∙ v oblasti postojů vést žáky k odmítání lhostejných nebo negativních projevů k životnímu prostředí,

∙ různými formami výuky a projektů si připomínat významné světové dny týkající se životního prostředí.

Jednotlivé cíle budou každoročně konkretizovány v Plánu environmentální výchovy pro daný školní rok. Konkrétní a dlouhodobé cíle jsou průběžně vyhodnocovány. Cíle dlouhodobého plánu environmentální výchovy budou přehodnoceny po pěti letech od doby vzniku dokumentu.


2. KLÍČOVÉ KOMPETENCE

Realizací ekologické výchovy chceme v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání Škola komunikace podpořit u žáků rozvoj a prohlubování těchto kompetencí:

a) kompetence k učení

− propojovat učivo s reálným životem

− podněcovat vlastní tvořivost dětí v oblasti trvale udržitelného rozvoje

− vést k sebekontrole a zařazovat hodnocení pomocí zpětné vazby

− učit žáky kritickému přístupu k výsledkům vlastní práce

b) kompetence k řešení problémů

− zapojovat žáky do aktivit, které vedou k řešení environmentálních problémů

− povzbuzovat žáky ke kladení kritických otázek a zvažování odlišných stanovisek k      

  probírané látce a daným ekologickým problémům

− předkládat žákům problémy spojené s každodenním životem týkající se   

  environmentální problematiky

− umožnit žákům používat odbornou literaturu a vyhledávat informace pomocí

             moderních informačních technologií

c) kompetence komunikativní

− podporovat argumentaci a vhodnou obhajobu vlastního názoru

− předkládat žákům takové typy textů a záznamů, které vedou k přemýšlení, tvořivosti

  a porozumění

d) kompetence sociální a personální

− zařazovat formy a metody práce, které vedou ke spolupráci, např. skupinová práce,

  práce ve dvojicích, týmová práce a kooperativní učení

− podpořit vlastní důvěru žáků poskytnutím prostoru pro prezentaci

− vytvářet prostředí, které povzbuzuje respekt a toleranci k stanoviskům a názorům

  ostatních

e) kompetence občanské

− pořádat odborné besedy, kurzy a exkurze s environmentální tématikou

− zapojit se do tradičních akcí obce souvisejících s trvale udržitelným rozvojem

f) kompetence pracovní

− vést žáky k důslednému dodržování pravidel bezpečnosti a ochraně zdraví

− vyžadovat zodpovědný přístup k plnění povinností a termínu dokončení práce


3. REALIZACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY

Pro naplnění dlouhodobých cílů environmentální výchovy je vypracován konkrétní plán environmentální výchovy pro daný školní rok. V něm budou cíle rozpracované, specifikované a termínované. Environmentální výchova je začleňována do jednotlivých vzdělávacích oborů jako průřezové téma a to v těchto čtyřech základních tematických okruzích:

∙ Ekosystémy

∙ Základní podmínky života

∙ Lidské aktivity a problémy životního prostředí

∙ Vztah člověka k prostředí


Během celého školního roku:

Přírodopis je vyučován podle učebnic Přírodopis pro 6. -9. ročník vydaných nakladatelstvím Fraus
Témata ekologické výchovy jsou zahrnuta i do dalších předmětů – vlastivěda, přírodověda, zeměpis, praktické činnosti, chemie, výtvarná výchova
Environmentální projekty:

Svatý Václav – projekt pro žáky 2. stupně
Napříč školou – Vánoční tradice – projekt pro žáky celé školy
Čistá Vysočina, Den Země – projekt pro žáky celé školy
Třídění odpadků ve škole
Soutěž ve sběru starého papíru
Recyklohraní – Sběr vybitých baterií a drobných elektrozařízení, plnění zadaných úkolů
Zapojení do projektu M.R.K.E.V.
Do školy je zasílán časopis s informace ze Střediska ekologické výchovy Chaloupky a časopis Bedrník
Dle nabídky účast na seminářích s touto tématikou
Předávání zkušeností z této oblasti ostatním
Zahrnutí tématu do třídnických hodin

Září, říjen :

1.stupeň

Návštěva Betléma Hlinsko v Č. – 3. a 4. ročníky
Zapojení do projektu Recyklohraní
Zahájení práce přírodovědného kroužku pro žáky 4. až 9. ročníku
Podzimní slavnost – Chuťovky ze zahrady
Mravenci – Horní Krupá

2.stupeň

Zahájení činnosti přírodovědného kroužku na 1. i 2. stupni ZŠ
Podzimní slavnost - Chuťovky ze zahrady
Péče o školní akvárium a chov křečka
Exkurze Po stopách Keltů
Exkurze zemědělský podnik Krucemburk
.

Listopad, prosinec:

1. stupeň

Ozdoby – Horní Bradlo
Mikulášské tančení
Vánoční zpívání
Zpívání u rozsvěcování vánočního stromu
Sbírka hraček pro nemocnici
Planetárium Brno
Napříč školou

2. stupeň

Přikrmování ptáků v krmítkách
Přikrmování zvěře v „Hatích“
Vytvoření nástěnky s ekologickou tématikou
Exkurze Elektrárna Dalešice, Dukovany
Květinová výzdoba školy
Školní kolo olympiády v chemii
Vida park Brno
Sbírka hraček pro nemocnici
Napříč školou

 


Leden, únor:

1. stupeň

Cesta ke hvězdám
2. stupeň

Vycházky – příroda v zimě, poznávání stop ve sněhu
Péče o ptactvo v zimě
Vytvoření desatera Jak se chovat v přírodě
„Kongres v Pobočenském rybníce – výtvarná aktivita pro žáky 6. ročníku
Okresní kola olympiád v chemii, zeměpise, fyzice
Projekt Příroda kolem nás

Březen, duben:

1. stupeň

Vítání jara - vycházka k bledulím
Den Země – projekt na dané téma
Projekt Čistá Vysočina
Velikonoce Sopoty
Sběrný dvůr Havlíčkův Brod
2. stupeň

Pěstování léčivých rostlin na školním pozemku
Den Země – zpracované projekty na téma
Přírodovědný klokan
Soutěž O nejkrásnější herbář
Projekt Čistá Vysočina
Přírodopisné filmy
Projekt – Velikonoce
USA – cestopisná přednáška

Květen, červen:

stupeň
Ukázka dravců a sov – Seiferos
Exkurze Velké Pavlovice – Ekologické centrum Trkmanka
Letní slavnost
Šel zahradník do zahrady – Horní krupá
Lesní pedagogika
     2. stupeň

Přírodovědné vycházky – poznávání rostlin
Exkurze Národní galerie, ČNB Praha
Tematické kurzy – přírodovědný, sportovní, cyklistický, kulturně historický
Přírodovědný kroužek – výlet Krkonoše
Malování na Veselém kopci
Přírodopisná soutěž
Dukovany, Dalešice
Letní slavnost
Dračí lodě - Dracup

 

Zpracovala Renata Jarošová - koordinátorka EVVO

 

 

Kalendář akcí ZŠ

 • 28.10.2021 Státní svátek ČR
 • 29.10.2021 Podzimní prázdniny
 • 1.11.2021 Vánoční tvoření
 • 2.11.2021 Vánoční tvoření
 • 3.11.2021 Sběr papíru - LISTOPAD 2021
 • 3.11.2021 Okrskové kolo mladších žáků ve florbalu
 • 4.11.2021 Plavecký výcvik 4.A,B
 • 5.11.2021 Krajské kolo logické olympiády
 • 5.11.2021 S myslivcem do lesa
 • 10.11.2021 Schůzka PŠÚ
 • 11.11.2021 Plavecký výcvik 4.A,B
 • 12.11.2021 Návštěva z Pedagogicko-psychologické poradny
 • 18.11.2021 Plavecký výcvik 4.A,B
 • 25.11.2021 Plavecký výcvik 4.A,B

Kalendář akcí MŠ

 • 2.11.2021 6. lekce bruslení
 • 3.11.2021 Sběr papíru - LISTOPAD 2021
 • 5.11.2021 S myslivcem do lesa

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.