Výchovné poradenství

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2015 – 2016

Výchovná poradkyně:  Mgr. Markéta Zrzavá, e-mail: mzrzava@skola.zdirec.cz, 561 111 431

Konzultační hodiny: pondělí 7.10 – 8.15 hodin, čtvrtek 13.30 – 14.45 hodin (dále po předchozí domluvě),

 Plán výchovného poradce vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení (novelizace 116/2011) a  vyhlášky č. 72/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných (novelizace 147/2011).  

 

Standardní činnosti výchovného poradce:

 • pomoc při volbě budoucího povolání,
 • poskytnutí obecných informací o středních školách a oborech,
 • informace o přijímacím řízení,
 • pomoc při vyplňování přihlášek a jejich kompletace,
  • je možné i zapůjčení informačních brožur a knih,
  • sestavování individuálního vzdělávacího plánu,
  • evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Plán konkrétních činností výchovného poradce na rok 2015/2016:

Září

 • předat žákům 9. ročníku nejaktuálnější informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2014 – 2015,
 • připravit nástěnku s informacemi o volbě povolání nejen pro vycházející žáky, ale i žáky nižších ročníků,
 • zajistit katalogy s přehledem středních škol pro vycházející žáky,
 • informovat žáky o možnosti kariérového poradenství nabízeného službami školní psycholožky působící na ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou,
 • podat přehled žáků vedených a integrovaných žáků s SVP v PPP a SPC,
 • doplnit evidenci žáků s SVP, vypracovat přehled žáků s SVP,
 • tvorba individuálních vzdělávacích plánů.

 

Říjen

 • informovat rodiče na třídní schůzce o možném výběru středních škol a středních odborných učilišť, o změnách v přijímacím řízení na střední školy,
 • zajistit besedu rodičů vycházejících žáků se zástupci středních škol v našem regionu,
 • seznámit žáky 9. ročníku o možnostech dalšího studia po skončení povinné školní docházky a  o uplatnění ve společnosti,
 • zúčastnit se Přehlídky středního vzdělávání v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě  –  středa 04. 11. 2014  od 8.00 do 17.00 hodin – možnost individuální návštěvy s rodiči,
  • zpracovat přehled vycházejících žáků,
  • zveřejnit na nástěnce přehled studijních i učebních oborů pro školní rok 2015/2016,
  • od října možnost pro rodiče i žáky navštěvovat kariérové poradenství u školní psycholožky působící na této škole,

 

 • projednat způsob hodnocení a klasifikace žáků s SVP,
 • odevzdat řediteli školy počet hodin věnovaných integrovaným žákům s SVP za 1. pololetí roku 2014 – do 25. 10. 2014.

 

Listopad

 • seznámit zákonné zástupce žáků s možnostmi vyhledávání dalších informací a s termíny podávání přihlášek,
 • informovat žáky 9. ročníku o Festivalu vzdělávání v Kulturní domě Žďár nad Sázavou ve čtvrtek 13. 11. 2014 od 8.00 do 17.00 hodin,
 • soustředit přihlášky ke studiu v uměleckých školách a konzervatořích –  do 15. listopadu odevzdat  řediteli ZŠ, do 30. listopadu odeslat na SŠ – zákonný zástupce žáka 9. ročníku,
 • informovat žáky o dnech otevřených dveří středních škol – nástěnka k volbě povolání,
 • řešení problémových žáků za 1. čtvrtletí,
 • odevzdat řediteli školy počet hodin věnovaných integrovaným žákům s SVP  za 2. pololetí roku 2014 – do 25. 11. 2014.

 

Prosinec

 • sledovat www stránky jednotlivých středních škol a získané informace předat vycházejícím žákům,
  • provádět individuální konzultace s vycházejícími žáky a jejich rodiči o volbě vhodného učebního oboru,
  • zajistit návštěvu IPS na  Úřadu práce v Havlíčkově Brodě pro žáky 8. ročníku,

 

 • kontrola činnosti práce vyučujících se žáky s SVP.

 

Leden

 • předat vycházejícím žákům přihlášky ke studiu,
 • poskytnout zákonným zástupcům žáků informace pro vyplnění přihlášek (informační leták, popř. individuální konzultace),
 • provádět individuální konzultace se zákonnými zástupci žáků o schopnostech žáků, volbě vhodného učebního oboru a možném uplatnění,

 

 • setkat se s rodiči žáků 5. tříd (zájemci o studium na osmiletém gymnáziu), předání informací a přihlášek,
 • příprava na zápis do 1. třídy ZŠ,
 • hodnocení problémových a integrovaných žáků SVP za 1. pololetí.

 

Únor

 • poskytnout zákonným zástupcům žáků informace pro vyplnění přihlášek (informační leták, popř. individuální konzultace),
  • shromáždit přihlášky vycházejících žáků na SŠ, zkontrolovat a vyplnit prospěch za 8. ročník a 1. pololetí 9. ročníku,

 

 • podat žádosti o vyšetření školní zralosti do PPP,
 • doplnit evidence žáků se SVP a předat zprávu řediteli školy,
 • návrh na zakoupení pomůcek, alternativních textů a učebnic pro žáky s IVP.

 

Březen

 • odeslat přihlášky vycházejících žáků na SŠ a SOU – do 15. března – zákonný zástupce žáka,
 • odevzdat zákonnému zástupci žáka 1 zápisový lístek a informovat ho o způsobu předání na střední školu,
 • poskytovat žákům a rodičům potřebné informace ohledně přijímacího řízení,
 • navštívit se žáky 8. ročníku IPS Úřadu práce v Havlíčkově Brodě.

 

Duben

 • sledovat výsledky přijímajících řízení žáků, vést evidenci,
 • podat základní informace rodičům žáků 8. ročníku o způsobu a možnostech výběru budoucího povolání,
 • poskytnout pomoc při odvolacím řízení na SŠ,

 

 • spolupráce s PPP a dalšími poradními orgány při řešení problémových žáků ve 3. čtvrtletí.

 

Květen

 • zpracovat údaje o přijímacím řízení do středních škol a seznámit učitele s výsledky přijímacího řízení vycházejících žáků,
 • seznámit žáky 8. ročníku s možnostmi dalšího studia po ukončení základní školy.

 

Červen

 • zpracovat vyhodnocení žáků při přijímacím řízení do SŠ,
 • zprostředkování besedy na téma zvýšení právního vědomí v 9. třídách.

 

Září – červen

·         průběžná spolupráce s PPP, SPC a dalšími poradními orgány,

·         průběžná spolupráce s jednotlivými vyučujícími,

·         průběžná evidence žáků s SVP,

·         průběžné podávání žádostí o vyšetření žáka s SVP do PPP, SPC,

·         průběžné individuální konzultace se žáky, rodiči a učiteli v rámci volby povolání,

·         průběžné individuální konzultace se žáky, rodiči a učiteli ohledně výchovných problémů,

průběžné individuální konzultace se žáky s SVP, rodiči a učiteli v rámci problematiky SVP.

 UŽITEČNÉ WEBOVÉ STRÁNKY

 • http://www.atlasskolstvi.cz/ - v internetovém Atlase školství jsou k dispozici aktuální přehledy škol a jejich studijní nabídka
 • www.infoabsolvent.cz - informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce (ve zkratce uváděný jako ISA) se díky rozsahu a kvalitě poskytovaných informací stává výchozím internetovým zdrojem nejenom pro žáky, ale i rodiče, učitele a poradenské pracovníky
 • http://msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
 • http://www.vstupnatrhprace.cz/ - internetové stránky Start na trh práce jsou komplexním informačním průvodcem volbou povolání. Svojí podobou jsou určeny především pro žáky a studenty, cenné rady zde naleznou také rodiče a učitelé
 • www.povolaniprozivot.cz – iniciativa ForTech, jejímž cílem je zvýšit zájem žáků o technické obory
 • www.gwo.cz – Průvodce světem povolání – audiovizuální nástroj napomáhající volbě povolání, výběr povolání dle zvolených kritérií, dotazník zájmů, dotazník dovedností
 • www.istp.cz – Informační systém typových pozic – informace o světě práce, kartotéka typových pozic, Jobtip – zkus jinou profesi, databáze dalšího profesního vzdělávání, katalog pracovních míst
 • www.narodni-kvalifikace.cz – Národní soustava kvalifikací – podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace
 • www.zkousky-nanecisto.cz – rady, informace, testy, přípravy k přijímacím zkouškám
 • www.ewa.cz – cvičení a testy z jednotlivých vyučovacích předmětů

 

Ve Ždírci nad Doubravou  12. 9. 2015                                        Mgr. Markéta Zrzavá

Kalendář akcí ZŠ

 • 21.3.2023 Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce
 • 21.3.2023 DIGI roadshow Jihlava
 • 21.3.2023 Návštěva místní městské knihovny
 • 23.3.2023 Pečovatelský dům Břevnice, exkurze 7.B
 • 23.3.2023 Plavecký výcvik 4. tříd
 • 23.3.2023 Vynášení Moreny k řece Doubravě
 • 24.3.2023 Krajské kolo soutěže Poznej Vysočinu
 • 28.3.2023 Sportování prvního stupně
 • 29.3.2023 Výchovný koncert ZUŠ Chotěboř
 • 29.3.2023 Seminář pro pedagogické pracovníky - ORGPAD
 • 29.3.2023 Kulatý stůl o vzdělávání ve Ždírci nad Doubravou
 • 30.3.2023 Okrskové kolo Recitační soutěže DDM Junior Chotěboř
 • 30.3.2023 Plavecký výcvik 4. tříd
 • 4.4.2023 Zápis do první třídy základní školy 2023
 • 6.4.2023 Velikonoční prázdniny

Kalendář akcí MŠ

 • 22.3.2023 Fotografování
 • 29.3.2023 Výchovný koncert pro předškoláčky
 • 29.3.2023 Kulatý stůl o vzdělávání ve Ždírci nad Doubravou
 • 7.4.2023 Velký pátek - státní svátek
 • 10.4.2023 Velikonoční pondělí - den pracovního volna

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.