vnitřní řád aktualizace platná od 1.9.2016

5.9.2016
platný vnitřní řád - 1.9.2016

Vnitřní řád školní družiny/školního klubu

Obsah

 1. Úvodní ustanovení
 2. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců

2.1  Práva žáků

2.2  Povinnosti žáků

2.3  Práva zákonných zástupců

2.4  Povinnosti zákonných zástupců

 

 1. Provoz a organizace školní družiny/školního klubu

3.1  Podmínky zařazení do školní družiny/klubu

3.2  Úplata

3.3  Provoz ŠD/ŠK, organizace

 

 1. Bezpečnost, ochrana a zdraví žáků, ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

4.1  Bezpečnost, ochrana a zdraví žáků

4.2  Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, prevence sociálně patologických jevů

 

 1. Úvodní ustanovení

Vnitřní řád školní družiny/klubu je vydán v souladu se zákonem č.561/2004 Sb o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání (školský zákon).

Vnitřní řád školní družiny/klubu je platný pro školní družinu a školní klub Základní školy a Mateřské školy Ždírec nad Doubravou a je doplňkem vnitřního řádu školy, se kterým je v souladu.

Zřízení a provoz uvedeného školského zařízení podléhá platným předpisům, zejména zákonu č.561/2004 Sb. a vyhlášce č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Ve školní družině/klubu se vede tato dokumentace:

elektronické přihlášky k odpolední docházce do ŠD,ŠK které obsahují tabulku s časem a způsobem příchodu a odchodu žáka a možnost přihlášení do ranní družiny,

spisová služba obsahující rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí žáka do ŠD/ŠK, ukončení docházky žáka

každodenní přehled docházky, přehled výchovně vzdělávací práce, pracovní náplň zájmových kroužků, časové rozvržení jednotlivých odpoledních aktivit v IS Edookit.

 

 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců

2.1    Práva žáků – žáci navštěvující školní družinu/klub mají všechna práva, jak jsou uvedena v „Úmluvě o právech dítěte“ a § 21 školského zákona.

Žáci ŠD/ŠK mají právo na:

 • vzdělání , školské služby, informace o svém chování a průběhu a výsledku výchovy a vzdělávání
 • svobodu myšlení, náboženství, projevu
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku

 a stupni vývoje

 • účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových akcích pořádaných školní družinou/klubem
 •  další rozvoj a péči o své záliby a nadání
 • smysluplné trávení volného času
 • respektování individuálních potřeb

 

2.2    Povinnosti žáků – žáci navštěvující ŠD/ŠK jsou povinni:

 • dodržovat pravidla vnitřního řádu a řídit se pokyny vychovatelky nebo jiné oprávněné osoby
 • dodržovat pravidla slušného chování ve vztahu k vychovatelkám, spolužákům a dalším osobám
 • chránit zdraví své, spolužáků a dalších osob a respektovat se navzájem
 • nenosit do ŠD/ŠK cenné věci a peníze
 • nosit vhodnou a bezpečnou obuv
 • neporušovat autorský zákon, tj.: bez vědomí a souhlasu ostatních pořizovat zvukové či video záznamy
 • neopouštět bez vědomí vychovatelky prostory ŠD/ŠK
 • chovat se ohleduplně k majetku a vybavení ŠD/ŠK

 

Pokud žák závažně nebo opakovaně poruší vnitřní řád ŠD/ŠK, může ředitel školy rozhodnout o  podmínečném vyloučení nebo vyloučení žáka ze školní družiny/klubu. Zvláště hrubé slovní nebo úmyslné fyzické útoky žáka vůči spolužákům nebo vychovatelkám jsou považovány za závažné porušení řádu.

 

2.3    Práva zákonných zástupců – zákonný zástupce žáka má právo:

 • informovat se na jeho chování a výsledky vzdělávání u vychovatelky
 • vznášet připomínky a podněty k programu a organizaci ŠD/ŠK
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se záležitosti výchovy a vzdělávání

 

2.4    Povinnosti zákonných zástupců – zákonný zástupce žáka je povinen:

 • respektovat provozní dobu ŠD/ŠK
 • zajistit, aby žák řádně docházel do ŠD/ŠK  a dodržovat časy odchodů a doprovod uvedený v přihlášce
 • omlouvat žáka v případě nepřítomnosti v ŠD/ŠK a neúčasti na kroužcích
 • včas oznámit změny týkající se zdravotního stavu žáka nebo jiné skutečnosti, které by mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání
 • nahradit nebo opravit  škodu, kterou žák způsobil na majetku nebo vybavení ŠD/ŠK

 

 1. Provoz a organizace školní družiny/klubu

3.1    Podmínky pro zařazení do školní družiny/klubu

Zákonní zástupci žáků vyplní přihlášku prostřednictvím IS Edookit. Součástí přihlášky je tabulka příchodů a odchodů a žádost o pravidelnou docházku do ranní družiny. Školní družina a klub zahajují provoz 2. školní den. Telefonické domluvy odchodu žáka nejsou z důvodu jejich bezpečnosti možné. Jakoukoli změnu v odchodu žáka je nutné hlásit příslušné nebo vedoucí vychovatelce osobně nebo prostřednictvím IS Edookit. Kapacita ŠD a ŠK je omezena (155 míst).

3.2    Úplata

Úplata za školní družinu/klub je strhávána každý měsíc spolu se stravným. Výši úplaty stanovuje ředitel školy.  Aktuální informace o částce a podmínkách úplaty jsou uvedeny na webu školy.

V mimořádných případech může být úplata snížena nebo prominuta, pokud je žák společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba. Dále žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento příspěvek nebo část je vyplácena.

 

 

3.3    Provoz školní družiny/klubu, organizace

Provoz ranní školní družiny – od 6:10 do 7:10. Ranní ŠD mohou navštěvovat i žáci, kteří do ní nejsou přihlášeni a docházka do ní není povinná.

 

Provoz odpolední ŠD/ŠK

Po přihlášení do odpolední ŠD/ŠK se stává docházka povinnou, tudíž je nutné dodržovat řád

 a pravidla včetně omluvenek. Žáci přicházejí do ŠD/ŠK samostatně. Pokud žák nedorazí do ŠD/ŠK a není omluven, vychovatelka za něj nezodpovídá, pouze na tuto skutečnost upozorní zákonného zástupce žáka.

Na začátku školního roku budou žáci i zákonní zástupci obeznámeni s nabídkou kroužků organizovaných družinou a klubem. V čase kroužků je vhodné žáky nevyzvedávat, aby se mohli plně věnovat činnosti. Docházka do kroužků je závazná. Žák se může kroužku 2x zúčastnit, aby se přesvědčil, zda splňuje jeho očekávání a adaptoval se. Poté se bude moci z kroužku odhlásit nejdříve v pololetí..

O provozu školní družiny/klubu v době prázdnin a ředitelského volna jsou zákonní zástupci včas informováni prostřednictvím IS Edookit.

 

 1. Bezpečnost, ochrana a zdraví žáků, ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

4.1    Bezpečnost, ochrana a zdraví žáků

Na počátku školního roku jsou žáci seznámeni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a hygieny. Poučení o bezpečnosti provádí vychovatelka před každou činností v prostorách školní družiny/ klubu a akcích probíhajících mimo tyto prostory (vycházka, výlet, exkurze, pobyt na hřišti, tělocvična, odborné učebny). Žáci jsou povinni se těmito pravidly řídit a dbát pokynů vychovatelky nebo jiné pověřené osoby.

Do ŠD/ŠK nesmí žák nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo způsobit úraz. Pokud dojde k úrazu, poranění či nehodě, je žák je povinen hlásit tuto zdravotní indispozici neprodleně vychovatelce, která mu poskytne potřebnou péči, uvědomí vedení školy

 a zákonné zástupce,případně podnikne další nezbytná opatření ke zlepšení či udržení daného zdravotního stavu žáka.

4.2    Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství

nebo násilí, prevence sociálně patologických jevů

Cílem školní družiny/školního klubu je učit žáky smysluplně trávit volný čas prostřednictvím pestré nabídky činností a zájmových kroužků. Učit je spoluvytvářet přátelské klima

a upevňovat mezilidské vztahy.

Pokud budou zjištěny projevy šikany mezi žáky formou násilí, omezování osobní svobody, ponižování atp., jsou vychovatelky povinny oznámit tuto skutečnost vedení školy a zákonným zástupcům. Ředitel školy uváží možnost postihu žáků, navrhne řešení a vydá případná opatření.

 

   

 

 

      

Vypracovala: Adéla Málková, vedoucí vychovatelka

Vydal: Mgr. Ota Benc, ředitel školy

Dne: 1. 9. 2016

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.