Metodička prevence

Ing. Věra Josková

tel.: 561 111 429
e-mail: vjoskova@skola.zdirec.cz
Možnost komunikace v rámci informačního systému Edookit
Konzultační hodiny: dle domluvy 

Zajišťuje:

 • prevenci rizikového chování
 • realizaci preventivních opatření
 • realizaci preventivních programů
 • spolupráci s učiteli
 • spolupráci s odbornými pracovišti
 • zpracování minimálního preventivního programu
 • preventivní programy během školního roku.

Minimální preventivní program (MPP) - školní rok 2023/2024

Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit. Program je nejméně jednou ročně vyhodnocován, sleduje účinnost, průběh, měří se efektivita jednotlivých aktivit. Pro školu je závazný a podléhá kontrole České školní inspekce. 

Řídí se metodickým pokynem MŠMT , Vyhláška č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky,  zveřejněna dne 17.6.2016 v částce 74 Sbírky zákonů..

Cíle MPP:

Dlouhodobé cíle:
posilování zodpovědnosti žáků za jejich rozhodnutí
podpora školní úspěšnosti žáků
eliminace nevhodného chování žáků
spolupráce mezi třídními učiteli, školním poradenským pracovištěm ohledně vzniku a udržení zdravého klimatu v jednotlivých třídách i v rámci celé školy
zvyšování informovanosti učitelů a žáků v dané problematice
zapojení širokého spektra učitelů do realizace MPP
podpora zdravého životního stylu
podpora vytváření pozitivního hodnotového žebříčku

Střednědobé cíle:
práce žákovského parlamentu
řešení problémů ve vybraných třídách
spolupráce s institucemi (PPP Havlíčkův Brod, OSPOD Chotěboř, Policie Kraje Vysočina, společnost ABATOP….)
nácvik sociálních dovedností ( sebepoznání, vzájemné poznání, uvědomění si vlastních pocitů, schopnost empatie, řešení konfliktů)
vytváření otevřeného partnerství s rodiči a veřejností
nabídka širokého spektra pravidelných zájmových školních a mimoškolních aktivit pro žáky
vypracování a vyhodnocení dotazníků, anket

Cílové skupiny:

všichni žáci – preventivní působení v rámci výchovně vzdělávacího programu školy
problémoví žáci a kolektivy – speciálně zaměřené programy, individuální pomoc
pedagogičtí pracovníci – vzdělávání, informace, aplikace vhodných metod 
rodiče – spolupráce při řešení problémů 
partneři – PPP, OSPOD, PČR – spolupráce při řešení problémů, vzájemné poskytování informací

Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže zahrnuje především aktivity v oblastech prevence:

násilí a šikanování
záškoláctví
kriminality, delikvence, vandalismu a jiných forem násilného chování
ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže
rasismu
užívání návykových látek 
virtuálních  drog a patologického hráčství
syndromu týraných a zneužívaných dětí
sekty a sociálně patologických náboženských hnutí

Ke zjištění aktuálního stavu sociálně patologických jevů ve škole jsou využívány dotazníkové metody, komunikační a simulační hry, práce třídních učitelů i ostatních pedagogů, práce ŠPP.
Zjišťování a předcházení patologickému chování na škole probíhá v několika krocích:

Říjen – listopad
Analýza problémů a jevů ohrožujících zdravý životní styl žáků (např. špatné vztahy ve třídě, šikana, kouření…).
Analýza bude prováděna:
rozhovory s učiteli
rozhovory se žáky
sociometrické šetření
analýza předchozích preventivních programů
analýza předchozí preventivní činnosti

Prosinec – leden
Podle analýzy potřebných a aktuálních témat zajistit adekvátní způsob plnění prevence a tím tak zabránit rozvíjení a šíření nežádoucího jevu (např.: organizace zajišťující primární preventivní programy na libovolná témata;  využití služeb školních speciálních pedagogů působících na škole…).

Únor – květen 
Realizace preventivního působení na žáky.

Červen
Vyhodnocení minimálního preventivního programu.

Preventivní působení na ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou

A) KLÍČOVÉ VYUČOVACÍ OBLASTI

oblast přírodovědná 
Přírodopis – biologie člověka, účinky drog   
Chemie – chemické aspekty drog a nebezpečných látek, poškozování zdraví
oblast zdravého životního stylu
Výchova ke zdraví – osobní a duševní hygiena, podmínky správné výživy
Tělesná výchova – využití volného času
oblast společenskovědní
Výchova k občanství – proces socializace jedince, užší a širší společenské prostředí, jedinec ve vzájemné interakci se sociálním prostředím
oblast rodinné a občanské výchovy
Výchova ke zdraví – postavení rodiny ve společnosti, vedení domácnosti, správná výživa, zdravý vývoj a příprava na život, formy komunikace
Výchova k občanství – zvyšování sociální kompetence dětí a mládeže, orgány fungující v oblasti prevence drog, důležitá  kontaktní čísla
oblast sociálně právní
Výchova k občanství – právní aspekty drog, práva dítěte, význam a cíle reklamy
oblast sociální patologie
Výchova ke zdraví – postoj společnosti ke zneužívání drog, delikventní chování, kriminalita  

B) VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Zájmové kroužky

Školní knihovna

Nadstavbové aktivity

Celoroční projekty a miniprojekty:

Miniprojekty podle vlastních předmětů a vybraných témat:

C) ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Koordinace preventivní práce ve třídě a programů pro třídy.
Prevence výchovných problémů a patologických jevů.
Prevence školní neúspěšnosti
Řešení problémů s učením 
Poradenství a emoční podpora s adaptačními problémy, vztahovými problémy, osobními problémy 
Kariérové poradenství
Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, učitele a zákonné zástupce - Mapa pomoci v krizových situacích
Preventivní programy dle aktuální nabídky

D) SPOLUPRÁCE S JINÝMI ORGANIZACEMI

Spolupráce s okresním metodikem prevence
Preventivní program organizace ABATOP a dalšími podle aktuální nabídky
Spolupráce s institucemi: PPP a SPC Vysočina; Sociální odbor Chotěboř; Policie  Kraj Vysočina.

Kalendář akcí ZŠ

 • 12.6.2024 Soutěž - Máme rádi přírodu - Horní Krupá
 • 12.6.2024 Prevence dětských úrazů s ČCK - 3. třídy
 • 13.6.2024 Šikovný druháček
 • 13.6.2024 Pasování na čtenáře - 1.A
 • 13.6.2024 Pasování na čtenáře - 1.B
 • 14.6.2024 Závody dračích lodí, rybník Řeka - 8. a 9. třídy
 • 14.6.2024 Exkurze Sobíňov - Sopoty, Toulky minulostí 5.A,B
 • 14.6.2024 Den otevřených dveří v ŠD
 • 17.6.2024 Školní kavárna
 • 17.6.2024 Seminář s Jiřím Haldou pro učitele
 • 17.6.2024 Seminář s Jiřím Haldou pro veřejnost
 • 18.6.2024 Exkurze Šiklův mlýn - 3.A,B
 • 19.6.2024 Kulturně - historická exkurze 9. ročníku - Vranovská přehrada, Bítov
 • 19.6.2024 Návštěva školního parlamentu u hejtmana Kraje Vysočina
 • 21.6.2024 Orientační běh - žáci 1. stupně

Kalendář akcí MŠ

 • 11.6.2024 Rozloučení s předškoláčky
 • 12.6.2024 Plavecký kurz - 8. lekce
 • 14.6.2024 Představení dramatického kroužku pro předškoláčky
 • 26.6.2024 Plavecký kurz - 10. lekce

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.