Metodička prevence

Ing. Věra Josková

tel.: 561 111 429
e-mail: vjoskova@skola.zdirec.cz
Možnost komunikace v rámci informačního systému Edookit
Konzultační hodiny: dle domluvy 

Zajišťuje:

 • prevenci rizikového chování
 • realizaci preventivních opatření
 • realizaci preventivních programů
 • spolupráci s učiteli
 • spolupráci s odbornými pracovišti
 • zpracování minimálního preventivního programu
 • preventivní programy během školního roku.

Minimální preventivní program (MPP) - Školní rok 2020/2021

Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit. Program je nejméně jednou ročně vyhodnocován, sleduje účinnost, průběh, měří se efektivita jednotlivých aktivit. Pro školu je závazný a podléhá kontrole České školní inspekce. 

Řídí se metodickým pokynem MŠMT , Vyhláška č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky,  zveřejněna dne 17.6.2016 v částce 74 Sbírky zákonů..

Cíle MPP:

Dlouhodobé cíle:
posilování zodpovědnosti žáků za jejich rozhodnutí
podpora školní úspěšnosti žáků
eliminace nevhodného chování žáků
spolupráce mezi třídními učiteli, školním poradenským pracovištěm ohledně vzniku a udržení zdravého klimatu v jednotlivých třídách i v rámci celé školy
zvyšování informovanosti učitelů a žáků v dané problematice
zapojení širokého spektra učitelů do realizace MPP
podpora zdravého životního stylu
podpora vytváření pozitivního hodnotového žebříčku

Střednědobé cíle:
provozování schránky důvěry
práce žákovského parlamentu
řešení problémů ve vybraných třídách
spolupráce s institucemi ( PPP Havlíčkův Brod, Dětský domov se školou Jihlava, OSPOD Chotěboř, Policie Chotěboř….)
nácvik sociálních dovedností ( sebepoznání, vzájemné poznání, uvědomování si vlastních pocitů, schopnost empatie, řešení konfliktů)
vytváření otevřeného partnerství s rodiči a veřejností
nabídka širokého spektra pravidelných zájmových školních i mimoškolních aktivit pro žáky
vypracování a vyhodnocení dotazníků, anket

Cílové skupiny:

všichni žáci – preventivní působení v rámci výchovně vzdělávacího programu školy
problémoví žáci a kolektivy – speciálně zaměřené programy
pedagogičtí pracovníci – vzdělávání, informace, aplikace vhodných metod 
rodiče – spolupráce při řešení problémů 
partneři – PPP, OSPOD, PČR – spolupráce při řešení problémů, vzájemné poskytování informací

Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže zahrnuje především aktivity v oblastech prevence:

násilí a šikanování
záškoláctví
kriminality, delikvence, vandalismu a jiných forem násilného chování
ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže
rasismu
užívání návykových látek 
virtuálních  drog a patologického hráčství
syndromu týraných a zneužívaných dětí
sekty a sociálně patologických náboženských hnutí

Ke zjištění aktuálního stavu sociálně patologických jevů ve škole jsou využívány dotazníkové metody, komunikační a simulační hry, práce třídních učitelů i ostatních pedagogů a dotazy ze schránky důvěry. Zjišťování a předcházení patologickému chování na škole probíhá v několika krocích:

Říjen – listopad
Analýza problémů a jevů ohrožujících zdravý životní styl žáků (např. špatné vztahy ve třídě, šikana, kouření…).
Analýza bude prováděna:
rozhovory s učiteli
rozhovory se žáky
sociometrické šetření
analýza předchozích preventivních programů
analýza předchozí preventivní činnosti

Prosinec – leden
Podle analýzy potřebných a aktuálních témat zajistit adekvátní způsob plnění prevence a tím tak zabránit rozvíjení a šíření nežádoucího jevu (např.: organizace zajišťující primární preventivní programy na libovolná témata;  využití služeb školního psychologa působícího na škole…).
Únor – květen 
Realizace preventivního působení na žáky.
Červen
Vyhodnocení minimálního preventivního programu.

Preventivní působení na ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou

A) KLÍČOVÉ VYUČOVACÍ OBLASTI

oblast přírodovědná 
Přírodopis – biologie člověka, účinky drog   
Chemie – chemické aspekty drog a nebezpečných látek, poškozování zdraví
oblast zdravého životního stylu
Výchova ke zdraví – osobní a duševní hygiena, podmínky správné výživy
Tělesná výchova – využití volného času
oblast společenskovědní
Výchova k občanství – proces socializace jedince, užší a širší společenské prostředí, jedinec ve vzájemné interakci se sociálním prostředím
oblast rodinné a občanské výchovy
Výchova ke zdraví – postavení rodiny ve společnosti, vedení domácnosti, správná výživa, zdravý vývoj a příprava na život, formy komunikace
Výchova k občanství – zvyšování sociální kompetence dětí a mládeže, orgány fungující v oblasti prevence drog, důležitá  kontaktní čísla
oblast sociálně právní
Výchova k občanství – právní aspekty drog, práva dítěte, význam a cíle reklamy
oblast sociální patologie
Výchova ke zdraví – postoj společnosti ke zneužívání drog, delikventní chování, kriminalita  

B) VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Zájmové kroužky
Nadstavbové aktivity
Celoroční projekty a miniprojekty:

Miniprojekty podle vlastních předmětů a vybraných témat:

C) ŠKOLNÍ Poradenské pracoviště

Koordinace preventivní práce ve třídě a programů pro třídy.
Prevence výchovných problémů a patologických jevů.
Prevence školní neúspěšnosti
Řešení problémů s učením 
Poradenství a emoční podpora s adaptačními problémy, vztahovými problémy, osobními problémy 
Kariérové poradenství
Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, učitele a zákonné zástupce - Mapa pomoci v krizových situacích
Preventivní programy dle aktuální nabídky

D) SPOLUPRÁCE S JINÝMI ORGANIZACEMI

Spolupráce s okresním metodikem prevence
Preventivní program organizace ABATOP
Spolupráce s institucemi: PPP a SPC Vysočina; Dětský domov se školou Jihlava; Sociální odbor Chotěboř; Policie Chotěboř; Kraj Vysočina.

 

Kalendář akcí ZŠ

 • 28.10.2021 Státní svátek ČR
 • 29.10.2021 Podzimní prázdniny
 • 1.11.2021 Vánoční tvoření
 • 2.11.2021 Vánoční tvoření
 • 3.11.2021 Sběr papíru - LISTOPAD 2021
 • 3.11.2021 Okrskové kolo mladších žáků ve florbalu
 • 4.11.2021 Plavecký výcvik 4.A,B
 • 5.11.2021 Krajské kolo logické olympiády
 • 5.11.2021 S myslivcem do lesa
 • 10.11.2021 Schůzka PŠÚ
 • 11.11.2021 Plavecký výcvik 4.A,B
 • 12.11.2021 Návštěva z Pedagogicko-psychologické poradny
 • 18.11.2021 Plavecký výcvik 4.A,B
 • 25.11.2021 Plavecký výcvik 4.A,B

Kalendář akcí MŠ

 • 2.11.2021 6. lekce bruslení
 • 3.11.2021 Sběr papíru - LISTOPAD 2021
 • 5.11.2021 S myslivcem do lesa

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.