Plán práce ŠPP

Plán práce školního poradenského pracoviště (ŠPP) - školní rok 2017/2018

Školní poradenské pracoviště Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou

členové: Ota Benc -ředitel školyMartina Hojná - zástupkyně řediteleTereza Lapešová - školní psycholožka(ŠP)Markéta Zrzavá - výchovná poradkyně(VP)Věra Josková - metodička prevence(MP), Michaela Bibenová - speciální pedagog(SP)

Pravidelné schůzky ŠPP : čtvrtek 10.25 - 11.15 hod.

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

 • Diagnostika (DVP, IST 2000R, Eysenkův osobnostní dotazník)  
 • Návštěva vybraných firem
 • Setkání se zástupci SŠ
 • Vytváření portfolia žáka
  • Do desek vkládané jednotlivé materiály: životopis, žádost o zaměstnání, motivační dopis, výsledky diagnostiky, letáky SŠ, aj.

 

Aktivita

Termín

Komu

Zajistí

Kariérní diagnostika

podzim

8. ročníky

TU, ŠP

Kariérní poradenství

Podzim, zima

8. ročníky

ŠP

Setkání se zástupci SŠ

Podzim

9. ročníky

VP

Napsání životopisu

během roku

8. ročníky

vyučující Čj

Praktické ukázky SŠ

během roku

8. ročníky

VP

Administrace a evidence přihlášek

podzim, jaro

9. ročníky

VP

Poradenská pomoc pro žáky během přijímacího řízení

během roku

9. ročníky

VP, ŠP

Výuka předmětu První firma

během roku

8. ročník

vyučující předmětu

Zkoušky  nanečisto

jaro

9. ročníky

vyučující Čj, M, ...

TU - třídní učitel, ŠP - školní psycholog, VP - výchovná poradkyně

ADAPTAČNÍ KURZY

 • Informační schůzka pro rodiče 5. ročníků na konci školního roku
 • Adaptační kurz pro nové kolektivy 6. ročníků na začátku školního roku, popř. poslední den prázdnin (Zajistí třídní učitel, školní psycholog.)

PRÁCE SE  ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, S VÝUKOVÝMI A VÝCHOVNÝMI PROBLÉMY

 • » Dokument - Specifické poruchy učení (SPU)
 • Vytvoření  IVP nebo podpůrného plánu – podzim
 • Konzultace vyučujících, asistentů pedagoga se speicální pedagožkou a  školní psycholožkou podle potřeby v průběhu roku
 • Konzultační schůzka zákonných zástupců s vyučujícími a speciální pedagožkou dle aktuální situace (potřeby)
 • Metodická podpora vedení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro vyučující i zákonné zástupce
 • Vyhledávání a podchycení výukových a adaptačních obtíží žáků
 • Podání návrhů na vyšetření v PPP  nebo na jiná odborná vyšetření

PREVENCE ŠKOLNÍHO NEÚSPĚCHU

 • Absolvování zážitkové přednášky JAK SE UČIT EFEKTIVNĚ , pro šesté ročníky na začátku školního roku

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

 • Zajištění aktivit  pro žáky jednotlivých ročníků

Moje bezpečí (1. - 2. třída ZŠ)

 • Rozeznání a vyhodnocení žádoucího a nežádoucího chování, kontakt s cizím člověkem, kam a na koho se obrátit o pomoc
 • Realizace: příslušník policie přímo ve třídě, jedna vyučovací hodina 

Kdo jsem a co smím, Co mi (ne)prospívá (3. - 4. ročník)

 • Znalost základních dětských práv a souvisejících povinností, správné fungování kolektivu, bezpečné místo každého z nás, prevence šikany, rozhodování se v rizikových situacích, podpora zdravého vnímání sebe sama
 • Realizace: dramatizace, připraví žáci 9. tříd pod vedením zkušených herců, dvě  vyučovací hodiny

Pouta (ne)závislosti, Umím (se) rozhodnout (5. - 6. ročník)

 • Posilování sociálních hodnoty a prosociálního chování, rozvoj komunikace a spolupráce, prevence zneužívání návykových látek, prevence experimentování s návykovými látkami, rizika spojená se závislostmi, právní povědomí o rizicích souvisejících s návykovými látkami, zaujímání zodpovědných postojů při setkání se sociálně nežádoucími jevy a předsudky, podpora protidrogových postojů a norem, nácvik odmítání

Pouta (ne)závislosti, Umím (se) rozhodnout (7. ročník)

 • Prevence zneužívání návykových látek, prevence experimentování s návykovými látkami, rizika spojená se závislostmi, právní povědomí o rizicích souvisejících s návykovými látkami, práce s neočekávanými a konfliktními situacemi
 • Realizace: zážitkový program s panem Povalou, dvě vyučovací hodiny

Láska (ne)bezpečně (8. ročník)

 • Posilování pozitivních vztahů mezi chlapci a děvčaty
 • Osvojení si znalostí o partnerství
 • Prevence předčasného sexuálních života
 • Jak předcházet nedorozumění a konfliktům v partnerském vztahu
 • Realizace: zážitkový program po dohodě s panem Řehákem, dvě  vyučovací hodiny

(Ne)bezpečně na netu (9. ročník)

 • bezpečné užívání internetu a sociálních sítí
 • zodpovědné používání informačních technologií
 • Nebezpečí virtuálního světa
 • Realizace: přednáška a diskuze s ukázky s počítačovým odborníkem (hackerem)

Bezpečně na internetu  - program pro žáky 4. až 9. tříd a rodiče 

V rámci projektu  Sdílíme informace a dovednosti - Ždírecko 2016  realizujeme  vzdělávacími programy pro žáky základní školy ve věku 9 až 15 let (celkem 240) a rodiče a veřejnost  které se uskutečnil v březnu 2017. Lektor projektu E-bezpečí připraví celkem čtyři vzdělávací bloky (každý blok 2,5 hodiny) na téma Bezpečnosti na internetu - kyberšikana, kybergrooming, nebezpečí socIálních sítí, spolupráce školy a rodičů, prevence atd.

Kalendář akcí ZŠ

 • 19.10.2017 Výchovný koncert - Hudbou k lepší společnosti
 • 19.10.2017 Výchovný koncert - Zdraví máme jenom jedno
 • 19.10.2017 Výchovný koncert - Hudbou k lepší společnosti
 • 19.10.2017 Plavecký výcvik v Hlinsku - 4.A,B
 • 20.10.2017 Pohled na budoucí povolání - 9.A, 9.B
 • 20.10.2017 Podzimní slavnost - Chuťovky ze zahrady
 • 26.10.2017 Podzimní prázdniny
 • 26.10.2017 Podzimní prázdniny 26.-27.10.2017
 • 28.10.2017 Státní svátek České republiky 28.10.2017
 • 31.10.2017 Kulatý stůl o vzdělávání
 • 17.11.2017 Státní svátek České republiky 17.11.2017
 • 23.12.2017 Vánoční prázdniny 23.12.2017 - 2.1.2018

Kalendář akcí MŠ

 • 25.10.2017 Fotografování v MŠ
 • 26.10.2017 Podzimní prázdniny
 • 31.10.2017 Kulatý stůl o vzdělávání

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.