Plán práce ŠPP

Plán práce školního poradenského pracoviště (ŠPP) školní rok 2021/2022     

členové: Ota Benc - ředitel školy, Martina Hojná - zástupkyně ředitele, Eva Stloukalová - speciální pedagog, Markéta Zrzavá - výchovná poradkyně, Věra Josková - metodička prevence, Michaela Bibenová - speciální pedagog, Iva Martincová Dostálová - vedoucí MŠ

Pravidelné schůzky ŠPP : každé pondělí pátá vyučovací hodina

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (ŠPP) - školní rok 2021/2022

HLAVNÍ PRIORITY

Identifikace a účinná speciálně pedagogická podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Identifikace dětí a nastavení systému pedagogické intervence - Národní plán podpory, národní plán doučování
Zpracování podkladů pro ŠPZ, analýza doporučení revizního orgánu NPI. Další spolupráce se ŠPZ Kraje Vysočina.
Plánování a realizace socializačních a adaptačních programů pro jednotlivce, menší i širší kolektivy
Kariérové poradenství, diagnostika a podpora dětí v mateřské škole

I. Identifikace a účinná speciálně pedagogická podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
přehled dětí s doporučenou speciálně pedagogickou podporou
určení speciálních pedagogů a termínu, kdy bude podpora probíhat
pravidelné provádění hodnocení účinnosti speciálně pedagogické podpory (1x čtvrtletí)
administrativní zpracování ve výkazu R44 a matrice Edookitu 
II. Identifikace dětí a nastavení systému pedagogické intervence - Národní plán podpory, národní plán doučování, přehled dětí s potřebou pedagogické intervence
stanovení způsobu provádění intervence - individuální, skupinové atd., stanovení termínu
diskuze a nastavení způsobu provádění intervence - omezit prosté doučování pojmů a zařazovat promyšlenější způsoby podporující vlastní učení žáků, náměty např. národní plán doučování
administrativní zabezpečení provádění intervence - DPP, výkazy práce, apod.
pravidelné vyhodnocení účinnosti pedagogické intervence(1x čtvrtletně)

III. Zpracování podkladů pro ŠPZ, analýza doporučení revizního orgánu NPI. Další spolupráce se ŠPZ Kraje Vysočina.
administrativní zpracování doporučení ŠPZ a revizního orgánu NPI ve výkazu R44 a matrice v edookitu.
zhodnocení výsledků revize a původních doporučení ŠPZ Havlíčkův Brod
jednání s vedením PPP a SPC a o výsledcích revizního řízení, nastavení efektivní spolupráce se ŠPZ


IV. Plánování a realizace socializačních a adaptačních programů pro jednotlivce, menší i širší kolektivy
identifikace rizik a možných problému 
zpracování námětů pro vhodné socializační a adaptační aktivity
stanovení plánu preventivních akcí - interních i externích
podpora příznivého klimatu školy - dlouhodobé i krátkodobé činnosti


V. Kariérové poradenství, diagnostika a podpora dětí v mateřské škole
dokončení individuálního kariérového poradenství pro žáky loňských 8. tříd
spolupráce obou speciálních pedagogů v této oblasti 
další programy kariérového poradenství ve školním roce 2021/2022
diagnostika, reedukace, pokračování podpůrného programu “MAXÍK” v MŠ
užší spolupráce vedení MŠ, učitelek a speciální pedagožky E. Stloukalové


Ve Ždírci nad Doubravou dne 20.8. 2021 Ota Benc, ředitel školy

ŠPP se  dále zabývá:

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 

Diagnostika (DVP, IST 2000R, Eysenkův osobnostní dotazník)  - odpovídá šk. speciální pedagožka

Individuální schůzky s rodiči a žáky - školní speciální pedagožka, výchovná poradkyně

Návštěva vybraných firem - školní speciální pedagožka, výchovná poradkyně

Setkání se zástupci SŠ - Burza škol - výchovná poradkyně

Administrace a evidence přihlášek - výchovná poradkyně

Vytváření portfolia žáka - v systému Edookit uloženy výsledky diagnostiky, výsledky Scio testů, SCATE - ředitel školy


ADAPTAČNÍ KURZY 
Adaptační kurz pro nové kolektivy 6. ročníků na začátku školního roku, popř. poslední den prázdnin - odpovídá třídní učitel, s pomocí školní psycholožky

PRÁCE SE  ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI,  S VÝUKOVÝMI A VÝCHOVNÝMI PROBLÉMY
Vytvoření  IVP nebo podpůrného plánu – výchovná poradkyně, speciální pedagožka, ve spolupráci s třídním učitelem a asistentem pedagoga

Konzultace vyučujících, asistentů pedagoga se školní psycholožkou a se speciální pedagožkou podle potřeby v průběhu roku

Konzultační schůzka zákonných zástupců s vyučujícími dle aktuální situace (potřeby)

Metodická podpora vedení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro vyučující i zákonné zástupce - speciální pedagožka, školní psycholožka

Speciálně pedagogická a intervenční péče - speciální pedagožka

Vyhledávání a podchycení výukových a adaptačních obtíží žáků - třídní učitel popř. jiný vyučující, speciální pedagožka, školní speciální pedagožka

Podání návrhů na vyšetření v PPP nebo na jiná odborná vyšetření - výchovná poradkyně


PREVENCE ŠKOLNÍHO NEÚSPĚCHU

Sledování a hodnocení vývoje a učení od MŠ - školní speciální pedagožka

Hodnocení školní zralosti - zajistí školní speciální pedagožka

Poskytování informací a rad zákonným zástupcům žáků s výukovými obtížemi - speciální pedagožka

Vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálně vzdělávacích potřeb

Vytváření plánů podpory a IVP - výchovná poradkyně, speciální pedagožka

Spolupráce rodičů, učitelů a žáků         

 PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

Zajištění aktivit  pro žáky jednotlivých ročníků - odpovídá metodička prevence

Využití školních speciálních pedagogů k mapování rizikového chování žáků a na základě zjištěných informací připravit preventivní programy. Programy budou upřesněny během podzimu 2020 a dle stávající aktuální situace.

Pro jednotlivé ročníky jsou vybrána  témata:

1. a 2.ročník - školní speciální pedagog -  Osobnostní a sociální výchova 

3. ročník - téma  První pomoc 

4. ročník - téma  - Internet 

5. a 6. ročník - téma -Kyberšikana 

7. ročník - téma - Život v závislosti 

8. ročník - téma  - Drogy 

9.ročník  - téma  - Inspirace k osobnímu rozvoji 

Další témata:

 Alkohol  

Zdravý životní styl
Beseda s lékařem

Spolupráce: 

Kraj Vysočina

ABATOP

Policie ČR

Témata zařazována aktuálně během celého školního roku

ŠPP řeší aktuální situace průběžně během celého školního roku. 

 

Kalendář akcí ZŠ

 • 28.10.2021 Státní svátek ČR
 • 29.10.2021 Podzimní prázdniny
 • 1.11.2021 Vánoční tvoření
 • 2.11.2021 Vánoční tvoření
 • 3.11.2021 Sběr papíru - LISTOPAD 2021
 • 3.11.2021 Okrskové kolo mladších žáků ve florbalu
 • 4.11.2021 Plavecký výcvik 4.A,B
 • 5.11.2021 Krajské kolo logické olympiády
 • 5.11.2021 S myslivcem do lesa
 • 10.11.2021 Schůzka PŠÚ
 • 11.11.2021 Plavecký výcvik 4.A,B
 • 12.11.2021 Návštěva z Pedagogicko-psychologické poradny
 • 18.11.2021 Plavecký výcvik 4.A,B
 • 25.11.2021 Plavecký výcvik 4.A,B

Kalendář akcí MŠ

 • 2.11.2021 6. lekce bruslení
 • 3.11.2021 Sběr papíru - LISTOPAD 2021
 • 5.11.2021 S myslivcem do lesa

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.