Den Země

Koordinátor: Mgr. Renata Jarošová

Kontakt: ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou. Chrudimská 77, 582 63, tel. 569 694 482

Charakteristika projektu, časové rozvržení, popis:

Projekt probíhá každoročně jeden celý den (v době výuky) v dubnu při příležitosti oslavy Dne Země. Je určen pro 1. – 9. ročníky.

Projekt je zaměřen především na prohloubení vztahu člověka k přírodě, k vlastnímu zdraví a k rodnému kraji. Dotýká se některých závažných ekologických problémů (ubývání ozonu, problém odpadů, zneužívání chemických prostředků k léčbě banálních onemocnění...) a způsobů jejich řešení. Do každého ročníku bylo zvoleno jiné téma. Téma pro 7. ročník „Kam s nimi, ..." zpracovávající téma odpadů, má dlouhodobý charakter v tom smyslu, že jeho vyhodnocení proběhne vždy po dvou letech, tedy v 9. ročníku.

Podstatou projektu je aktivním a tvořivým způsobem získat poznatky o přírodě

a o důležitosti její ochrany a spontánně aplikovat poznatky z předmětů člověk a jeho svět, příroda a my, společnost a my, pracovní činnosti, výtvarná výchova a hudební výchova, dále pak z přírodopisu a zeměpisu a z průřezových témat zejména z environmentální výchovy. Důraz je kladen na využití získaných zkušeností žáků, na vlastní pozorování a vyhledávání informací z různých publikací.

Projekt by měl podporovat v žácích aktivní přístup k ochraně životního prostředí. Žáci se učí spolupracovat v týmech, učí se stanovit si posloupnost a logickou provázanost svých činností, učí se hodnotit práci vlastní i práci spolužáků.

Materiální zabezpečení projektu

Cesta strojem času – 6. ročník

 • přírodní materiál (listy, větvičky, mech, květy.....)
 • výtvarné potřeby – lepidlo, barevné papíry, nůžky, fixy, vodové barvy, tempery
 • pracovní listy a texty – miminka stromů, Cesta strojem času – pracovní text a úkoly, Rohy a parohy – pracovní list a obrázky
 • materiály nutné k organizaci projektu – bodovací tabulky, rozstříhaná slova do šifry, tabulka k šifře, výsledková tabulka, přehled se správným řešením úkolů

Kam s ním aneb Obaly – druhy, třídění a recyklace – 7.ročník

 • výtvarné potřeby – lepidlo, barevné papíry, nůžky, fixy, vodové barvy, tempery
 • pracovní listy a texty – test znalostí třídění odpadů, stolní hra recyklace odpadů, pracovní materiály „Balím, balíš, balíme a pak obaly třídíme", tabulky pro tipovací soutěž
 • DVD, VHS ... –  CD nebo videokazeta „Třídíš,...třídím, třídíme?
 • ostatní potřeby – buzoly, nástroje k zakopání odpadků, různé druhy odpadků, informace o množství roztříděného odpadu ve Ždírci nad Doubravou
 • materiály nutné k organizaci projektu – bodovací tabulky, přehled se správným řešením úkolů

Člověk a jeho zdraví – 8. ročník

 • výtvarné potřeby - lepidlo, barevné papíry, nůžky, fixy, vodové barvy, tempery
 • pracovní listy a texty – Zrádné oblouznění tabákovým kouřem, text a pracovní list Zelená lékárna, obrázky bylin, pytlíčky s léčivými bylinami, obrázky plodů a květů k přiřazování, obrázková šifra, kartičky ke hře na krevní oběh
 • DVD, VHS...  – DVD či videokazeta „Zázraky života" – díl plíce
 • pomůcky ke hře na krevní oběh – branky, košíky
 • materiály nutné k organizaci projektu – bodovací tabulky, přehled se správným řešením úkolů

Ozon – škodí nebo chrání? 9. ročník

 • výtvarné potřeby – lepidlo, barevné papíry, nůžky, fixy, vodové barvy, tempery
 • pracovní listy a texty – textyo přízemním a stratosférickém ozonu, zadání ke tvorbě plakátů, šifry, otázky k textům
 • ostatní potřeby – počítač s internetem (vyhledávání aktuálních informací o stavu ozonu na území ČR), nástroje na vykopání odpadků, materiály vytvořené při projektu Kam s ním ...
 • materiály nutné k organizaci projektu – bodovací tabulky, přehled se správným řešením úkolů

Témata projektů

1. ročník – Rostliny a stromy
2. ročník – Voda
3. ročník – Ze světa zvířat do života lidí
4. ročník – Doprava
5. ročník – Odpady
6. ročník – Cesta strojem času – les
7. ročník – Kam s nimi, aneb Odpady – druhy, třídění, recyklace
8. ročník – Člověk a jeho zdraví
9. ročník – Ozon – škodí nebo chrání?

Přínos projektu pro výchovnou a vzdělávací strategii školy:

 • propojení tématu s výukou
 • aktivní přístup žáků k ochraně životního prostředí
 • třídění odpadu
 • šetření přírodních zdrojů
 • prohloubení poznatků ze světa lidí, rostlin, zvířat a jejich využití ve výuce
 • spolupráce v týmech
 • sebehodnocení a hodnocení projektu

Cílem projektu je především:

 • rozšířit poznatky o přírodě a její ochraně
 • probudit u žáků zájem o ochranu přírody
 • vytvořit předpoklady pro uplatnění získaných poznatků v praktickém životě
 • učit žáky spolupracovat
 • učit žáky prezentovat svou práci
 • vést žáky k vyhledávání informací k dané problematice

Projekt rozvíjí klíčové kompetence:

 • Kompetence k učení
  • žák pracuje s informacemi
  • pozoruje a experimentuje
  • vyvozuje závěry ze svých zjištění
 • Kompetence k řešení problémů
  • pracuje s předchozími zkušenostmi
  • přemýšlí o problémech a způsobech jejich řešení
 • Kompetence komunikativní
  • formuluje své myšlenky
  • aktivně naslouchá
 • Kompetence sociální a personální
  • spolupracuje ve skupině
  • respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí myslí, říkají a dělají
 • Kompetence občanské
  • proniká do problematiky ekologie a environmentální výchovy
 • Kompetence pracovní
  • používá bezpečně a účinně materiály a nástroje
  • dodržuje vymezená pravidla určených míst

V projektu plníme tato průřezová témata:

 • OSV – mezilidské vztahy
 • OSV – řešení problémů a rozhodovací dovednost
 • EV – lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • EV – vztah člověka k prostředí
 • EV – ekosystémy
 • EV – základní podmínky života
 • MV – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Výstupy a prezentace projektu:

Projekt ukončen prezentací žákovských prací ve společných prostorách školy, prezentací v Našich novinách, popřípadě na webových stránkách školy.

Žáci na závěr zhodnotí svoji práci. Součástí hodnocení bude i zhodnocení vyučujících a ocenění nejlepších kolektivů za splnění úkolů.

Podrobná charakteristika a popis jednotlivých částí projektu je uložen v šanonech ve sborovně ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou.

Kalendář akcí ZŠ

 • 29.11.2023 Školní kolo dějepisné olympiády
 • 30.11.2023 Setkání lídrů projektu PŠÚ - Luna u Ledče n. S.
 • 30.11.2023 Setkání lídrů projektu PŠÚ - Dobronín
 • 30.11.2023 Plavecký výcvik 4. tříd
 • 30.11.2023 Tvořivé odpoledne ve školní družině
 • 2.12.2023 Zpívání u vánočního stromku na náměstí ve Ždírci nad Doubravou
 • 4.12.2023 Školní kolo olympiády v anglickém jazyce pro žáky 2. stupně
 • 5.12.2023 Školní kolo olympiády z českého jazyka pro žáky 8. a 9. tříd
 • 6.12.2023 Sběr papíru
 • 6.12.2023 Preventivní program pro žáky 8. tříd - Kult krásného těla
 • 6.12.2023 Preventivní program pro žáky 8. tříd - Kult krásného těla
 • 7.12.2023 Otevřená škola Humpolec
 • 7.12.2023 Plavecký výcvik 4. tříd
 • 8.12.2023 Spaní ve škole - 6.B
 • 12.12.2023 Vánoční koncert

Kalendář akcí MŠ

 • 30.11.2023 Lední bruslení - 9. lekce
 • 30.11.2023 Tvořivé odpoledne ve školní družině
 • 5.12.2023 Lední bruslení - 10. lekce
 • 6.12.2023 Sběr papíru
 • 6.12.2023 Divadelní pohádka "Vánoční překvapení"
 • 6.12.2023 Vánoční besídka tř. Veverek a Soviček
 • 8.12.2023 Mikulášská besídka
 • 11.12.2023 Vánoční besídka tř. Medvídci, Krtečci, Myšky
 • 12.12.2023 Vánoční besídka tř. Zajíčci + Koťátka
 • 12.12.2023 Vánoční koncert
 • 13.12.2023 Vánoční koncert
 • 21.12.2023 Vánoční sportování žáků 2. stupně

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.