Recyklohraní

Koordinátor: Mgr. Renata Jarošová

Kontakt: ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou, Chrudimská 77, 582 63, tel. 569 694 482

Charakteristika projektu, časové rozvržení, popis:

„RECYKLOHRANÍ" je školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru elektrozařízení, baterií a akumulátorů, spojený s osvětovou činností v oblasti

nakládání s odpady ve školských zařízeních v České republice.

Organizátory tohoto projektu jsou:

 • Asekol s.r.o. – zpětný odběr elektrozařízení
 • Ecobat s.r.o. – zpětný odběr baterií
 • Eko–kom a.s. – autorizovaná obalová společnost

Školy zapojené do tohoto projektu budou získávat body za sběr baterií a elektrozařízení do připravených nádob, které ve speciálním internetovém obchodě smění za zajímavé odměny z připraveného katalogu. Další body mohou získat správným zodpovězením otázek, případně splněním dalších úkolů týkajících se odpadové problematiky.

Odměny v katalogu jsou charakteru školních pomůcek, vstupenek do naučných či zábavních parků, sportovního náčiní, praktické elektroniky. Školní recyklační program umožní deklarovat školám jejich ekologické myšlení a současně podpoří vnímání potřeby správného nakládání s odpady u žáků a studentů.

Časové rozvržení:

Projekt je určen všem žákům naší školy a bude probíhat po celý školní rok. Aktivity spojené s projektem nezasahují do vyučovacích hodin, budou plněny ve volném čase žáků. Zapojit se mohou nejen všichni žáci, ale i jejich rodiče a ostatní spoluobčané Ždírce nad Doubravou.

Popis projektu, cíle a jeho pravidla:

RECYKLOHRANÍ je školní recyklační program organizovaný společnostmi ASEKOL s.r.o., ECOBAT, s.r.o. a EKO-KOM, a.s. (dále společně jen „Organizátor"), který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií a elektrozařízení, spojený s osvětovou činností v oblasti nakládání s odpady ve školních zařízeních v České republice, především na základních a středních školách, dále jen „školy".

1 – Členství v programu RECYKLOHRANÍ a jeho princip

 • Členem školního recyklačního programu RECYKLOHRANÍ (dále jen „program RECYKLOHRANÍ"), se může bezplatně stát každá škola, jež má právní subjektivitu (tj. má přiděleno identifikační číslo: 1 IČ = 1 subjekt v programu RECYKLOHRANÍ), která se prostřednictvím registračního formuláře na www.recyklohrani.cz přihlásí do programu RECYKLOHRANÍ a obdrží potvrzení o úspěšné registraci prostřednictvím kontaktního e-mailu. Škola je povinna vyplnit registrační formulář pravdivě a úplně.
 • Program RECYKLOHRANÍ umožňuje školám získávat na základě zpětného odběru elektrozařízení a baterií a v návaznosti na vzdělávací a výchovné úkoly s ekologickou tematikou na vlastní, tzv. bodový, účet body, se kterými jsou dále spojeny odměny, které může škola čerpat v souladu s těmito pravidly programu RECYKLOHRANÍ. Na základě programu RECYKLOHRANÍ budou zároveň ve škole umístěny nádoba na zpětný odběr elektrozařízení a nádoba na zpětný odběr baterií.
 • Poskytnutím kontaktních údajů do programu RECYKLOHRANÍ dává škola souhlas s jejich využíváním pro účely programu RECYKLOHRANÍ, zejména pro zasílání nabídky odměn, informací o akcích programu RECYKLOHRANÍ apod. Tento souhlas lze kdykoli písemně odvolat, a to zasláním odvolání na adresu Organizátora: Recyklohraní, Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6, nebo na jeho email: info@recyklohrani.cz
 • Škola může ukončit účast v programu RECYKLOHRANÍ pouze písemným oznámením o ukončení účasti. Písemné oznámení o ukončení účasti musí být doručeno na adresu Organizátora: Recyklohraní, Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6 nebo na email Organizátora: info@recyklohrani.cz. Ukončit účast školy v programu RECYKLOHRANÍ může také Organizátor na základě opakovaného či zvlášť hrubého porušování těchto pravidel. V případě ukončení účasti je škola povinna vrátit přidělené sběrné nádoby v původním stavu, a to nejpozději do 30 dnů od ukončení své účasti v programu RECYKLOHRANÍ. Organizátor je oprávněn nepřijmout do programu RECYKLOHRANÍ školu, pokud jsou k tomu dány závažné důvody, zejména pokud se jedná o subjekt, který v minulosti zneužit výhody a/nebo mechanismus tohoto programu.

2 – Přihlášení do programu a bezpečnost

 • Škola je povinna zajistit, aby jejím jménem komunikovaly a jednaly s Organizátorem pouze osoby k tomu oprávněné.
 • Při komunikaci v programu RECYKLOHRANÍ se škola přihlašuje pomocí svého uživatelského jména (= identifikační číslo, IČ) a hesla (zadaným při registraci), které obdrží po dokončení registrace na emailovou adresu kontaktní osoby, zadanou do registračního formuláře. V zájmu vlastní bezpečnosti je škola povinna uchovávat registrační údaje, zejména heslo, v tajnosti. Škola nese plnou odpovědnost za jakékoli zneužití svých registračních údajů, zejména hesla.
 • Přihlášením do programu RECYKLOHRANÍ škola akceptuje tato pravidla, včetně jejich případných změn provedených v souladu s těmito pravidly.

3 – Obsluha programu a informace o bodech

 • Informace o programu RECYKLOHRANÍ, registrační formulář, pravidla projektu, kontakty, materiály ke stažení a katalog odměn, jsou školám k dispozici na internetových stránkách www.recyklohrani.cz.
 • Informace o škole, aktuálním stavu bodů na kontě školy a jejich pohybu, přehled dárků aktuálně dostupných (na základě získaných bodů), aktuálně vyhlášené úkoly týkající se odpadové problematiky a formulář na objednání odvozu sběrné nádoby, jsou dostupné po zadání uživatelského jména a hesla na www.recyklohrani.cz nebo poskytovány na Modré lince.
 • Telefonní číslo Modré linky je 844 100 101 (volání z pevné linky je účtováno jako místní hovor do pevné sítě, volání z mobilního telefonu jako hovor do pevné sítě dle sazby operátora).
 • Případné dotazy je možno také zasílat na e-mailovou adresu info@recyklohrani.cz

4 – Sbírání bodů

 • V rámci programu RECYKLOHRANÍ získávají jednotlivé školy body:
  • za každý celý 1 kg čisté hmotnosti odevzdaných baterií budou škole připsány na bodový účet 4 body + 1 bod v případě dostatečného využití kapacity sběrné nádoby (hmotnost naplněné sběrné nádoby dosáhne minimálně 20 kg)
  • za každý celý 1 kg čisté hmotnosti odevzdaných drobných elektrozařízení budou škole připsány na bodový účet 3 body
  • za splnění úkolu vyhlášeného na www.recyklohrani.cz bude škole přidělen počet bodů odpovídající obtížnosti a kvalitě zpracování úkolu, který bude upřesněn při jeho zadání (cca 100 – 200 bodů)
 • Dále mohou být uděleny bonusové body za čistotu obsahu sběrných nádob. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo k odebrání bodů v přiměřeném rozsahu (nejvýše však 100 bodů) v případě kontaminace jinými odpady (sběrná nádoba obsahuje věci, které do ní nepatří).
 • Speciální bonusové body mohou být rovněž uděleny při splnění podmínek speciálně vyhlášených akcí na webových stránkách www.recyklohrani.cz. O speciálních akcích bude vždy škola informována prostřednictvím e- mailu.
 • Body za sběr baterií a elektrozařízení budou škole připsány na bodový účet vždy po uskutečnění jejich svozu a vyhodnocení (hmotnosti, čistoty), a to nejpozději do 14 dnů od provedení svozu.
 • Body za splnění úkolu vyhlášeného na www.recyklohrani.cz budou škole připsány nejpozději do 14 dnů od termínu odevzdání úkolu. Termín odevzdání úkolu bude vyhlášen současně se zadáním úkolu.
 • Platnost získaných bodů není časově omezena. Body nejsou platebním prostředkem ani jej nenahrazují. Body nejsou přenosné.
 • Body nebudou škole připsány, pokud byly získány v rozporu s dobrými mravy, byly získány na základě omylu nebo technické chyby nebo se jejich přidělení váže na důvody, které z jakéhokoli důvodu odpadly.
 • Škola zajistí, aby v průběhu každého školního roku:
  • alespoň 1x naplnila nádobu na sběr baterií a objednala její odvoz,
  • alespoň 1x naplnila nádobu na sběr drobných elektrozařízení (postačuje naplnění z 80 %) a objednala její odvoz,
  • zúčastnila se plnění některého z úkolů vyhlášených na www.recyklohrani.cz.
 • V případě, že škola tyto úkoly nesplní, aniž by k tomu byly dány důvody zvláštního zřetele hodné, Organizátor může účast školy v programu RECYKLOHRANÍ jednostranně ukončit; tím není dotčeno právo školy na odměny za již přidělené body.

5 – Čerpání odměn

 • Body získané za sběr baterií, drobných elektrozařízení a plnění vyhlášených úkolů s odpadovou problematikou si mohou jednotlivé školy po jejich zpracování v systému Organizátora za dále stanovených podmínek vyměnit za odměny.
 • Body z bodového účtu je třeba vyčerpat před ukončením účasti v programu RECYKLOHRANÍ; po ukončení účasti v programu RECYKLOHRANÍ zaniká škole právo body jakýmkoli způsobem čerpat. Po případném znovuzařazení do programu RECYKLOHRANÍ je počáteční stav bodového účtu 0 bodů.
 • Získané body ani odměny není možné vyměnit za peněžní hotovost.
 • Pro určení počtu bodů získaných školou je rozhodující evidence bodů na bodovém účtu, ledaže škola prokáže nepochybně, že počet bodů na bodovém účtu je nesprávný.
 • Parametry a zobrazení odměn uvedených v katalogu mají jen informativní charakter.
 • Odměnu si vždy volí škola podle počtu získaných bodů a objednává ji prostřednictvím internetových stránek www.recyklohrani.cz. Po zvolení a objednání příslušné odměny prostřednictvím internetových stránek www.recyklohrani.cz bude z bodového účtu školy odečten odpovídající počet bodů, a to až do minimálního možného stavu 0 bodů. Pokud by byla zvolena odměna, jejíž odpovídající bodová hodnota by byla vyšší než stav bodového účtu školy, objednávka nebude provedena.
 • Vybraná a řádně objednaná odměna prostřednictvím internetových stránek www.recyklohrani.cz bude zaslána na adresu školy a na jméno kontaktní osoby uvedené v přihlašovacím formuláři. Standardní doba doručení odměny je 14 dní, maximálně 30 dnů. Pokud zboží není na skladě (např. z důvodu vyčerpání skladových zásob, technického zdokonalení, změně vývoje na trhu nebo zásahem vyšší moci), bude škole nabídnuta alternativní odměna srovnatelné kvality a druhu. Organizátor si vyhrazuje právo některý typ zboží stáhnout trvale nebo dočasně z nabídky katalogu. Informace o tomto kroku se dozví škola na Modré lince 844 100 101 nebo internetových stránkách www.recyklohrani.cz. Za prodloužení dodací lhůty způsobené nesprávně uvedenou adresou, resp. zpožděným informováním o změně adresy, nenese Organizátor odpovědnost. Za odměnu zaslanou poštou nebo jinou zásilkovou službou, která nebude vyzvednuta, popřípadě převzata v termínu, který byl uveden na oznámení o uložení zásilky na dané pobočce České pošty, s.p. nebo příslušné zásilkové služby, nelze poskytnout náhradu bodů.
 • Objednávku odměny nelze zpětně zrušit ani změnit.

6 – Reklamace

 • Reklamace týkající se programu RECYKLOHRANÍ (zejména stav bodového účtu a objednávka odměn) musí škola uplatnit výhradně prostřednictvím e-mailové adresy info@recyklohrani.cz nebo prostřednictvím Modré linky 844 100 101. V případě, že reklamaci nebude možné vyřešit přímo, bude po dořešení reklamace kontaktní osoba školy informována telefonicky nebo písemně a bude jí oznámen výsledek reklamace. Standardní doba pro dořešení reklamace je jeden měsíc. Bodové transakce a další požadavky (např. nedoručení objednané odměny) lze reklamovat do 10 dnů ode dne, kdy se o záležitosti, která je důvodem reklamace, škola dozvěděla. Po uplynutí této lhůty nelze k uplatněné reklamaci přihlížet.
 • Na odměny se vztahuje standardní reklamační lhůta a další ustanovení dle obchodního zákoníku. U každé zasílané odměny je přiložen záruční doklad s jedinečným číslem a kontaktem na dodavatele odměn. Tento doklad musí být příjemcem odměny (školou) zaslán vždy spolu s reklamovanou odměnou organizátorovi, jinak nebude reklamace řešena. V případě, že má odměna záruční lhůtu delší než 24 měsíců, je nutné se s reklamací po uplynutí 24 měsíců obrátit přímo na výrobce/dodavatele daného zboží (odměny). Informace o výrobci/dodavateli zboží (odměny) jsou uvedeny v příbalovém letáku uvnitř balení, případně se lze obrátit na Modrou linku, která příslušné informace poskytne.
 • Odměny lze vrátit pouze z důvodu vady odměny nezaviněné školou jako příjemcem odměny, přičemž poštovné hradí škola. V případě, že je reklamace uznána oprávněnou, je vadné zboží (odměna) opraveno či vyměněno. Nebude-li možné odměnu opravit či vyměnit, má škola nárok na vrácení bodů (připsání na bodový účet) ve výši odpovídající bodové hodnotě příslušné odměny.
 • Odměny ve formě poukázek na zboží nebo služby nelze vracet a musí být vyčerpány ve lhůtě na nich uvedené. Případné reklamace zboží či služeb čerpaných na základě poukázky jsou již řešeny přímo s jednotlivými obchodními partnery poskytujícími služby nebo zboží.
 • Nedoručená odměna bude řešena výhradně prostřednictvím Modré linky nebo prostřednictvím emailové adresy info@recyklohrani.cz.
 • Reklamovaná odměna bude školou vrácena na adresu sdělenou operátorem Modré linky nebo na adresu: Recyklohraní, Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6.

7 – Výchova ke zpětnému odběru

 • Registrací v programu RECYKLOHRANÍ vzniká Organizátorovi povinnost dodat škole nádoby na sběr elektrozařízení a baterií a akumulátorů, neboť touto registrací zřizují škola a Organizátor místo zpětného odběru baterií a akumulátorů a místo zpětného odběru drobných elektrozařízení ve škole. Vlastnictví k sběrným nádobám na školu nepřechází.
 • Po přihlášení do programu RECYKLOHRANÍ a dokončení registrace budou škole zdarma dodány nádoby na sběr elektrozařízení a baterií, a to standardně do 1 měsíce, nejpozději však do 3 měsíců od úspěšného dokončení registrace. Škola zodpovídá za přidělené sběrné nádoby a v případě jejich poškození nebo ztráty nese hmotnou odpovědnost. K ochraně sběrných nádob škola přijme obvyklá opatření sloužící k ochraně majetku školy. Škola není oprávněna předat sběrné nádoby a/nebo jejich obsah jiné osobě než Organizátorovi nebo osobě, která se prokáže písemným pověřením Organizátora.
 • Organizátor a škola budou spolupracovat při informování žáků/studentů a dalších osob o způsobu zajištění zpětného odběru přenosných baterií.
 • Po úplném naplnění sběrné nádoby (tj. alespoň 80 % jejího objemu v případě sběrné nádoby na drobné elektrozařízení) si škola prostřednictvím webového formuláře na www.recyklohrani.cz objedná odvoz baterií (který garantuje společnost ECOBAT s.r.o.) nebo elektrozařízení (který garantuje společnost ASEKOL s.r.o.). Příslušná společnost je povinna zajistit odvoz do 7 pracovních dnů od přijetí objednávky. Organizátor je jako uživatel již sběrných nádob oprávněn a povinen zpětně odebírat použité baterie a akumulátory a elektrozařízení ve škole. Místo zpětného odběru neslouží ke zpětnému odběru automobilových či průmyslových baterií a akumulátorů.

8 – Ostatní ujednání

 • Pravidla programu RECYKLOHRANÍ je Organizátor oprávněn jednostranně změnit nebo upravit. Organizátor je o takové změně nebo úpravě a datu účinnosti nového znění těchto pravidel povinen informovat školu přihlášenou do programu RECYKLOHRANÍ prostřednictvím elektronické pošty, a to v dostatečném časovém předstihu, alespoň pak 14 dní před účinností změny. Program RECYKLOHRANÍ je koncipován jako dlouhodobý ekologicko-vzdělávací program, Organizátor si však přesto vyhrazuje právo ukončit program RECYKLOHRANÍ svým písemným oznámením s tím, že v takovém případě umožní v předem stanovené lhůtě, která musí činit alespoň jeden měsíc, a za předem stanovených podmínek vypořádání získaných bodů; po uplynutí stanovené lhůty pozbývají nevyčerpané body platnosti. Současně Organizátor zajistí zpřístupnění změn a úprav těchto pravidel a jejich účinnosti i pomocí dalších vhodných informačních prostředků.
 • Organizátor si dále vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat obsah katalogu odměn. Organizátor si vyhrazuje právo změny zejména bodového hodnocení odměn v katalogu. Organizátor bude při těchto změnách zohledňovat zájem členů programu RECYKLOHRANÍ v maximální možné míře. Členové programu RECYKLOHRANÍ budou o těchto změnách informováni.
 • Organizátor je oprávněn uveřejnit školu registrovanou do programu RECYKLOHRANÍ v databázi škol, jejichž prostřednictvím se zajišťuje v rámci programu RECYKLOHRANÍ zpětný odběr elektrozařízení a baterií a akumulátorů.

Přínos projektu pro výchovnou a vzdělávací strategii školy:

 • třídění odpadu do určených nádob
 • žáci se podílí na získávání bodů (odměn) pro školu
 • spoluzodpovědnost žáků za ochranu přírody a životního prostředí
 • spolupráce při plnění speciálních úkolů

Projekt rozvíjí klíčové kompetence:

 • kompetence k učení (žáci vyhledávají informace z různých zdrojů, seznamují se se zásadami recyklace)
 • kompetence sociální a personální (žáci spolupracují a uvědomují si, že nutnost třídění odpadu)
 • kompetence pracovní (správné třídění odpadu, praktické plnění úkolů)

Projekt rozvíjí průřezová témata:

 • OSV – kreativita
 • OSV – komunikace
 • OSV – spolupráce a soutěživost
 • OSV – řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • EV – lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • EV – vztah člověka k prostředí
 • VMEGS – Evropa a svět nás zajímá

Očekávané výsledky:

Školní recyklační program RECYKLOHRANÍ umožní naší škole deklarovat ekologické myšlení a současně podpoří vnímání potřeby správného nakládání s odpady u žáků i jejich rodičů.

Výstupy a prezentace projektu:

Projekt bude prezentován v Našich novinách, na webových stránkách školy a na informační tabuli ve vestibulu školy. Nádoby na baterie a na drobná elektrozařízení budou umístěny taktéž ve vestibulu školy. Podrobný popis projektu, aktuální průběh projektu, stav bodového konta naší školy (pouze po zadání hesla) a zadání úkolů je možno nalézt na internetových stránkách na adrese www.recyklohraní.cz.

Kalendář akcí ZŠ

Kalendář akcí neobsahuje žádnou akci.

Kalendář akcí MŠ

Kalendář akcí neobsahuje žádnou akci.

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.