EU - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo operačního programu: CZ. 1. 07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 21
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblasti podpory 1.4 – unit costs
Číslo prioritní osy: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.1.4
Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních  školách
Typ projektu: IP – ostatní

Koordinátor: Marcela Vomelová, Martina Hojná

Kontakt: tel. 777 830 981, ZŠ a MŠ Ždírec n. D., Chrudimská 77, 582 63 Ždírec n. D.

Charakteristika projektu:

Projekt by měl zlepšit podmínky pro vzdělávání na naší škole. Název projektu jsme převzali ze školního vzdělávacího programu „Učíme se proto, abychom se v životě neztratili." (We learn not to get lost in our lives.) Ve výuce by měl převažovat individuální přístup a skupinová forma práce.

Projekt je zaměřen na individualizaci výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků ve školním roce 2010/2011 v českém jazyce ve 4. a 6. ročníku, v informatice v 6. ročníku, v matematice ve 4. a 6. ročníku a v přírodopise v 6. ročníku. Individuální přístup a nové metody práce by měly pomoci žákům se lépe orientovat v informacích, které dokáží vyhledat a využít, mělo by se zvýšit zaujetí žáků pro danou problematiku.Předpokládá se, že tito žáci budou pokračovat v individualizaci i ve školním roce 2011/2012.

Dále se projekt zabývá inovací a zkvalitněním výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti v českém jazyce a v hrátkách s českým jazykem v 5. ročníku a může se týkat i jiných ročníků v rámci vzdělávacího oboru jazyk a jazyková komunikace na prvním stupni. V anglickém jazyce bude probíhat inovace a zkvalitnění výuky ve 3., 4. ročníku a ve školním roce 2011/2012 i v 5. ročníku. Inovace a zkvalitnění výuky proběhne i v rámci předmětu informatika, vyučující mohou zapojit 5., 6., 8. a 9. ročník a v matematice ve 2. a 4, popř. 5. ročníku, ve fyzice na druhém stupni (především 8. a 9. ročník) a v rámci chemie v 8. ročníku.

Součástí projektu je i zajištění prevence rizikového chování, zaměřené na dynamiku třídy a komplexní řešení rizikového chování. Do projektu budou zařazeny třídy 4.A ,  6.A, 8.A, 8.B. V těchto třídách jsou žáci, u nichž se projevuje problémové chování.

Cíle a principy projektu:

Cílem projektu je vytvořit podmínky podporujících rozvoj individuálních schopností žáků, dle potřeby, zvýšit kvalitu výuky a podpořit pedagogické pracovníky při přípravě na vyučovací hodinu. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků, kteří potřebují těsnější vedení a častější opakování proběhne individualizace v rámci českého jazyka  a matematiky ve 4. a 6. ročníku tak, aby si žáci mohli upevnit  své vědomosti a dovednosti a zmenšily se rozdíly v úrovni znalostí, vědomostí a dovedností mezi nimi, projekt se snaží zvýšit sebevědomí slabších žáků. Ve 4. ročníku bude uplatněn individuální přístup k žákům s pomalejším tempem, důraz bude kladen na procvičování a řešení jednodušších úloh, na zlepšení čtenářské gramotnosti a čtení s porozuměním. Na druhé straně se projekt zaměří na žáky talentovanější a se zájmem o přírodopis. Zde žáci budou mít možnost podrobněji se seznámit se zajímavostmi z oblasti přírodopisu a zaměřit se na empirické činnosti. V rámci informatiky budou podpořeni všichni žáci 6. ročníku, protože předmět informatika mají prvním rokem (2 šablony na individualizaci a 1 na inovaci a zkvalitnění výuky), individuální rozvoj bude zajištěn rozličnými metodami práce, které mají motivovat žáky a využívat názorné pomůcky.

Cílem inovace a zkvalitnění výuky v anglickém jazyce je zvýšit kvalitu výuky cizího jazyka s využitím moderních trendů ve výuce. Projekt se snaží zvýšit matematickou gramotnost a vytvářet podmínky pro rozvoj individuálních schopností žáků v různých oblastech.

Prevence rizikového chování má snížit výskyt rizikového chování u žáků na naší škole, prostřednictvím programu specifické primární prevence, který je zaměřen na zlepšení sociálního klimatu ve škole.

Individualizace výuky – kritéria rozdělení žáků do skupin:

 • Český jazyk 4.(slabší čtenáři) – slabší čtenářská gramotnost a čtení s porozuměním, známka na vysvědčení (chvalitebný, dobrý) a 6. ročník (slabší žáci) – výsledky výstupního testu ŠVP (do 70 %), známka na vysvědčení (dobrý, dostatečný).
 • Matematika 4. (slabší žáci) – pomalejší pracovní tempo, potřeba těsnějšího vedení a častějšího procvičování, známky na vysvědčení (chvalitebný, dobrý) a 6. ročník (slabší žáci) – výsledky výstupního testu ŠVP (do 60 %), známka na vysvědčení (chvalitebný, dobrý, dostatečný).
 • Přírodopis 6. ročník (nadaní žáci) – účast v přírodovědném kroužku, výsledky výstupního testu ŠVP (nad 70 %), známka na vysvědčení (výborný nebo chvalitebný).
 • Informatika (podpořen celý ročník) – aby každý žák měl k dispozici svůj počítač, vyučující měl lepší přehled o práci žáků a lépe je mohl kontrolovat, aby mohl vyučující zadávat úkoly podporující kreativitu a podpořit spolupráci mezi žáky tak, aby spolupracovali nadanější žáci se slabšími.

Časové rozvržení projektu:

Projekt je určen pro žáky prvního i druhého stupně, individualizace výuky bude probíhat ve 4. a 6. ročníku školního roku 2010/2011 a tyto ročníky budou podpořeni i ve školním roce 2011/2012. V rámci inovace a zkvalitnění výuky a v rámci preventivního programu bude výběr ročníků záviset na volbě vyučujících (viz. charakteristika projektu). Předpokládané zahájení projektu je 6. 9. 2010, projekt by měl být ukončen do 5. 3. 2013. Projekt proběhne jako součást předmětů v rámci ŠVP, pouze některé ročníky budou děleny na menší skupiny dle daných kritérií.

Popis projektu:

V rámci projektu budou podpořeny především početné ročníky, kde vyučující nemají možnost, z důvodu velkého počtu žáků ve třídě, věnovat se žákům individuálně. Chyběl zde prostor na dostatečné procvičení, proto budou žáci těchto ročníků rozděleni, v rámci některých předmětů, na menší skupiny. Projekt by měl též více motivovat žáky využitím inovativních metod výuky.

Žáci se budou učit orientovat v informačních zdrojích, využívat získané poznatky a dovednosti, budou těsněji spolupracovat.

Individualizace výuky bude zahájena v rámci rozvrhu daných předmětů ve školním roce 2010/2011, zahájení využití inovativních metod a jejich ověření v rámci výuky bude záviset na jednotlivých vyučujících (měli by si rozvrhnout kolik materiálů za čtvrtletí je třeba zpracovat z celkového počtu). Jednotliví vyučující si zajistí potřebné pomůcky, pracovní listy pro žáky apod. a dají požadavky na nákup potřebných materiálů a pomůcek.

Výsledky projektu budou dány v monitorovacích zprávách, pro žáky budou vytvořeny testy, abychom zjistili, zda došlo ke splnění stanovených cílů.

Projekt by měl rozvíjet především následující klíčové kompetence:

 • Kompetence k učení
  • vyhledávat a zpracovávat informace
  • využívat nabyté vědomosti a vyvozovat závěry
  • sebehodnotit se za určité období
  • samostatně organizovat některé činnosti
  • hledat různá řešení, experimentovat
 • Kompetence k řešení problémů - hledat různé možnosti řešení problémů
  • vyhledat informace potřebné k řešení problému
  • hájit své řešení pomocí argumentů
  • vyjadřovat svůj názor v diskusi
 • Kompetence komunikativní - rozumět sdělení různého typu
  • vyjadřovat se správně, výstižně, srozumitelně ústně i písemně
  • komunikovat při skupinové práci
  • naslouchat vyjadřování druhých
  • obhajovat vlastní práci
 • Kompetence sociální a personální – respektovat ostatní
  • snažit se pomoci
  • spolupracovat ve skupině
 • Kompetence občanské - být zodpovědný za svá rozhodnutí
  • pomáhat druhým
 • Kompetence pracovní - pracovat dle návodu
  • plnit zadaný úkol

Projekt rozvíjí též některá průřezová témata:

 • Osobnostní a sociální výchova
  • rozvoj schopností poznávání
  • komunikace
  • spolupráce a soutěživost
  • řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Environmentální výchova
  • ekosystémy
 • Mediální výchova - kritické čtení a vnímání mediálního sdělení
  • stavba mediálního sdělení
  • vnímání autora mediálního sdělení

Očekávané výsledky, výstupy, prezentace:

Projekt by měl zlepšit motivaci žáků k učení, pozvednout sebevědomí a zlepšit výsledky u  slabších žáků a prohloubit znalosti a dovednosti u nadaných žáků. Mělo by se zlepšit materiální vybavení, které mohou žáci využívat (počítače, encyklopedie, ...).

Projekt bude prezentován na webových stránkách školy, na viditelném místě bude umístěna tabule, že se jedná o projekt financování z prostředků z EU, jednotlivé výstupy projektu budou archivovány a v třídní knize budou označeny hodiny placené EU.

Kalendář akcí ZŠ

 • 12.6.2024 Soutěž - Máme rádi přírodu - Horní Krupá
 • 12.6.2024 Prevence dětských úrazů s ČCK - 3. třídy
 • 13.6.2024 Šikovný druháček
 • 13.6.2024 Pasování na čtenáře - 1.A
 • 13.6.2024 Pasování na čtenáře - 1.B
 • 14.6.2024 Závody dračích lodí, rybník Řeka - 8. a 9. třídy
 • 14.6.2024 Exkurze Sobíňov - Sopoty, Toulky minulostí 5.A,B
 • 14.6.2024 Den otevřených dveří v ŠD
 • 17.6.2024 Školní kavárna
 • 17.6.2024 Seminář s Jiřím Haldou pro učitele
 • 17.6.2024 Seminář s Jiřím Haldou pro veřejnost
 • 18.6.2024 Exkurze Šiklův mlýn - 3.A,B
 • 19.6.2024 Kulturně - historická exkurze 9. ročníku - Vranovská přehrada, Bítov
 • 19.6.2024 Návštěva školního parlamentu u hejtmana Kraje Vysočina
 • 21.6.2024 Orientační běh - žáci 1. stupně

Kalendář akcí MŠ

 • 12.6.2024 Plavecký kurz - 8. lekce
 • 14.6.2024 Představení dramatického kroužku pro předškoláčky
 • 26.6.2024 Plavecký kurz - 10. lekce

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.