Ochrana člověka za mimořádných událostí

Ochrana člověka za mimořádných událostí – první stupeň

Koordinátoři:  Mgr. Iva Uchytilová, Mgr. Hana Adamová

Kontakt: ZŠ a MŠ Ždírec n. D., Chrudimská 77, 582 63, tel. 569 694 482

Charakteristika projektu, časové rozvržení:

Projekt uskutečňujeme pro žáky 1. stupně (1. – 5. roč.) 2x ročně (na podzim a na jaře) v celkovém rozsahu 8 vyučovacích hodin (4 + 4 hodiny). Projekt je zaměřen na události, které ohrožují zdraví, majetek a životní prostředí většího počtu osob, tedy mimořádné události. Získané znalosti děti prohlubují v předmětech člověk a jeho svět a příroda a my.

Přínos projektu pro výchovnou a vzdělávací strategii školy:

 • propojení tématu s výukou – člověk a jeho svět, přiroda a my
 • preventivní příprava žáků na nepředvídatelnou událost
 • poskytnutí první pomoci
 • vhodné chování při mimořádných událostech
 • vhodné chování v silničním provozu
 • rozvoj týmové spolupráce mezi různými ročníky
 • orientace na mapě

Cíl projektu:

Naučit děti, jak se zachovat, když dojde k mimořádné události a co v této situaci dělat.

Projekt rozvíjí klíčové kompetence:

 • k učení (vybírá a využívá vhodné způsoby, uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích, samostatně pozoruje a vyvozuje závěry)
 • k řešení problémů (samostatně řeší problémy, nevyhýbá se jim a volí vhodné způsoby řešení, adaptuje se na problém)
 • komunikativní (formuluje a vyjadřuje své myšlenky, vyjadřuje se výstižně a přesně, využívá komunikativních dovedností ke spolupráci s ostatními a naslouchá jim)
 • sociální a personální (spolupracuje ve skupině při řešení problému, poskytuje první pomoc v případě potřeby a umí o ni požádat, posiluje si sebedůvěru; plánuje, organizuje a hodnotí své jednání)
 • občanské (dokáže se vcítit do situace jiných lidí, ochraňuje své zdraví a zdraví druhých, zodpovědně se chová v situacích ohrožujících život a zdraví člověka)
 • pracovní (využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech)

V projektu plníme tato průřezová témata:

 • OSV – mezilidské vztahy
 • OSV – komunikace
 • OSV – seberegulace, sebeorganizace, sebepojetí, sebepoznání
 • OSV – řešení problémů a rozhodovací dovednost
 • EV – lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • EV – vztah člověka k prostředí

Popis projektu:

Projekt probíhá na stanovištích ve dvou variantách. Na podzim procházejí stanoviště jednotlivé třídy a na základě praktických ukázek a diskuse získávají informace o různých druzích mimořádných událostí. Na jaře se žáci rozdělí do smíšených skupin a na jednotlivých stanovištích si ověřují své znalosti o situacích ohrožujících život a zdraví na konkrétních modelových situacích.

Na každém stanovišti si daný vyučující připraví program na vybrané téma a zároveň si zajistí potřebné pomůcky k daným stanovištím:

 • první pomoc, poranění, epilepsie, lékárnička, popáleniny
 • co dělat při požáru, při živelných pohromách, havárii
 • překonávání překážek
 • dopravní výchova
 • evakuační zavazadlo
 • bezpečný odchod z domu
 • orientace na mapě
 • ochranný oděv
 • Morseova abeceda
 • poznávání rostlin

Projekt je zahájen první vyučovací hodinu, kde každá skupina obdrží kartu, do které se jim na stanovištích zaznamenává účast a splnění jednotlivých úkolů.

Na podzim mají žáci projít vždy dvě stanoviště během jedné vyučovací hodiny a na konci čtvrté vyučovací hodiny se sejdou ve své kmenové třídě se svými třídními učitelkami a zhodnotí výsledky svého snažení.

Na jaře vybíhají jednotlivé skupiny v určitých časových intervalech. Během čtyř vyučovacích hodin musí absolvovat všechna stanoviště. Po doběhnutí poslední skupiny do cíle proběhne vyhodnocení a vítězné skupiny obdrží ceny.

Personálně je projekt zajištěn vyučujícími prvního stupně a vychovatelkami. Projekt je ukončen vyhlášením nejšikovnějších družstev.

Očekávaný výsledek:

Žáci získají informace a praktické dovednosti o tom, jak se chovat v situacích, které ohrožují život a zdraví člověka, znalosti důležitých telefonních čísel, praktické dovednosti při různých poraněních. Dokáží si sbalit evakuační zavazadlo, orientovat se na mapě, vhodně se chovat jako účastník silničního provozu.

Prezentace projektu:

Fotodokumentace, zpráva v Našich novinách a na webových stránkách školy.

Ochrana člověka za mimořádných událostí – druhý stupeň

Koordinátoři: Mgr. Zdeněk Drápalík, Mgr. Josef Remeš, Mgr. Jan Marek

Charakteristika projektu, časové rozvržení:

Projekt je určen žákům 6. – 9. ročníku. Projekt uskutečňujeme pro žáky 2. stupně (6. – 9. roč.) 2x ročně (na podzim a na jaře) v celkovém rozsahu 12 vyučovacích hodin (6+6 hodin). Vždy je rozdělen do dvou částí – teoretické a praktické. V obou částech mají žáci možnost se seznámit se čtyřmi tématy: zdravověda, evakuace, živelné pohromy a terorismus, protichemická ochrana. První část projektu probíhá v budově školy, jednotlivá stanoviště jsou ve vybraných učebnách. Druhá část je nejprve zahájena v budově školy a poté se žáci přesunou do jejího okolí. I v této části žáci plní úkoly na jednotlivých stanovištích. Obě části mohou probíhat jako soutěž družstev.

Projekt prohlubuje vědomosti a dovednosti z přírodopisu, chemie, zeměpisu, výchovy ke zdraví, výchovy k občanství.

Přínos projektu pro výchovnou a vzdělávací strategii školy:

Projekt učí žáky propojovat, aplikovat a užívat znalosti a dovednosti získané z různých zdrojů a v různých výukových předmětech v  konkrétní situaci ohrožení života. Jedná se především o propojenost s přírodopisem, zeměpisem a chemií.

 • preventivní příprava žáků na nepředvídatelnou událost – protichemická ochrana, živelné pohromy
 • poskytnutí první pomoci
 • vhodné chování v silničním provozu
 • rozvoj týmové spolupráce mezi různými ročníky
 • orientace na mapě

Cíle a principy projektu, časové rozvržení a začlenění průřezových témat:

Cílem je naučit žáky správnému chování v případě mimořádných událostí (živelné pohromy, dopravní nehody, úrazy, chemické a biologické ohrožení, požáry,...)

Projekt rozvíjí klíčové kompetence:

 • Kompetence k učení
  • vyhledává a zpracovává informace
  • prakticky zkouší a ověřuje nabyté vědomosti, vyvozuje závěry
 • Kompetence k řešení problémů
  • žák nalézá řešení problému a obhajuje jej, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí
  • podporuje originální způsoby řešení problémů
  • vyjadřuje svůj názor v diskusi
  • učí se používat postup řešení
 • Kompetence komunikativní
  • žák se písemně i ústně vyjadřuje a naslouchá vyjadřování druhých lidí
  • komunikuje při skupinové práci
  • naslouchá vyjadřování druhých lidí
  • komunikuje s učitelem při výuce
 • Kompetence sociální a personální
  • žák spolupracuje ve skupině a ovládá své jednání a chování
  • respektuje role při práci
  • vytváří a respektuje pravidla
  • snaží se pomoci
  • nebrání se zkušenostem druhých
  • spolupracuje
 • Kompetence občanské
  • žák respektuje základní společenské normy, váží si názoru druhých lidí, kulturního dědictví a životního prostředí
  • respektuje stanovená pravidla
  • toleruje individuální odlišnosti duševní, tělesné, náboženské, sociální, rasové
 • Kompetence pracovní
  • zachází s pomůckami, nástroji a učebnicemi, dodržuje bezpečnost práce
  • zaujímá postoj k vybavení školy
  • prakticky si ověřuje poznatky

V projektu plníme tato průřezová témata:

 • Osobnostní a sociální výchova
  • rozvoj schopností poznávání (cvičení smyslového vnímání, pozornosti
  • a soustředění)
  • komunikace (cvičení aktivního naslouchání)
  • rozvoj schopností poznávání (cvičení dovednosti zapamatování)
  • kooperace a kompetice
  • řešení problémů a rozhodovací dovednosti (rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí)
 • Multikulturní výchova
  • lidské vztahy (tolerance, empatie, umění vžít se do role druhého)
  • etnický původ (rovnocennost všech etnických skupin, postavení národnostních menšin, projevy rasové nesnášenlivosti – jejich rozpoznávání a důvody vzniku)
  • multikulturalita (multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti)
 • Mediální výchova
  • fungování a vliv médií ve společnosti (vliv médií na každodenní život)
  • kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě)
 • Environmentální výchova
  • ekosystémy (les, pole, vodní zdroje, lidské sídlo, kulturní krajina)
  • základní podmínky života (ochrana biologických druhů, přírodní zdroje)
  • lidské aktivity a problémy životního prostředí (průmysl a životní prostředí, odpady a hospodaření s odpady, ochrana přírody)
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
  • Evropa a svět nás zajímá
  • jsme Evropané (evropská integrace)
  • etnický původ (základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti)
 • Výchova demokratického občana
  • formy participace občanů v politickém životě
   (obec jako základní jednotka samosprávy státu, společenské organiz. a hnutí)

Popis projektu:

Před zahájením projektu se na schůzce předmětových komisí vyučující dohodnou na počtu, rozdělení a rozmístění stanovišť a na způsobu rozdělení žáků do družstev.

V obou částech projektu zodpovídá každý vyučující za své stanoviště včetně materiálního vybavení a setrvává na něm po celou dobu trvání akce.

Každé téma v teoretické části je zakončeno testem nebo praktickým vyzkoušením, které ověří znalosti a dovednosti žáků. Praktická část ověřuje schopnosti žáků aplikovat poznatky a dovednosti získané v teoretické části v konkrétních situacích (např. první pomoc, orientace v terénu, únik nebezpečných látek do ovzduší, povodeň,...).

Personálně je projekt zajištěn pedagogy 2.stupně ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou.

Hodnocení práce žáků

Na závěr projektu žáci zhodnotí svoji práci a vyučující provedou zhodnocení práce jednotlivých družstev žáků. Celkové výsledky soutěže jsou vyhlášeny následující den ve školním rozhlase. Nejúspěšnější družstva jsou odměněna.

Výstupy a prezentace projektu, zpětná vazba

O průběhu projektu se může veřejnost dozvědět z článku v Našich novinách a z webových stránek školy, popř. ze zprávy ve školním časopisu.

Kalendář akcí ZŠ

 • 12.6.2024 Soutěž - Máme rádi přírodu - Horní Krupá
 • 12.6.2024 Prevence dětských úrazů s ČCK - 3. třídy
 • 13.6.2024 Šikovný druháček
 • 13.6.2024 Pasování na čtenáře - 1.A
 • 13.6.2024 Pasování na čtenáře - 1.B
 • 14.6.2024 Závody dračích lodí, rybník Řeka - 8. a 9. třídy
 • 14.6.2024 Exkurze Sobíňov - Sopoty, Toulky minulostí 5.A,B
 • 14.6.2024 Den otevřených dveří v ŠD
 • 17.6.2024 Školní kavárna
 • 17.6.2024 Seminář s Jiřím Haldou pro učitele
 • 17.6.2024 Seminář s Jiřím Haldou pro veřejnost
 • 18.6.2024 Exkurze Šiklův mlýn - 3.A,B
 • 19.6.2024 Kulturně - historická exkurze 9. ročníku - Vranovská přehrada, Bítov
 • 19.6.2024 Návštěva školního parlamentu u hejtmana Kraje Vysočina
 • 21.6.2024 Orientační běh - žáci 1. stupně

Kalendář akcí MŠ

 • 11.6.2024 Rozloučení s předškoláčky
 • 12.6.2024 Plavecký kurz - 8. lekce
 • 14.6.2024 Představení dramatického kroužku pro předškoláčky
 • 26.6.2024 Plavecký kurz - 10. lekce

Rychlé kontakty

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou,
Chrudimská 77
   582 63 Ždírec nad Doubravou
561 111 444, 561 111 499
skola@skola.zdirec.cz
http://skola.zdirec.cz

IČ: 70909709
DIČ: CZ70909709
ID datové schránky: rv8mjef
Zjistit více K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.